Головна

Вміст основних розділів балансу

Балансові рахунки групуються в розділах 7 за принципом економічно однорідного змісту і ліквідності. Позабалансові рахунку згруповані в 6 розділах. План рахунків кредитної організації наведено в додатку 1.

Розділ 1.«Капітал і фонди»

У цьому розділі показуються власні кошти банку у вигляді засобів, що надійшли в оплату статутного капіталу банку, додаткового капіталу і фондів.

Передбачені наступні варіанти формування статутного капіталу кредитних організацій:

- У формі акціонерного товариства - за рахунок звичайних та привілейованих акцій;

- У формі товариства з обмеженою відповідальністю - за рахунок часток.

Статутний капітал представлений у розрізі форм власності, юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів;

* Переоцінки вартості майна у відповідність;

* Емігсіоннгя йоду про А, отриманого при реалізації акціонерним банком акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість;

* Різниці між статутним капіталом та її власними коштами у разі, коли власні кошти Панка менше зареєстрованого статутного капіталу.

Панку Фонди формуються за рахунок чистого прибутку у відповідність з установчими документами. Банки обра »уют резервний фонд, фонд накопичення, фонди соціального призначення (матеріального заохочення, гощта \ного і виробничого розвитку) та інші фонди (Фонди Правління, Ради директорів).

Раздел 2. «Грошові кошти та дорогоцінні метали»

У розділі показуються:

* Грошові кошти, що знаходяться в касах банку, поза приміщень банку, в дорозі, в банкоматах;

* І \ агеясние документи (дорожні чеки) в іноземній валюті,

* Дорогоцінні метали (золото, дорогоцінні метали інших, монети із золота і дорогоцінних металів, памятні медалі),

* Природні дорогоцінні камені

Розділ 3. «Міжбанківські операції» У розділі враховуються кошти банку:

¦ на коррахунках в ГРКЦ ЦБ РФ та інших комерційних банках-кореспондентів, в тому числі банки-нерезидентах, для розрахунків за дорученнями клієнтів за господарськими операціями банку, зі сплати податків та інших обовязкових платежів;

* Внесені для розрахунків чеками;

* Накопичувальних рахунків при випуску акцій;

- Для розрахунків на організованому ринку цінних паперів (ОРЦБ);

- Для обовязкового резервування по рахунках у національній та іноземній валюті;

- По міжбанківських кредитах і депозитах

Розділ 4.«Операції з клієнтами»

У розділі відбиваються наступні операції:

1 Кошти на рахунках - федерального бюджету, бюджетів областей України, мiсцевих бюджетiв, кошти бюджетних та позабюджетних фондів; організацій, що знаходяться у Федеральній власності; організацій, що перебувають у державній власності, недержавних організацій, індивідуальних підприємців, юридичних та фізичних осіб-нерезидентів,

2 Кошти, в розрахунках - акредитиви до оплати, розрахункові чеки, інкасовані грошова виручка, розрахунки по заліків, транзитні рахунки;

+3 Депозити та інші залучені кошти - Мінфіну РФ, фінорганами субєктів РФ і органів місцевого самоврядування, позабюджетних органів, комерційних та некомерційних організацій, фізичних осіб резидентів і нерезидентів. Кошти з цих рахунків залучаються банком на договірній основі, як правило, з нарахуванням відсотків в залежності від суми та строку користування банком цими коштами; 4. Кредити надані та інші розміщені кошти - на рахунках цього розділу ведеться облік кредитів та інших коштів (у договорі вказується вид розміщених коштів), наданих:

- Мінфіну Росії;

- Фінансовим органам субєктів Російської Федерації й органів місцевого самоврядування;

- Державних позабюджетних фондах Російської Федерації;

- Позабюджетних фондах субєктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування;

- Фінансовим організаціям, які перебувають у федеральній власності,

- Комерційним організаціям, які перебувають у федеральній власності;

