Головна

Операції довірчого управління

Комерційні банки ло доручення своїх клієнтів має право здійснювати операції довірчого управління - трастові операції.Банки зацікавлені у виконанні функцій довірчих власників, так як отримують можливість використання ресурсів понад власних і залучених у формі депозитів і міжбанківських кредитів, додаткові доходи при порівняно невеликих витратах на проведення довірчих операцій і істотно розширюють звязки з клієнтурою та іншими банками завдяки диверсифікації послуг та розширення кореспондентських відносин. Особлива зацікавленість банків у трастових операціях полягає в тому, що їм довірені банки вкладають капітали в акції й облігації великих сталих високорентабельних компаній. Можливості трасту можуть розширюватися у звязку із тим, що російські акціонерні товариства за досвідом західноєвропейських створюють у себе системи приватного пенсійного забезпечення, а також участі в прибутках крім отримання дивідендів. Основна мета організації таких систем - матеріальне забезпечення персоналу компанії передпенсійного або пенсійного віку, стимулювання більш високої продуктивності праці, зменшення плинності кадрів, забезпечення працівників на випадок непрацездатності, сприяння участі в управлінні підприємством. Перспективним є також співпраця банків по лінії трастових операцій з недержавними пенсійними фондами. Такі фонди також будуть використовувати послуги трастових відділів комерційних банків, довіряючи останнім свої кошти в управління. Оскільки фонди володіють довгостроковими резервами, вони вкладатимуть їх в цінні папери. Банки можуть виконувати кваліфіковані посередницькі послуги з управління портфелем цінних паперів фондів так, як це давно вже здійснюється в багатьох західних країнах.

Учасниками трасту є:

- Засновник управління (траст), тобто власник майна або майнових прав, які він повідомляє в управління за дорученням довірчому власнику. Засновником трасту може виступити будь-яке фізична або юридична особа, зокрема орган державної влади або управління, підприємство, установа, громадська, релігійна, благодійна організації, а також іноземна, яка фізична або юридична особа, особа без громадянства, міжнародна організація.

- Довірчий керуючий - це юридична або фізична особа, яка бере на себе функції управління майном на умовах, передбачених договором трасту. В якості довірчих власників частіше всього виступають банки.

- Вигодонабувач - особа, на користь якого довірчий керуючий здійснює управління майном. В якості вигодонабувача може виступати засновник керування або третя особа. Вигодонабувач має право одержувати доходи, які виникають в силу володіння майном, переданим в траст довірчому власнику, в межах і на умовах, встановлених договором про заснування трасту.

Довірчий керуючий не може бути одночасно і вигодонабувачем по одному й тому ж договору довірчого управління майном. Обєктами довірчого управління для кредитної організації, що виступає в якості довірчого керуючого, можуть бути грошові кошти у валюті Російської Федерації і в іноземній валюті, цінні папери, природні дорогоцінні камені і дорогоцінні метали, похідні фінансові інструменти, що належать резидентам Російської Федерації на правах власності. Майно, отримане кредитної організацією-довірчим управителем у довірче управління, відокремлюватися від іншого майна засновника управління, а також від майна кредитної організації - довірчого керуючого. Перс-дача майна в довірче управління не тягне за собою переходу права власності на нього до довірчого керуючого. Здійснюючи довірче управління майном, довірчий керуючий має право вчиняти щодо цього майна відповідно до договору довірчого управління будь-які юридичні та фактичні дії в інтересах вигодонабувача.

Кредитна організація не може:

- Інвестувати під умови гарантій самої кредитної організації і взаємозалежних з нею юридичних осіб кошти, отримані в довірче управління;

- Видавати кредити (позики) за рахунок майна, що знаходиться в довірчому управлінні, а також отримувати кредити (позики) в якості довірчого керуючого.

