Головна

Класифікація банківський позик

Важливою елементом кредитної політики банку є використовуваний ним інструментарій для задоволення потреб клієнтів у позикових коштах, виражений у видах видаються банком позичок (кредитів). Чем різноманітніше цей інструментарій, тем повніше можуть бути задоволені індивідуальні потреби клієнтів. Разом з тим на вибір банком кредитної інструментарію впливають не тільки потреби клієнтів, але і його особливості (фінансове становище, надійність, статусу по відношенню до банку тощо), а також можливості й інтереси самого банку. Позички класифікуються за наступними критеріями.

1.    Джерелозалученняресурсів:

1.1. Кредити, залучені за рахунок внутрішніх джерел.

1.2. Кредити, залучені із-за кордону - зовнішні

2. Валютазалучення:

2.1. Кредити в національної валюті,

2.2. Кредити в іноземній валюті.

2.3. Мультивалютні кредити.

3. Форманадання --

3.1. Готівково-грошова ( «кредити живі"). Кредит надається позичальника у готівковій (через касу банку) або в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок клієнта У цьому випадку відбувається одночасне збільшення зобовязань (пасиву балансу) і вимог (активу балансу) банку

3.2. Переоформлення. Переоформлення позичкової заборгованості клієнта перед банком здійснюється двома шляхами:

- Реструктуризація заборгованості;

- Надання нової позики. Під реструктуризацією (пролонгацією кредитного договору) розуміється надання позичальникові відстрочки платежів на взаємоузгоджених з кредитором умовах Руху грошових коштів по рахунках банку і клієнта не відбувається. Оформляється додаткову угоду до кредитного договору, в якому встановлюється новий термін погашення позики. Надання нової позики здійснюється з метою погашення раніше взятого кредиту, як правило, простроченого. Банк йде на надання нового кредиту, щоб не погіршувати структуру позичкового портфеля банку та не нести додаткові витрати на формування резерву на можливі втрати за позикою. Клієнт також зацікавлений в переоформлення кредиту. Банк не застосовуватиме штрафних санкцій у вигляді підвищеної процентної ставки, передбачених стандартним кредитним договором, у разі виникнення простроченої заборгованості. Фактичної руху грошових коштів по рахунках клієнта банку і також не походить. Робляться лише внутрішньобанківські проводки і оформлюється новий кредитний договір. Треба відзначити, що у вітчизняній банківській практиці видача кредитів на погашення раніше виданих заборонена. При виявленні подібних випадків Територіальні установи Банку Росії вправі застосувати штрафні санкції до банку відповідно до чинного законодавства.

4. Заорганізаціїкредитування:

4.1. Двосторонні кредити. Це найбільш простої і розповсюджений вид кредитування, коли кредитор безпосередньо надає кошти але тимчасове користування позичальнику;

4.2. Синдикований кредит - кредит, виданий групою (синдикатом) па банків звичайно великі суми. При цьому один з банків-учасників виконує функції управляючого і платіжного агента. З-держки, які він несе у звязку з виконанням вищеназваних функцій, компенсуються у вигляді агентських комісійних. Даний вид кредитування іаіГш-леї характерний для англійських і швейцарських банків У російській банківській практиці під синдикованими й аналогічними їм позиками розуміються позики, видані банком позичальникові, за умови укладання банком кредитного договору (договору позики) з третьою особою, в якому визначено, що зазначена третя особа зобовязується надати банку грошові спорідненості:

- Не пізніше закінчення операційного дня, протягом якого банк зобовязаний надати позичальнику грошові кошти у відповідності до умов договору позики в сумі, що дорівнює або менший суми, що надається в отот дня банком позичальникові;

- В сумі, що дорівнює чи меншою суми основного боргу за договором банку з позичальником, з моменту вступу в силу договору між банком і позичальником про надання останньому банком позики.

- Договір між банком і третьою особою повинен містити також умову, відповідно до якого зазначена третя особа має право вимагати платежів по основному боргу, відсотків, а також інших виплат та розмірі, в якому позичальник виконує зобовязання перед банком з погашення основного боргу, відсотків та інших виплат за наданою йому позику банком, не реального раніше моменту здійснення відповідних платежів.

Прикладом синдикованого кредитування є фінансування обєктів уряду Моcкви. «Московський муніципальний банк (Банк Москви)» організував синдикат з найбільшими європейськими банками: Банком Австрії, Скандинавським банком, Банком Брюсселя, Берлінським Банком. Між цими банками було підписане угода про надання синдикованого кредиту на суму 20 млн. дол. строком на 1 рік за ставкою LIBOR-3, 5%.

