Головна

Функції та принципи діяльності комерційний банків

Роль комерційних банків в ринковій економіці, визначається сукупністю функції, покладених на них Виділяють такі функції,

- - Посередницька функція - комерційні банки виступають як сполучна ланка між господарюючими агентами в економіці країни. Грошові кошти, тимчасово вільні у підприємств та організацій, накопичення населення акумулюються в банківській системі країни і потім прямують через комерційні банки в інвестиції, формуються ресурси для розвитку економіки. Банки здійснюють посередництво у кредитах, в платежі, в операціях з цінними паперами. Критерієм посередництва є вигідність для обох сторін угоди. При цьому плату за віддані й отримані в борг засоби формується під впливом попиту та пропозиції позикових засобів Наявність посередника в особі банку скорочує ризик неповернення коштів; підвищує ефективність розрахунків у звязку зі спеціалізацією банків на подібного роду операціях і зниженням з цієї причини витрат обігу. Тобто в банківській системі відбувається створення позикового капіталу, рух якого здійснюється з одних галузей економіки та сфер діяльності, в інші, з більш високою рентабельністю;

- - Накопичувальна функція - комерційні банки розширюють кредитні ресурси і депозити за рахунок багаторазового збільшення грошової бази - ефекту мультиплікатора;

- - Стимулююча функція - комерційні банки стимулюють господарюючі субєкти до накопичення і заощадження. Тобто банки повинні не тільки мобілізувати тимчасово вільні грошові ресурси, але сформувати активні стимули до накопичення коштів на основі обмеження поточного споживання. Це досягається на основі гнучкої депозитної політики банків через:

- Встановлення високих процентних ставок по депозитах;

- Гарантування схоронності грошових засобів, які знаходяться на рахунках клієнтів банку;

- Надійності банківської системи;

- Різноманітності пропонованих банківських послуг та ін У звязку з цим величезне значення має інформація про банк, її послуги, тарифи, фінансовому становищі і інші аспекти його діяльності Всі клієнти повинні мати вільний доступ до цієї інформації, щоб визначити ризик співпраці з даним фактором, можливу вигоду або втрати для себе. Усі банки зобовязані публікувати щоквартальні баланси в періодичній пресі, на першу вимогу клієнта надавати баланс на останню звітну дату та іншу потрібну йому інформацію, якщо вона не є конфіденційною

Реалізація покладених на банки функцій базується на дотриманні ними принципів діяльності Принципи - це основні положення діяльності банку, які забезпечують реалізацію покладених на банки функцій і виконання банківських операцій. Основним принципом діяльності банку є робота в межах реально існуючих ресурсів.Комерційний банк може здійснювати банківські та інші операції в межах залишків коштів, які є на коррахунку банку та в його касі. Кошти на коррахунку та в касі повинні забезпечувати, в першу чергу, виконання зобовязань клієнтів по здійсненню ними платежів та розрахунків. При роботі в межах реально існуючих ресурсів банк повинен забезпечити не лише кількісну відповідність між своїми ресурсами і вкладеннями, але досягти якісного їх відповідності. Так, при формуванні ресурсної бази необхідно враховувати обсяг і структуру активів банку з урахуванням строків, напрямків операцій, прийнятих ризиків і інших аспектів його діяльності. Чим вище частка довгострокових активів, що тим вище повинна бути величина довгострокових зобовязань або власних коштів банку. Високоризикові також активи вимагають їх покриття не залученими ресурсами кліен -

тов, а власними коштами банку Таким чином, можливості здійснення банком активних операцій визначаються обсягом й структурою пасивів (зобовязань) банку. Тому банки повинні приділяти першорядну увагу формуванню оптимального структури балансу банку, відповідності статей його активів наявних джерел пасивів.

Принцип роботи в межах реально наявних ресурсів підвищує зацікавленість банку у залученні депозитів, стимулює пошук їх довгострокових джерел і збільшення власних коштів, активізує їх боротьбу за клієнтську базу, пошук найбільш рентабельних напрямків вкладення банківського капіталу, а отже, розвиток бізнесу та надійності банку

Недотримання принципу роботи в межах реально наявних ресурсів призведе до неспроможності банку відповідати за зобовязаннями перед клієнтами, до втрати ліквідності і, в кінцевому рахунку, до банкрутства банку. З огляду на важливість дотримання цього принципу, банки повинні приділяти велику увагу планування структури балансу, її оптимізації в залежності від наявних зобовязань і можливих напрямків розвитку бізнесу. У більшості банків створено підрозділи з управління активами та пасивами, та контролю за ризиками, в першу чергу, ризиком ліквідності. Одним з інструментів оптимізації структури балансу банку є лімі *- тирование обсягу і структури активних і пасивних операцій банку.

Робота в межах реально наявних ресурсів ставить банк перед проблемою вибору найбільш оптимальних шляхів розвитку, що неможливо без економічної самостійності.

Принцип економічної самостійності - припускає свободу розпорядження власними коштами, залученими ресурсами банку, формування клієнтської бази, розподілу доходів і прибутку, формування та використання фондів банку. Економічна самостійність передбачає і економічну відповідальність. Банк відповідає за своїми зобовязаннями перед клієнтами, учасниками і

співробітниками. Відповідальність банку визначається обсягом взятих на себе зобовязань і не обмежується розмірами своїх доходів. Банк зобовязаний відповідати перед своїми контрагентами всіма належними йому коштами та майном, на які відповідно до законодавства може бути накладено стягнення. Весь ризик від своїх операцій банк бере на себе.

Принцип побудови взаємин банку з клієнтами на ринковій основі означає, що комерційний банк надає послуги клієнтам на основі платної, так само як і клієнти мають право на адекватну винагороду за проведення окремих операцій з банком. Ціна за банківський продукт формується з урахуванням витрат на їх надання, середніх ставок банківського ринку, норми прибули банку, вимог мінімізацію банківських ризиків, підтримання достатнього рівня ліквідності та інших обставин. Наприклад, за вкладами населення ставки встановлюються з урахуванням ставки рефінансування, рівня інфляції у країні, потреби банку в ресурсах, середніх процентних ставок по аналогічних операцій у інших банках та ін Банк має право встановлювати тарифи за розрахункове, касове служба, відкриття рахунку, проведення платежів і інші послуги з урахуванням витрат банку на здійснення цих операцій, середньої норми прибутку, тарифів на аналогічні послуги в інших банках. У будь-якому випадку, встановлюючи плату за обслуговування, банк керується принципом самоокупності, рентабельності операції.

Принцип непрямого регулювання деягтельності банку

- Сукупність методів впливу держави на діяльність банків допомогою економічних важелів і стимулів. Держава в особі Центрального Банку визначає основи діяльності комерційних банків у відповідність з Федеральним законодавства, нормативних актів Банку Росії, етичними та професійними стандартами. Відповідність формалізованим встановленим вимогам, нормативам, критеріям є підставою для прийняття рішень про можливість видачі ліцензії банку, розширення або призупинення його діяльності, відкликання ліцензії. Держава не вправі здійснювати пряме адміністративний вплив, втручатися в діяльність банку, не маючи на те належних законних обставин.