Головна

Показники ліквідності

У цілях контролю за станом ліквідності банку встановлюються нормативи ліквідності (миттєвої, поточної, довгострокової і спільною, які визначаються як співвідношення між активами і пасивами з урахуванням строків, сум та видів активів і пасивів, а також інших факторів.

1.    Норматив миттєвої ліквідності (Н 2) визначається як відношення суми високоліквідних активів банку до суми зобовязань банку по рахунках до запитання.

2. Норматив поточного ліквідності банку (НЗ) визначається як відношення суми ліквідних активів банку до сумі зобовязань банку по рахунках до запитання і на термін до 30 днів:

Лат

НЗ = --------------- х ЮО%,

ОВТ

де лат - ліквідні активи, розраховані як сума

високоліквідних активів (Лам) і залишків на депозити,

кредитів, векселів та інших емітентів інших розміщених

коштів, термін погашення яких настає в найближчі 30

днів;

ОВТ - зобовязання до запитання (ОВМ) і депозити,

власні векселі, облігації, сертифікати та інші

залучені кошти, термін погашення по яких настає в

найближчі 30 днів.

Мінімально припустиме значення нормативу НЗ

встановлюється в розмірі% +50.

+3 Норматив довгострокової ліквідності банку (Н 4)

4. Норматив загальної ліквідності (Н 5) визначається як відсоткове співвідношення ліквідних активів та сумарних активів банку:

Лат Н5 = ------------------ 100 х%,

А-Ро де А - спільна сума всіх активів по балансу банку, за мінусом негативних різниць переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, дорогоцінних металів, витрат, збитків і використання прибули банку;

Ро - обовязкові резерви кредитної організації. Мінімально допустиме значення нормативу Н5 встановлюється в розмірі 20%.