4.3 консорціальні кредит. Даний вид кредиту аналогічний синдикованим. Відмінність полягає в наявності двох або більше соуправляющіх співорганізаторів і за кредитом. У відповідній угоді окремо регламентуються права й обовязки агента, соуправляющіх, інших кредиторів, з одного боку, і позичальника - з іншого. Найбільшого поширення банківські консорціуми отримали в Німеччині та Японії Наприклад, співорганізаторами синдикованого кредиту виступили Deutsche Bank і Citibank. У синдикаті візьме участь 32 банки та кредит в обсязі $ 240 млн. для Зовнішторгбанку надається строком до 2 років.

4.4 Партісіпаціонний кредит - володіє всіма перерахованими характеристиками субординованого кредиту, але має також ряд характерних рис. Позичальником виступає банк, а кредитором будь-якої його потенційний акціонер. Фактично даний кредит є прихованим збільшенням власного капіталу банку, що визначає що міститься у тексті відповідної угоди норма про можливий випуск на користь кредитора додаткової кількості акцій позичальника. Це практично єдиний вид кредитної операції, що не має терміну. Видача подібних кредитів жорстко контролюється у більшості країн (Англия, Франція та ін) або ж законодавчо заборонено (Росія, Німеччина).

4.5. Субординований кредит. Під субординований кредитом розуміється залучений кредитною організацією незабезпечений кредит (позику, депозит), наданий юридичною особою, договір про надання якого одночасно відповідає таким умовам:

- Термін надання складає але менш 5 років;

- Неможливість його дострокового розірвання;

- Відсотки за кредитом, наданим у валюті Російської Федерації (рублях), не перевищують розмір ставки рефінансування (дисконтної ставки) Банку Росії; відсотки за кредитом, наданим в іноземній валюті, не перевищують ставки LIBOR плюс 6% річних по дванадцятимісячний міжбанківськими депозитами у відповідній іноземній валюті на момент надання кредиту. 4.6. «Дзеркальний кредит». Це надання кредиту через треті банк, при якому первісний кредитор рефінансує офіційного кредитора на умовах, які повністю відповідають дзеркальному угодою між офіційним кредитором і позичальником реальним. Такі кредити надаються, як правило, на джентльментской основі і на першу вимогу офіційного кредитора реальний кредитор і реальний позичальник повинні відкрити свої взаємини і виплатити цесію (недоотриманий прибуток) офіційним кредитору. Дзеркальні кредити використовуються в рамках однієї фінансової групи і здійснюються з метою переведення капіталу в головну контору. 5. Затехніцінадання:

5.1. Кредит, виданий однією сумою. Здійснюється у вигляді одноразового платежу на рахунок позичальника або його контрагента.

5.2. Відкрита кредитна лінія. Дає можливість позичальникові в межах встановленого ліміту кредитування в будь-який момент залучити кредитні кошти для проведення своїх операцій. Видача кредиту здійснюється у формі оплати платіжних документів позичальника, нерівномірними, нерівними частинами протягом періоду дії відкритої кредитної лінії. Позичальник сплачує відсотки за фактичну суму ссуднойзадолженності і час користування кредитом. Існує два види кредитних ліній: відновлювальна ( «револьверний кредит») невідновлювальна і. Під час відкриття відновлювальної кредитної лінії в межах встановленого ліміту та терміну можливе неодноразове отримання та погашення кредиту. У результаті сума кредиту, взята клієнтом протягом строку відкриття кредитної лінії, може перевищувати встановлений ліміт у кілька разів, але розмір одноразової позичкової заборгованості клієнта не може перевищувати суму ліміту. Невідновлювана кредитна лінія передбачає отримання кредиту позичальником частинами в сумі, що не перевищує встановлений ліміт йому, 5 3 Кредити «stand by» - виникають як реалізація права позичальника звернутися до кредитора за отриманням кредиту в заздалегідь обумовленій сумі, але на умовах, що підлягають більш пізнього погодженням. Такі кредити використовуються у взаєминах головної контори банку з дочірніми структурами як форма перекладу капіталу або страхування кредитів.

