Головна

Організація безготівковий розрахунків

Формою організації безготівкового платіжного обороту є платіжна система. Грошові розрахунки між юридичними особами, розрахунки з участі громадян, розрахунки між кредитними установами, за виконання прийнятих від клієнтів зобовязань складають основу платіжної системи держави.

Тільки на безготівковій основі мають підприємства та організації здійснювати розрахунки за операціями:

- Купівлі-продажу товарів (робіт, послуг);

- З фінансовими органами по сплаті податків;

- З позабюджетними фондами з перерахування обовязкових внесків та платежів;

- Видачі, отримання кредитів і сплати відсотків по них;

- Страховими компаніями із страхування життя, майна та інших ризиків.

Платіжна система покликана забезпечувати обіг безготівкових грошей між економічними субєктами з метою своєчасного, точного і в повному обсязі виконання їх платіжних зобовязань. Несвоєчасність розрахунків погіршує фінансове становище учасників розрахунків, підриває довіру один до одного, порушується стабільність фінансової системи в цілому. У той же час небажані явища на фінансовому ринку, погіршення справ у сфері виробництва роблять негативний вплив на банки, отже, на здійснення міжбанківських розрахунків.

Платіжна система країни - це сукупність елементів, що забезпечують виконання боргових зобовязань, що виникають у процесі економічної діяльності. До цих елементів відносяться принципи і учасники розрахунків, обєкти та місце проведення розрахунків, час і черговість платежів, форми (інструменти) розрахунків та інші. Як учасники розрахунків розглядаються платники та одержувачі коштів (збирачі), а

також їх обслуговують банки та банки-кореспонденти. Платниками та одержувачами засобів можуть виступати підприємства, організації, запровадження всіх організаційно-правових форм та форм власності, а також населення.

Основою організації безготівкових розрахунків є наступні принципи.

- Правовий режим здійснення розрахунків - сукупність законів і нормативних актів, що регулюють проведення платежів в країні. Всі розрахунки здійснюються на основі уніфікованої, що забезпечує безперервність і високу ефективність платежів в країні. Банком Росії встановлені правила, терміни, здійснення розрахунків стандарти. Він же здійснює ліцензування, організації, регулює і контроль розрахункових операцій.

- Здійснення розрахунків через банківські рахунки. Безготівкові розрахунки проводяться через банки, інші кредитні спілки, в яких відкриті відповідні рахунки підприємств, організацій, установ та підприємців. Кількість рахунків клієнтів не регламентується. Клієнти мають право відкривати необхідну їм кількість розрахункових та інших рахунків у будь-якій валюті в будь-яких банках. Рахунки, відкриваються на підставі договору банківського рахунку або договору кореспондентського рахунка (субрахунку). За договором банківського рахунку банк зобовязується приймати і зараховувати що надходять на рахунок, що відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові засоби, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій за рахунком. Банк може використати наявні на рахунку кошти, гарантуючи право клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені законом або договором банківського рахунку, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на свій розсуд. Банки не втручаються у договірні відносини клієнтів. Взаємні претензії за розрахунками між платником і одержувачем засобів, крім виникли з вини банків, вирішуються у встановленому законодавством порядку без участі банків.

- Згода (акцепт) платника на платіж. Списання грошових коштів з рахунку здійснюється за розпорядженням її власника або без розпорядження власника рахунка в випадках, передбачених законодавством та / або договором між банком і клієнтом. Списання грошових коштів з рахунку здійснюється на підставі розрахункових документів у межах наявних на рахунку коштів.

- Принцип терміновості платежу - своєчасне і повне виконання платіжних зобовязань клієнта. Засоби, що витрачаються на виробництво товарів і надання послуг, повинні відшкодовуватися за рахунок платежів покупців в строки, передбачені укладеними договорами. Затримка у здійсненні платежів веде до порушення кругообігу грошових коштів і, в кінцевому рахунку, до платіжного кризі. Банк зобовязаний зараховувати що надійшли на рахунок клієнта грошові кошти, а також за розпорядженням клієнта видавати або перераховувати з його рахунку грошові кошти не пізніше дня, наступного задньому надходження до банку відповідного платіжного документа.

У випадку несвоєчасного або неправильного зарахування на рахунок чи списання з рахунку клієнта грошових коштів кредитна організація виплачує відсотки на суму цих коштів за ставкою рефінансування Банку Росії. При недостатності коштів на рахунку для задоволення всіх предявлених до нього вимог списання грошових коштів здійснюється в такому порядку:

- В першу чергу здійснюється списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів з рахунку для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоровю, а також вимог про стягнення аліментів;

- В другу чергу проводиться списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, з виплати винагород за авторським договором,

- У третю чергу проводиться списання за платіжними документами, які передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків з оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також з відрахувань до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації і фонди обовязкового медичного страхування;

- У четверту чергу проводиться списання за платіжними документами, що передбачає платежі в бюджет і позабюджетні фонди, відрахування до яких не передбачені в третю черги;

- У пяту чергу проводиться списання за виконавчими документами, які передбачають задоволення інших грошових вимог;

- У шосту чергу проводиться списання за іншими платіжними документами в порядку календарної черговості.

Списання коштів з рахунку за вимогами, що належать до однієї черги, провадиться в порядку календарної черговості надходження документів.

- Контроль за правильністю здійснення розрахунків-принцип, що реалізується спільно підприємствами та банками шляхом підтвердження сум залишків за рахунками. За особових рахунках клієнтів по мірі здійснення ними операцій робляться виписки, які призначені для видачі або відсилання клієнту. Виписки на паперових носіях видаються в порядку і в терміни, зазначені в картках із зразками підписів і отгіска друку. По сумах, проводення по рахунку, до виписок з них повинні додаватися документи (іхкопіі), на підставі яких здійснені записи. На документах, що додаються до виписок, повинен проставлятися штамп і календарний штемпель дату проведення документа за особовим рахунком У випадку якщо що додаються до виписок документи, на підставі яких здійснені записи за рахунком, предявляються клієнту в електронному вигляді, то зазначені документи

- Підписуються аналогами власноручного підпис уповноваженої особи,

- Містять дату проведення документа за особовим рахунком. Власник рахунку повинен протягом 10 днів після видачі йому виписок письмово повідомити кредитної організації про суми, помилково записаних в кредит або дебет рахунку. При ненадходженні від клієнта в зазначений термін заперечень вчинені операції та залишок коштів на рахунку вважаються підтвердженими