Головна

Порядок надання та повернення кредитів

Розміщення (надання) банком грошових коштів супроводжується укладенням між банком і клієнтом банку договору. У договорі / угоді визначаються основні умови надання і повернення (погашення) розміщених банком коштів. На його підставі банк передає грошові кошти на умовах платності, терміновості та повернення, а клієнт банку здійснює повернення отриманих грошових коштів у відповідності до умов договору. Розміщення (надання) грошових коштів може здійснюватися як у національній валюті Російської Федерації, так і іноземних валютах. В основі кредитної угоди лежать розроблені банком кредитна та облікова політика, що визначають:

- Процедури прийняття рішень з розміщення банком грошових коштів;

- Розподіл функцій і повноважень між підрозділами і посадовими особами банку;

- Внутрішні правила розміщення коштів, у тому числі правила кредитування клієнтів банку та інших.

Банки вправі обмежувати розмір грошових коштів, які надаються клієнту-позичальнику на принципах прозорості останньому кредитної лінії, шляхом одночасного включення у відповідну угоду / договір обох вищезгаданих умов, а також використання з цією метою будь-яких інших додаткових умов з одночасним виконанням встановлених вимог. Умови та порядок відкриття клієнтові-позичальникові кредитної лінії визначаються сторонами або в спеціальному генеральному (рамкову) угоду / договорі, або безпосередньо в договорі на надання (розміщення) грошових коштів. Під відкриттям кредитної лінії слід розуміти також укладення договору на надання коштів, умови якого по своєму економічному змісту відрізняються від умов договору, що передбачає разове (одноразова) надання грошових коштів клієнту-позичальнику. Клієнту-позичальнику договором може бути надано право в силу обгрунтованих причин не використовувати кредит (кредитну лінію) повністю або частково. Спочатку узгоджена величина кредиту (кредитної лінії) в подальшому може також бути скорегована сторонами (зазначена умова слід передбачати у кредитному договорі);

3) кредитуванням банком банківського рахунки клієнта-позичальника (при недостатності або відсутності на ньому грошових засобів) - овердрафт - і оплати розрахункових документів з банківського рахунки клієнта-позичальника, якщо умовами договору банківського рахунку передбачено проведення зазначеної операції. Кредитування банком клієнта-банківського рахунку позичальника при недостатності або відсутності на ньому коштів здійснюється при встановленому ліміт (тобто максимальній сумі, на який може бути проведена зазначена операція) і термін, протягом якого повинні бути погашені виникають кредитні зобовязання клієнта банку. Даний порядок рівною мірою поширюється і на операції з надання банками кредптов при недостатності або відсутності грошових

Електронна версія книги підготовлена для Відкритої Бібліотеки Учебников 1bitt

коштів на банківському рахунку кліонта-фізічсского особи ( «овердрафт»), якщо відповідна умова передбачено укладеним договором банківського рахунку або договору вкладу (депозиту);

4) участю банка з надання (розміщення) грошових коштів клієнту банку на синдикований (консорціальні) основі;

5) іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.

Надання (розміщення) банком грошових коштів клієнту-позичальнику проводиться на підставі розпорядження, що складається фахівцями уповноваженого підрозділу банку і підписаного уповноваженою посадовою особою банку. У розпорядженні вказуються:

- Номер і дата договору / Угоди;

- Сума наданих (розміщуються) засобів,

- Строк сплати відсотків і розмір процентної ставки;

- Термін / термін (дата) погашення (повернення) коштів - загальної суми або декількох сум, якщо погашення буде здійснюватися по частинах;

- Цифрове позначення групи кредитного ризику. Зміна групи кредитного ризику позики здійснюється також на підставі розпорядження відповідного. Класифікація кредитів і прирівняного до них заборгованості за групами ризику здійснюється банком в установленому порядку Банком Росії;

- Вартість застави (якщо є договір застави)

- Сума, на яку отримана банківська гарантія чи поручительство;

- Опис прикладених до розпорядження документів та інша необхідна інформація.

Зазначене розпорядження на надання (розміщення) коштів, а також розпорядження щодо зміни групи ризику кредитного передаються в бухгалтерію банку для приміщення в документи дня.

