Головна

Монетарна політика Банку Росії

Банк Росії щорічно не пізніше 26 серпня представляє в Державну Думу проект основних напрямків єдиної державної грошово-кредитної політики на майбутній рік і не пізніше 1 грудня - основні напрямки єдиної державної грошово-кредитної політики на наступний рік.

Основні напрями єдиної державної грошово-кредитної політики включає такі положення:

- Принципи, що лежать в основі грошово-кредитної політики;

- Коротку характеристику стану економіки Російської Федерації;

- Прогноз очікуваного виконання основних параметрів грошово-кредитної політики в поточному році;

- Аналіз причин відхилення від мети грошово-кредитної політики на поточний рік, оцінку перспектив досягнення зазначених цілей та обгрунтування їх можливої коректування;

- Сценарний (який складається не менше ніж з двох варіантів) прогноз розвитку економіки Російської Федерації на наступний рік - сприятливий і менш сприятливий. Відмінності сценаріїв визначаються варіантами розвитку світової економіки та напрямами інвестиційної політики. Даний підхід повязаний з великою залежністю російської економіки від експорту сировинних товарів. Тому в сценарії вказуються ціни на нафту та інші товари російського експорту, прогноз потоків капіталу в країну і з країни. Наприклад, прогноз цін на 2004 р. на нафту сорту «Юралс» по першому і другому сценарієм складуть 18,5 і 22 дол за барель відповідно; прогноз цін на газ 78,5 і 85,4 дол за тисячу кубометрів;

- Прогноз основних показників платіжного балансу Російської Федерації на майбутній рік;

- Цільові орієнтири, що характеризують основні цілі грошово-кредитної політики, включаючи інтервальні показники інфляції, грошової бази, грошової маси, процентних ставок, зміни золотовалютних резервів. Так, на 2004 р. передбачені: рівень інфляції - 8 - 10%; збільшення попиту на гроші на 19 - 25%; курс долара 31,7 і 31,3 руб. за долар США відповідно за двома сценаріями прогнозу; приріст ВВП 3,8% (за першим варіантом прогнозу) і 5,2% (по другій); інвестиції - 4,5 - 6,5% (за першим варіантом) і - 8% (по другому);

- Основні показники грошової програми на наступний рік;

- Варіанти застосування методів та інструментів грошово-кредитної політики, що забезпечують досягнення цільових орієнтирів при різних сценаріях економічної конюнктури;

- План заходів Банку Росії на майбутній рік з удосконалення банківської системи Російської Федерації, банківського нагляду, фінансових ринків і платіжної системи.

Державна Дума розглядає основні напрямки єдиної державної грошово-кредитній політики на майбутній рік і приймає відповідне рішення не пізніше прийняття Державною Думою закону про федеральний бюджет на наступний рік.

Основні інструменти та методи грошово-кредитну політики Банку Росії:

1) процентніставки за операціями Банку Росії. Банк Росії встановлювати може одну або кілька процентних ставок по різних видах операцій або проводити процентну політику без фіксації відсоткової ставки. В даний час (із 21.06 04 р.), діє ставка рефінансування на рівні 13% річних. За кредитами «овернайт» ставка змінюється вслід за змінами ставки рефінансування і зараз складає 13% річних. Ставки по депозитах Банку Росії міняються в залежності від стану ліквідності банківської системи та від терміну залучення банківських коштів. У 2003 р. ставка за депозитами Банку Росії змінювалася в діапозоні від 3 до 12% річних. Протягом 2003 р. передбачене коливання ставки з кредитів «овернайт» у межах 6 - 10%. Ставка Європейського центрального банку становить 2%. У всіх 12 країнах єврозони це найнижчий рівень з часів Другої світової війни. Однак в Америці ставка ще менше - 0,75%; більшість аналітиків чекають, що Федеральна резервна система США, проте, її знову знизить. Процентні ставки дуже важливими для всього народного господарства, оскільки в умовах ринкової економіки держава практично не може впливати на виробничу діяльність підприємств або на споживчі витрати громадян, Скажімо, Міністерство економіки не може наказати компаніям збільшити інвестиції або змусити населення купувати в магазинах більше товарів. Однак у розпорядженні держави є важелі, що дозволяють побічно впливати на економічних субєктів. Найважливіший важіль - це процентні ставки, що встановлюються центральними банками. Той відсоток, під який центральний банк надає гроші комерційним банкам, що - це, по суті справи, ціна грошей. Процентна ставка дозволяє стимулювати або стримувати економічну активність підприємств і споживачів. Скажімо, в умовах економічного буму зростає небезпека інфляції, і центральні банки підвищують процентні ставки, тобто роблять кредити дорожчими. А якщо темпи економічного зростання і темпи інфляції сповільнюються, центральні банки, навпаки, знижують процентні ставки. Тоді і підприємствам, і приватним особам легше взяти кредити. Вони можуть отримати гроші в борг за нижчою ціною і витратити їх на купівлю обладнання або споживчих товарів. Тим самим буде стимулювати попит і, відповідно, виробництво, що повинно знову привести до економічного підйому. Роль ставки рефінансування в сучасних російських умовах обмежена. Банк Росії використовує процентну політику для впливу на ринкові процентні ставки. У результаті вона служить орієнтиром верхньої планки короткострокових процентних ставок на грошовому ринку і використовується як база для встановлення штрафних санкцій до кредитних організацій; 2) нормативиобовязковихрезервів, що депонуються в Банку Росії (резервні вимоги). В даний час нормативи обовязкових резервів Банком Росії встановлені, за залученими коштами юридичних резидентів та фізичних осіб - 3,5%; за грошовими коштами, залученими від нерезидентів - 2%. Нормативи обовязкових резервів не можуть перевищувати 20% зобовязань кредитної організації і можуть бути диференційованими для різних кредитних організацій. Резервні-вимоги застосовуються в багатьох країнах світу, але їх розмір істотно нижче. Наприклад, норматив відрахувань до фонду загальнообовязкового резервування в країнах, що входять до Євросоюзу, - 2%, у США - від 0 до 5%. Нормативи обовязкових резервів не можуть бути одночасно змінені більше ніж на пять пунктів. За порушення нормативів обовязкових резервів Росії Банк має право списати в безспірному порядку з кореспондентського рахунку кредитної організації, відкритого в Банку Росії, суму недовнесеної засобів, а також стягнути з кредитної організації в судовому порядку штраф у розмірі, встановленому Банком Росії. Зазначений штраф не може перевищувати суму, обчислену виходячи з подвійної ставки рефінансування Банку Росії, що діяла на момент прийняття судом відповідного рішення Після відкликання у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій обовязкові резерви, депоновані кредитною організацією в Банкс Росії, перераховуються на рахунок ліквідаційної комісії (ліквідатора ) або конкурсного керуючого і використовуються для погашення заборгованості банку перед кредиторами, у першу чергу, вкладниками,