Тим кредитною організацією - довірчим керуючим, і засновниками управління, кошти яких акумулюються, полягає договір. За договором довірчого управління майном одна сторона (засновник керування) передає другій стороні (довірчому керуючому) на певний термін майно в довірче управління, а інша сторона зобовязується здійснювати управління цим майном в інтересах засновника управління пли зазначеного ним особи (вигодонабувача). Кожен індивідуальний договір довірчого управління повинен мати реєстраційний номер Ці договори укладаються в письмовій формі на термін, що не перевищує пяти років. Для окремих видів майна, переданого в довірче управління, законом можуть бути встановлені інші граничні терміни, на які може бути укладений договір. У договорі міститься опис прав та обовязків засновників довірчого управління, довірчого керуючого і вигодонабувачів, видів опис майна, що приймається довірчим керуючим, в разі прийняття в довірче управління цінних паперів - опис механізму оцінки їх вартості, опис істотних ризиків, терміни і обсяг наданої засновникам довірчого управління звітності, розмір винагороди довірчого керуючого, порядок виплати доходів вигодонабувачам. Довірчий керуючий отримує винагороду, передбачена договором довірчого управління майном, а також відшкодування необхідних витрат, вироблених їм при довірчому управлінні майном, за рахунок доходів від використання цього майна. Комісійна винагорода може бути визначено таким чином:

- Щоквартальний або щорічний внесок у вигляді відсотків від основної суми;

- Внесок у вигляді відсотків від основної суми після закінчення договору про трасті;

- Регулярні, раз на квартал або на рік, від відрахування доходів по трасту.

Операції довірчого управління враховуються за балансом банку, доходи, отримані в результаті їх проведення, включаються в загальну суму доходів, отже, беруть участь у формуванні балансового прибутку банку.

Кредитною організацією - довірчим керуючим створиться загального фонду банківського управління (ЗФБУ)-це майновий комплекс, що складається з майна, переданого в довірче управління різними особами н обєднує на праві спільної власності, а також купується довірчим керуючим при здійсненні довірчого управління. Він утворюється акумулюванням грошових коштів і цінних паперів засновників довірчого управління для подальшого довірчого управління цим майном в їхніх інтересах.

Кредитна установа має право створювати ЗФБУ, до складу якого валютні входять цінності (іноземна валюта, цінні папери, виражені в іноземній валюті, дорогоцінні метали та природні дорогоцінні камені) тільки за наявності відповідної ліцензії Банку Росії, що дає право на здійснення операцій з іноземною валютою та / або дорогоцінними металами.

ЗФБУ не може вкладати більше 15% своїх активів у цінні папери одного емітента або групи емітентів, повязаних між собою відносинами майнового контролю або письмовою угодою. Справжнє обмеження не поширюється на державні цінні папери. Кредитна організація зобовязана зареєструвати ЗФБУ територіальному установі Банку Росії. Кредитна організація направляє документи на реєстрацію ЗФБУ в реєструючий орган у термін не пізніше двох тижнів з моменту прийняття рішення про створення ЗФБУ. Для реєстрації ЗФБУ кредитна організація представляє в реєструючий орган в двох примірниках наступні документи:

- Заяву на реєстрацію (складене у довільній формі) яка повинна містити повне найменування та юридична адреса кредитної організації, що створює ЗФБУ, вказівка на орган, який ухвалив рішення про створення ЗФБУ, дату прийняття рішення про створення ЗФБУ, відомості про осіб - службовців кредитної організації, які уповноважені здійснювати від імені кредитної організації управління ЗФБУ;

- Загальні умови створення та довірчого управління майном ЗФБУ;

- Інвестиційну декларацію;

- Бухгалтерський баланс кредитної організації по рахунках другого порядку по Станом на кінець останнього кварталу перед ухваленням рішення про створення ЗФБУ і баланси раніше створених ЗФБУ;

- Розрахунки обовязкових економічних нормативів діяльності кредитної організації, виконання резервних обовязкових вимог, виконання зобовязань перед банком Росії протягом року перед датою прийняття рішення про створення ОФБУ,

- Копію ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів, яка дає право провадження діяльності з довірчого керування цінними паперами, якщо обєктом довірчого управління будуть цінні папери, здійснення довірчого управління якими вимагає отримання зазначеної ліцензії відповідно до федеральних законів.