У разі ухвалення сторонами додаткових угод до договору на надання (розміщення) засобів про зміну термінів (надання / розміщення коштів по частинах, погашення (повернення) коштів, включаючи сплату відсотків) та / або процентних

ставок та інших умов складається розпорядження за підписом уповноваженої посадової імені банку бухгалтерського підрозділу банку

Відповідно до федерального закону «Про банки і банківську діяльність" банки-кредитори зобовязані створювати резерви на можливі втрати за наданими (розміщеним) коштів у порядку, встановленому Банком Росії, з метою покриття можливих втрат, повязаних з неповерненням позичальниками отриманих грошових коштів (см Тему: «Управління кредитними ризиками»)

Документом, що свідчить про факт надання грошових коштів клієнту, є виписка по кореспондентському, розрахунковому, поточному рахунку клієнта, а також позичковим або міжбанківського депозитного рахунку або рахунку з обліку інших розміщених коштів Кредитний підрозділ банку здійснює щоденний контроль за строками погашення (повернення) клієнтами-позичальниками наданих їм коштів і сплатою відсотків за ним, у тому числі за станом простроченої заборгованості по кредитах клієнтів-позичальників, і має вживати необхідних заходів до її погашення. Погашення (повернення) розміщених банком коштів і сплата відсотків по них виробляються

1) шляхом списання грошових коштів з банківського рахунку клієнта-позичальника на його платіжним дорученням,

2) шляхом списання грошових коштів у порядку черговості, встановленої законодавством, з банківського рахунки клієнта-позичальника (обслуговуються в іншому банку) на підставі платіжної вимоги банку-кредитора за умови, якщо договором передбачена можливість списання грошових коштів без розпорядження клієнта-власника рахунку Клієнт - позичальник зобовязаний письмово повідомити банк, в якому відкрито його банківського рахунку, про свою згоду на безакцептне списання коштів відповідно до укладеного договору / угоди;

3) шляхом списання грошових коштів з банківського рахунку позичальника-клієнта (юридичної особи) про -

служівающегося в банку-кредиторові, на підставі платіжного вимоги банку-кредитора, якщо умовами угоди передбачено проведення зазначеної операції, 4) шляхом перерахування коштів з рахунків клієнтів-позичальників-фізичних осіб на підставі їх письмових розпоряджень, переказу грошових коштів клієнтів позичальників-фізичних осіб через органи звязку або інші кредитні організації, внеску останніми готівкових грошей в касу банка-кредитора на підставі прибуткового касового ордера, а також утримання із сум, що належать на оплату праці клієнтам-позичальникам, які є працівниками банку-кредитора за їхніми заявами або на підставі договору.

Погашення (повернення) грошових коштів в іноземній валюті здійснюється тільки в безготівковому порядок У випадках, коли договором на надання (розміщення) грошових коштів не встановлений термін повернення клієнтом-позичальником суми основного боргу, або зазначений термін визначений моментом запитання

(наступленіемусловія / події) то повернення суми основного боргу повинен бути проведений клієнтом-позичальником протягом 30 календарних днів з дня предявлення банком-кредитором офіційного вимоги про це.

Порядок і форма запитання офіційного банком-кредитором повернутися клієнтом-позичальником суми наданих (розміщених) грошових коштів визначаються у відповідному договорі на надання (розміщення) грошових коштів на умови «до запитання». З цією метою може бути використане повідомлення банку-кредитора, що передається клієнту-позичальнику засобами курєрської служби, поштою або спеціальних каналах звязку, а також іншими способами, погодженими сторонами угоди і усувають можливість виникнення колізій щодо дня (дати) запитання виконання клієнтом-позичальником своїх зобовязань по поверненню суми основного боргу за відповідним договором.

У встановлений договором / угодою день (що є датою сплати відсотків за розміщений -

вим засобів і / або погашення (повернення) основного боргу за ним) працівник бухгалтерії, відповідальний за ведення рахунку клієнта-позичальника, на підставі відповідного розпорядження, підписаного уповноваженою посадовою особою банку, виробляє або оформлення бухгалтерськими проводками факту сплати відсотків по розміщених коштів і / або погашення основного боргу за ним, або при невиконанні (неналежного виконання) клієнтом-позичальником своїх зобовязань за договором переносить заборгованість за нарахованими, але не сплаченим (простроченим) відсотками та / або з основного боргу по розміщених коштів на відповідні рахунки з обліку простроченої заборгованості за основним боргу та / або прострочених відсотків.

Безнадійна і / або визнана нереальною для стягнення заборгованість по наданим (розміщеним) грошових коштів списується із балансу банку-кредитора за рахунок створеного резерву на можливі втрати по позиках, а при його недоліку відноситься на збитки звітного року. Списання непогашеної заборгованості за наданими (розміщеним) грошовими коштами, включаючи відсотки, із балансу банку-кредитора не є її анулюванням. Вона відображається за балансом в протягом не менш пяти років з моменту її списання з метою спостереження за можливістю її стягнення. Банк зобовязаний вжити всіх передбачених законодавством заходи для стягнення заборгованість (включаючи відсотки) з-клієнта боржника.