3) операціїнавідкритомуринку Під операціями на відкритому ринку розуміються купівля-Банком продаж Росії казначейських векселів, державних облігацій, інших державних цінних паперів, облігацій Банку Росії, а також короткострокові операції із зазначеними цінними паперами з вчиненням пізніше зворотної операції,

4) рефінансуваннякредитнихорганізацій Під рефінансуванням розуміється кредитування Банком Росії кредитних організацій Банк Росії регулює загальний обєм, форми, порядок та умови видаються їм кредитів відповідно до прийнятих орієнтирами єдиної державної грошово-кредитної політики Рефінансування комерційних банків здійснюється наданням внутрішньоденних розрахункових кредитів і кредитів «овернайт» Однак доступ банків до кредитами Банку Росії носить досить обмежений характер Зазначений механізм рефінансування використовується лише стосовно банків Московського регіону, м. Санкт-Петербурга, Новосибірської і Свердловської областей,

5) валютніінтервенції Під валютними інтервенціями Банку Росії розуміють купівля-Банком Росії продаж іноземної валюти на валютному ринку для впливу на курс рубля і на сумарний попит та пропозиція грошей У 2003 р Банк Росії використовував режим плаваючого валютного курсу в межах 3 - 5%,

6) встановленняорієнтирівзростаннягрошовоїмаси.Банк Росії може встановлювати орієнтири зростання одного або декількох показників грошової маси, виходячи з основних напрямків єдиної державної грошово-кредитну політику. На 2003 р темп приросту грошової бази не повинен перевищувати за перші "U сценарієм 19%, по друге-25%,

7) прямікількісніобмеження Під прямими кількісними обмеженнями Банку Росії розуміють встановлення лімітів на рефінансування кредитних організацій і проведення кредитними організаціями окремих банківських операцій

Банк Росії має право застосовувати прямі кількісні обмеження, рівною мірою стосуються всіх кредитних організацій, у виняткових випадках з метою проведення єдиної державної грошово-кредитній політики тільки після консультацій з Урядом Російської Федерації

8) емісіяоблігаційвідсвогоімені Банк Росії з метою реалізації грошово-кредитній політики від свого імені може здійснювати емісію облігацій, що розміщуються та обертаються серед кредитних організацій Наявний з 1998 г досвід емісії облігацій Банку Росії (ОБР) показав неможливість оперативного впливу на рівень банківської ліквідності за допомогою цього інструменту, оскільки існуючий порядок емісії та їх обігу встановлює великий часовий лаг між прийняттям Банком Россі рішення і проведенням операцій Тому в 2002 р. операції з випуску ОБР не проводилися. Граничний розмір загальної номінальної вартості облігацій Банку Росії усіх випусків, не погашених на дату ухвалення рішення Радою директорів про черговий випуск облігацій Банку Росії, встановлюється як різниця між максимально можливою сумою обовязкових резервів кредитних організацій і сумою обовязкових резервів кредитних організацій, визначеної виходячи з чинного нормативу обовязкових резервів