- Некомерційним організаціям, які перебувають у федеральній власності,

- Фінансовим організаціям, які перебувають в державній (крім федеральної) власності;

- Комерційним організаціям, які перебувають в державній (крім федеральної) власності;

- Некомерційним організаціям, які перебувають в державній (крім федеральної) власності;

- Недержавним фінансових організацій;

- Недержавним комерційним організаціям;

- Недержавним некомерційним організаціям;

- Індивідуальним підприємцям;

- Фізичним особам;

- Юридичним особам-нерезидентам;

- Фізичним особам-нерезидентам. На відкритих активних рахунках другому порядку враховується заборгованість за кредитами і розміщених коштів, за строками погашення, за кредитами, наданими при нестачі коштів на розрахунковому (поточному) рахунку ( «овердрафт»), а також рахунки (пасивні) для обліку резервів на можливі втрати. За дебетом рахунків позначаються:

- Суми наданих кредитів у кореспонденції з розрахунковими (поточними) рахунками клієнтів, рахунком каси (для фізичних осіб), рахунками депозитів (вкладів) фізичних осіб, кореспондентськими рахунками;

- Суми відновлених кредитів у кореспонденції з рахунками з обліку простроченої заборгованості клієнтів, відстрочених в установленому в кредитній організації порядку.

По кредиту рахунків відображаються:

- Суми погашеної заборгованості по наданих клієнтам кредитами;

- Суми заборгованості, списані на рахунки з обліку простроченої заборгованості клієнтів;

- Суми заборгованості, списані за рахунок резервів на можливі втрати по кредитах і за рахунок інших ресурсів кредитної організації.

5. Інші активи і пасиви - це розрахунки із клієнтами з факторингових, форфейтинговими, конверсійним і термінових операціях; з купівлі та продажу іноземної валюти, з валютними та фондовими біржами, операції фінансової оренди (лізингу); вимоги і зобовязання банку по зроблених операціях (нараховані та сплачені відсотки).

Раздел 5.«Операції з цінними паперами»

У даному розділі відображаються операції за цінними паперами по чотирьох напрямках:

1) вкладення у боргові зобовязання:

- Державні цінні папери Російської Федерації;

- Боргові зобовязання Російської Федерації;

- Цінні папери субєктів Російської Федерації і органів місцевого самоврядування;

- Цінні папери кредитних організацій-резидентів Російської Федерації;

- Цінні папери резидентів Російської Федерації, що не є кредитними організаціями;

2) вкладення в акції:

- Для перепродажу,

- Для інвестування,

- Некотируваних акції,

- Інші;

3) враховані векселі - відображається купівельна вартість придбаних векселів за термінами їх погашення та емітентам:

- Федеральних органів виконавчої влади;

- Органів виконавчої влади субєктів Російської Федерації і місцевого самоврядування;

- Кредитних організацій;

- Органів державної влади іноземних держав;

- Органів місцевої влади іноземних банків-нерезидентів;

- Векселі нерезидентів;

- Інші векселі;

4) випущені цінні папери - відображаються операції, повязані з випуском кредитною організацією боргових цінних паперів; зобовязань, закріплених випущеними кредитною організацією цінними паперами; операцій, повязаних з пога -

ням цінних паперів і закріплені ними зобовязань. До них відносяться випущені:

- Облігації,

- Депозитні сертифікати;

- Ощадні сертифікати;

- Векселі та банківські акцепти. На рахунках ведеться облік номінальної вартості випущених кредитною організацією боргових цінних паперів (боргових зобовязань) за термінами обігу та / або погашення Рахунки пасивні.

