Головна

Поняття та види банківських ризиків

Ризик - це ймовірність зниження доходів, втрати банком частини свого прибутку, виникнення збитків або здійснення додаткових витрат в результаті здійснення фінансових операцій. Ризик може бути визначений і як захід невизначеності майбутніх доходів.

Ризик - неминуча частина банківської діяльності. Проте банк зазвичай вважає за краще уникнути ризиків, і якщо це неможливо, то звести їх до мінімуму. Банки прагнуть отримати максимальний прибуток, але обмежені у своїх діях існуючої ймовірністю понести втрати або збитки. Банки завжди мають можливість вибору з двох або більше варіантів найменш ризикованого, або співвіднести ризик якого-небудь майбутньої події, в тому числі ризикованість власних дій, з можливими вигодами і вибрати оптимальне співвідношення. Ризик банківської діяльності і означає ймовірність того, що фактичний прибуток банку виявиться меншою від запланованої, очікуваної. При цьому слід мати на увазі; чим нижче рівень ризику, тим нижчий за інших рівних умов і вірогідність отримати високий прибуток. Чим вищий очікуваний прибуток, то більший ризик. Звязок між прибутковістю операцій і її ризиком у спрощеному вигляді може бути виражена прямолінійною залежністю.

Ризик ніколи не може дорівнювати нулю, але банк повинен визначити його обємні характеристики Платою обмеження ризику є дещо менша прибутковість Але і при суттєвому підвищенні ризику пряма лінія може прийняти обриси параболи і виникне ризик зниження доходів і прибутку. Наслідки невірних оцінок ризиків можуть призвести до значних втрат банку. Яскравим прикладом є криза 1998 року, коли неправильна оцінка ризику на ринку ГКО призвела до банкрутства багатьох великих банків. Причини виникнення банківських ризиків:

1) стан економіки країни (падіння виробництва, рівень інфляції, нестійкість підприємств фінансова);

2) стан банківської системи (низький рівень капіталізації, зниження прибутковості банківських операцій, рівень менеджменту та ін,);

3) недосконалість банківського законодавства;

4) місце банку на фінансовому ринку і рівень конкуренції серед банків,

5) стан клієнтської бази банку;

6) незадовільний менеджмент банку. Банківські ризики класифікуються в залежності від наступних критеріїв на види.

1.    За сферою дії ризиків:

1.1. Внутрішні. Виникають в результаті діяльності самих банків та залежать від проведених ними операцій. До них відносяться. 1.1.1. Ризики, що виникають від проведення активних операцій

- Кредитний - це ризик непогашення основної боргу і відсотків за виданою позикою;

- Валютний - ото ймовірність втрати банком частини своїх засобів, недоодержання доходів або здійснення додаткових витрат в результаті зміни курсів іноземної та національної валют, контрактні Розрізняють валютні ризики, трансляційні, операційні та інші ризики;

- Ринковий - ризик виникнення у кредитної організації фінансових втрат (збитків) внаслідок зміни ринкової вартості фінансових інструментів торговельного портфеля. Торговий портфель - це сукупність фінансових інструментів, що мають ринкову вартість і придбаних кредитною організацією з метою подальшого перепродажу;

- Касовий;

- Розрахунковий;

- Лізинговий;

- Та ін

1 1.2. Ризики, що виникають у звязку із здійсненням пасивних операцій (по вкладних операцій, за депозитами, за МБК тощо), що

1.1.3. Ризики, повязані з якістю управління банком активами і пасивами (процентний ризик, ризик ліквідності, ризик неплатоспроможності, ризик недостатності капіталу та ін);

1.1.4. Ризики, повязані з реалізацією фінансових послуг. До них відносять:

- Операційні ризики, повязані зі збільшенням вартості послуг банку, зростанням поточних витрат та ін;

- Технологічні - збій технології операцій, компютерної системи, втрати документів;

- Інноваційні - проектні ризики, повязані з неправильним вибором инновации, часу для її проведення, відсутністю достатніх коштів, змінами законодавства по предмету проекту;

- Стратегічний - це ризик неотримання запланованого прибутку, неправильного вибору напрямку розвитку і т п.

- Бухгалтерські - ризик втрати грошей через неправильні або несвоєчасних зарахувань, збитку репутації банку в очах третіх осіб, помилки в бухгалтерських проводках, спрощення схеми обліку операцій, несанкціонованому доступу в системі обліку та пр.;

- Адміністративні - втрата платіжних або інших документів, неадекватне і / або одноосібне ухвалення управлінських рішень, порушення договірних відносин з боку банку, змова, крадіжка, розтрата, обман;

- Безпеки - пожежної та ін

1.2. Зовнішні - ризики, що виникають через вплив зовнішніх, що не залежать від банку, факторів. До них відносять:

1.2.1. Страхові - виникають внаслідок аварій, пожеж, грабежів;

1.2.2. Стихійні - виникають в результаті землетрусів, повеней, ураганів, посухи та інших природних явищ;

1.2.3. Правові - виникають у випадках невиконання нормативних актів, зміни законодавства, що регламентують відсутність документів і т.п.;

1.2.4. Конкурентні - повязані з проведенням недобросовісної конкуренції з боку банків конкурентів-, загроза злиття, поєднання, поява на ринку нових банківських продуктів, банків, підвищення вимог до якості та рівня надання послуг та ін;

1.2.5. Політичні - зміна політичного режиму, переворот, прийняття політичних рішень, консолідацію боргів, введення ембарго, скасування імпортної ліцензії, зростання / обмеження імпортних інвестицій і т.д.;

1.2.6. Соціальні - нерівномірність розподілу доходів, розшарування суспільства, національні, релігійні конфлікти, страйки і т.д.;

1.2.7. Фінансові - уповільнення темпів зростання економіки країни або регіону, зростання цін, зменшення доходів від імпорту продукції, курс рубля, конкурентоспроможність вітчизняної продукції, розвиток інфраструктури і т.д.;

1.2.8. Інші.

2. За масштабом ризику:

2.1. Загальні (клієнта, банку, банківської системи) наприклад, фінансова криза 1998 р.;

2.2. Приватні (окремих операцій - валютний, кредитний та ін)

3. За рівнем ризику:

3.1. Повний ризик - припускає втрати, рівні банківських вкладень у операцію;

3.2. Помірний ризик - виникає при неповерненні частини (до 30%) основного боргу або відсотків по позиці, втрати частини суми за фінансовими інструментами та іншими операціями. Ризик знаходиться в межах допустимого рівня. Банк отримує доходи, що дозволяють покрити допущені втрати;

3.3. Низький ризик - незначний ризик, що дозволяє банкові не лише покрити втрати, а й напів-чітьдоходи.

4. За часом:

4.1. Минулий ризик - за операціями уже здійсненою;

4.2. Поточний ризик - повязаний з операціями з видачі банківських гарантій, акцепту переказних векселів, продажу активів з правом регресу та ін;

4.3. Майбутній (перспективний) ризик повязаний з отриманням прибутків від операцій у майбутньому, через певний час. Чим триваліший період здійснення операції, тим вище ризик. Як правило, тимчасової ризик покривається більш високою процентною ставкою або тарифів на послуги.

5. За характером обліку операцій:

5.1. Балансовий - це кредитний, процентний, ризик ліквідності, структури капіталу;

5.2. Ризик позабалансовий означає ймовірність того, що банк виявиться неспроможним відповідати за виданими гарантіями, невикористаним позичальником кредитним ліням, укладених кредитних операцій.

6. По можливості регулювання:

6.1. Відкритий ризик - мало піддається попередження та мінімізації;

6.2. Закритий ризик - легко контролюється.