Загальні умови та інвестиційна декларація мають бути прошиті, пронумеровані, завірені печаткою та підписані особою, яка виконує функції одноосібного виконавчого органу кредитної організації - довірчого керуючого (голова правління, директор, генеральний директор), або його заступником.

Реєструючий орган протягом чотирьох тижнів з моменту надходження зазначених документів розглядає інформацію. За відсутності підстав для відмови в реєстрації ЗФБУ реєструючий орган зобовязаний зареєструвати ОФБУ, поставив відмітку про реєстрацію на титульному аркуші Загальних умов створення та довірчого управління майном ЗФБУ, і передати цей примірник заявнику.

При реєстрації Загальних умов створення та довірчого управління майном ЗФБУ реєструючий орган (територіальне установи Банку Росії) присвоює кожному ЗФБУ свій реєстраційний номер. Реєструючий орган веде «Книгу реєстрації Загальних фондів банківського управління (ЗФБУ)».

Підставами для відмови в реєстрації ЗФБУ можуть бути:

35. відсутність хоча б одного з документів необхідного списку;

36. наявність у поданих документах неповної або завідомо недостовірної інформації або інформації, що дозволяє зробити висновок про суперечність інформації до законодавства Російської Федерації, нормативних актів Банку Росії;

37. невиконання кредитною організацією вимог, необхідних для створення ЗФБУ.

При відмові в реєстрації ЗФБУ реєструючий орган письмово формулює причини відмовлення і претензії до кредитної організації, що створює ОФБУ, на підставі яких був зроблений відмову.

Загальний фонд банківського управління припиняється у разі відкликання у кредитної організації - довірчого керуючого ліцензії на здійснення банківських операцій та / або анулювання ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів, що дає право на здійснення діяльності з довірчого управління, а також за наявності інших підстав для припинення договорів довірчого управління кредитної організації-довірчого керуючого з усіма засновниками ЗФБУ. У разі припинення договору довірчого управління майно, що перебуває в довірче управління, передається засновнику управління, якщо договором не передбачено інше. Договір довірчого управління має передбачати, що засновнику управління повертаються грошові кошти (в гривнях або у іноземній валюті в залежності від умов договору), виручені від реалізації майна, що знаходиться в довірчому управлінні, або грошові кошти, що належать довірчого керуючого, з наступним відшкодуванням виплачених сум за рахунок керованого майна.

Між інтересами засновника управління та довірчого керуючого при проведенні операцій довірчого управління, банківських операцій та інших угод може виникнути конфлікт інтересів.

Конфлікт інтересів може виникнути:

- При наданні кредиту засновнику управління кредитною організацією - довірчим керуючим;

- При здійсненні кредитної організацією професійної діяльності на фінансових ринках за дорученням засновника управління;

- При розміщенні депозитів засновником управління в кредитній організації - довірчому керуючому;

- При здійсненні інших банківських операцій за дорученням засновника управління.

З метою запобігання виникненню конфлікту інтересів стосунки, визначені договором довірчого управління, не чинять істотного впливу і розглядатися як передумова для встановлення особливих відносин сторін в інших сферах взаємодії, зокрема при визначенні ставок по кредиту. Кредитні організації - довірчі керуючі - повинні здійснювати операції з майном для цілей довірчого управління з ринковими цінами і не допускати дій, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, а також підірвати природне ціноутворення і дестабілізувати ринок.

З метою запобігання виникненню конфліктів особистих інтересів службовців кредитної організації - довірчого керуючого і засновників керування

(вигодонабувачів) службовці кредитної організації при здійсненні операцій з довірчого управління повинні утримуватися від:

- Участі в операції, до якої залучені особи чи організації, з якими даний службовець або член його сімї мають особисті звязки або фінансові інтереси;

- Використання службової інформації для укладання угод, а також передачі службової інформації для укладення угод третіми особами.

У випадку, якщо конфлікт інтересів у кредитної організації, що про який засновник управління (вигодонабувач) не був повідомлений довірчим керуючим заздалегідь, призвела до дій довірчого керуючого, що завдало шкоди інтересам засновника управління (вигодонабувача), довірчий керуючий зобовязаний за свій рахунок відшкодувати збитки в порядку, встановленому цивільним законодавством.