. Контокорентний кредит (від італ conto corrente - поточний рахунок). Це єдиний рахунок, на якому враховуються всі операції банку з клієнтом. На контокорренте відображаються, з одного боку, позики банку й всі платежі з рахунку за дорученням клієнта, а з іншого, - кошти, що надходять на рахунок у вигляді перекладів, вкладів, повернення позик та ін Кредитове сальдо рахунку цього означає, що клієнт має у своєму розпорядженні власними коштами, дебетове-що в оборот залучені позикові кошти і власник рахунку є позичальником банку. За кредитовому сальдо банк нараховує відсотки на користь клієнта, а по дебетової - взисківаетпроценти на свою користь як за надану позику. Контокорентні рахунку, як правило, відкриваються надійним клієнтам, які першокласним позичальникам. Кредитні відносини між банком і клієнтом виникають автоматично, без спеціального оформлення в кожному окремому випадку кредитного договору. У практиці російських банків даний вид кредиту відсутня, так як планом рахунків бухгалтерського урахування не передбачені активно-пасивні рахунки, яким є контокоррент.

5.5 Овердрафт (англ. overdraft - поточний рахунок). Це рахунок, за яким на підставі угоди між клієнтом і банком допускається перевищення суми списання грошових коштів з рахунку понад наявного залишок на ньому. Тобто, так само, як і при контокорренте, виникає позичкова заборгованість клієнта банку. Як тільки кошти на розрахунковому або іншому рахунку клієнта зявляються, банк автоматично гасить що виникла позичкову заборгованість клієнта. Овердрафт відрізняється від контокоррента наступними положеннями:

- При овердрафт виникнення позичкової заборгованості має епізодичний характер;

- Наявність рахунку з овердрафтом не виключає відкриття інших рахунків клієнту для проведення розрахункових, депозитних, позикових та інших операцій;

- Рахунок овердрафт може бути відкритий як юридичного, так і фізичному особі, у той час як контокоррент - тільки юридичній;

- Рахунок овердрафт відкривається клієнту на певний термін і кожного разу, коли у нього виникає в ньому потребу.

6. Термінкористуваннякредитом:

6.1. Короткострокові.

6.2. Середньострокові. 6.3 Довгострокові. 6.4. Онкольні, тобто без встановлення чіткого строку користування кредитом. Такий кредит має бути повернуто на першу вимогу банку-кредитора. Онкольні кредити поширені в зарубіжній банківській практиці і рідко бувають у нас у країні. Хоча останнім часом банки стали звертатися до такої практики видачі кредитів із метою регулювання ліквідності балансу.

Чітких тимчасових критеріїв віднесення кредитів до тієї чи іншої групи не існує. Вони визначаться: рівнем економічного розвитку країни, проведеній грошово-кредитною політикою держави, ставкою рефінансування, рівнем інфляції та ін Термін видачі кредиту визначається також структурою ресурсної бази банку. В даний час в Росії склалася ситуація, коли у структурі ресурсів домінують "короткі" гроші: залучені до запитання і на період від 1 місяця до 3. Тому банки, дотримуючись «золотого банківського правилом», не мають змоги кредитувати на тривалий період часу. Звідси суттєві відмінності в віднесення кредитів до тієї чи іншої групи з тимчасового фактору у вітчизняній і міжнародній практиці. Наприклад, на заході до короткотермінових відносяться кредити, на видані строк не більше 1 року, середньострокових - від 1 року до 7 років, довгостроковими - понад 7 років. У Росії - відповідно, до 3 місяців, до 1 року і понад 1 року. Звідси проблема інвестицій в реальний сектор економіки, іпотечного кредитування, кредитування інноваційної діяльності підприємств і організацій, підтримки малого бізнесу та інші.

7. Процентнаставка:

7.1. Кредити, видані з фіксованою на весь період дії кредитного договору процентною ставкою.

7.2. Кредити, видані з плаваючою процентною ставкою. Її розмір, може визначатися в залежності відставки рефінансування, ставки LIBOR, ставки МБК, або яких-небудь інших умов.

7.3. Кредити, видані зі змішаною процентною ставкою. Как правило, на першому стадії кредитування ставка по кредиту встановлюється на вищому для даного байка рівні. Потім у рамках діючого кредитного договору вона може бути переглянуто в залежності від досягнення будь-яких параметрів діяльності позичальника, або виконання ним умов банку.

8. Формагасіння:

8.1. Кредити, повернені однією сумою.

8.2. Кредити, що сплачуються рівними сумами через рівні проміжки часу.

8.3. Кредити, які гасяться нерівномірно і частинами непропорційними.

9. Ступіньзабезпеченняповерненняпозичок:

9.1. Забезпечені позики.

9.2. Незабезпечені (кредит «під імя») або бланкові кредити.

10. Запризначенням:

10.1. Споживчий кредит.

10.2. Інвестиційний.

10.3. Іпотечний.

10 4. Міжбанківський, сільськогосподарський.

10.5. Інші.