Раздел 6.«Кошти та майно»

У розділі передбачається відображення операцій по наступним напрямкам діяльності банку:

1) участь - облік власних засобів, спрямованих кредитною організацією на придбання часток участі (акцій) у статутному капіталі організацій - резидентів і нерезидентів;

+2) Розрахунки з дебіторами та кредиторами - на рахунку враховуються розрахунки:

- З працівниками по оплату праці, включаючи по депонентської сумах;

- З позабюджетними фондами про нарахування на заробітну плату;

- З працівниками за грошовими коштами, що видаються під звіт, а також суми недостач грошових коштів та інших цінностей, що виникли в результаті касових прорахунків, розкрадань та інших зловживань, якщо винну особу встановлено;

- З податку на додану вартість, отриманого кредитною організацією по операціях, оподатковуваним податком на додану вартість, і сплаченому постачальникам (продавцям, підрядникам) по придбаних матеріальних цінностей (виконаних робіт, наданих послуг);

- З одержувачами, постачальниками, підрядниками за господарськими операціями;

- З акціонерами, учасниками кредитної організації з дивідендів;

3) майно - відображається наявність та руху основних засобів, що знаходяться в експлуатації, запасі, на консервації, оренді.

Відображаються витрати кредитної організації:

- На спорудження (будівництво) створення (виготовлення) та придбання основних засобів і нематеріальних активів;

- Амортизаційні відрахування за основними засобами незалежно від їх вартості;

- Нематеріальні активи, а також їх амортизацію;

- Матеріальні запаси за їх видами (цільовим призначенням);

- Облік вибуття (реалізації) усіх видів майна, реалізацію послуг, банківських операцій і виведення результатів цих операцій;

4) доходи і видатки майбутніх періодів. Рахунки з обліку доходів майбутніх періодів - пасивні, з обліку витрат майбутніх періодів - старшокласники. На них відображаються суми, які не можуть бути віднесені безпосередньо на рахунок з обліку доходів або на витрати. Наприклад, для обліку результатів переоцінки коштів в іноземній валюті, дорогоцінних металів на рахунках доходів і витрат майбутніх періодів відкриті окремі пари рахунків (активний і пасивний) другого порядку:

- № 61306 «Переоцінка коштів в іноземній валюті; - позитивні різниці» і

- № 61406 «Переоцінка коштів в іноземній валюті; - негативні має значення».

Розділ 7.«Результати діяльності»

У даному розділі відбиваються отримані доходи та проведені видатки за звітний період. Виведення результатів діяльності (прибутки, збитки) проводиться за рішенням, прийнятим в кредитній організації, не рідше одного разу на квартал. Після закінчення звітного періоду для визначення фінансового результату проводиться закриття рахунків обліку доходів і витрат з віднесенням сум на рахунок обліку фінансового результату. Прибуток (збиток) визначається шляхом віднесення в дебет рахунку обліку прибутків (збитків) суми врахованих на рахунку витрат і в кредит рахунку обліку прибутків (збитків) суми врахованих доходів.

Прибуток або збиток визначається наростаючим підсумком протягом звітного року. Після затвердження на річному зборах акціонерів (учасників) кредитної організації річного звіту здійснюється реформація балансу, тобто сума розподіленого прибутку списується з рахунку № 70302 в кореспонденції з рахунком № 70502 «Використання прибутку попередніх років». Реформація балансу повинна бути проведена не пізніше 2 робочих днів після проведення річних зборів акціонерів (учасників) у суворій відповідності до затверджених їм фінансовим результатом, використанням та розподілом прибутку звітного року. У даному розділі відображається також використання протягом року прибутку звітного року та прибутку попередніх років. На рахунку враховуються:

- Нараховані суми податку з прибуток, інших податків, зборів та обовязкових платежів, що сплачуються з прибутку;

- Вироблені за рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) або відповідно до статутних документів кредитної організації відрахування до резервного фонду, фондів спеціального призначення, фонд накопичення та інші фонди, нарахування дивідендів акціонерам (учасникам) та інші операції, встановлені законодавством Російської Федерації.

С 1.01.2004г. Банком Росії здійснюється поступовий перехід кредитних організацій на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами (МСФЗ), що вимагає зміни принципів обліку, понятійного апарату, відповідної зміни нормативних документів.