Головна

Аналіз кредитоспроможності клієнта

Оцінка кредитних ризиків дозволяє найбільш дієво визначити ефективність банківської діяльності, оскільки дані ризики стосуються найбільшою частки активів, що формують основну масу доходів банку.

З метою запобігання можливих втрат, повязаних із неповерненням кредитів, аналіз кредитного ризику здійснюється на всіх етапах кредитування:

- Добору потенційного позичальнику,

- Видачі кредиту;

- Супроводження кредиту.

На першому етапі аналіз потенційного кредитного ризику проводиться за двома напрямками:

- Оцінка фінансового стану позичальника; "оцінка забезпечення повернення позики (див. тему« Організація кредитування в комерційних банках »). Оцінка фінансового стану клієнта здійснюється різними методами.

- На основі системи коефіцієнтів фінансових;

- На основі аналізу грошових потоків;

- На основі аналізу ділового ризику.

Кожен з названих вище методів доповнює фуг друга. Якщо аналіз ділового ризику еценіть дозволяє кредитоспроможність клієнта в момент спів-) ершенія угоди тільки на підставі однієї позичкової операції, то система фінансових коефіцієнтів прогнозує ризик з урахуванням сукупного боргу позичальника, що склалася, його фінансового стану і тенденцій розвитку. Аналіз грошового потоку дозволяє оцінити не тільки його кредитоспроможність, масштаби діяльності, але та граничні розміри видачі позики. Тому, як правило, три названих методу оцінки фінансового стану позичальника використовуються в сукупності, доповнюючи один одного. Зупинимося на характеристиці цих методів.

I. Оцінкакредитоспроможностінаосновісистеми фінансовихкоефіцієнтів базується на розрахунку і оцінці фінансових показників діяльності юридичної особи. Набір показників може бути різним. Кожен банк розробляє свою методику оцінки фінансового стану позичальника на основі певної кількості коефіцієнтів. Як правило, в їх число входять такі показники;

1.    Коефіцієнт автономності (Ка) характеризує і захищає інтереси засновників і відображає структуру коштів:

Ка = СС / А,

де СС - спільна сума власних засобів (капіталу), як сукупність статутного капіталу, додаткові внесків учасників, резервного фонду та переоцінки основних фондів; А - актив балансу позичальника. Оптимальне значення Ка = 0,5, означає, що власних коштів має бути не менш 50% від суми всіх коштів підприємства

2. Коефіцієнт маневреності (Км) вколисує рівень гнучкості на використання власних засобів підприємства, яка їх частина знаходиться у формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими коштами. Коефіцієнт маневреності розраховується за такою формулою,

Км = ОК / СК,

де. ОК - оборотний капітал як величина дебіторської заборгованості та запасів товарно-матеріальних цінностей за мінусом кредиторської заборгованості і заборгованості за позикою. Коефіцієнт маневреності дозволяє оцінити ефективність використання коштів власних підприємства.

3. Коефіцієнт ліквідності визначає ступінь мобільності активів виробника, що забезпечує своєчасну оплату за своєю заборгованості. Він виражається ставленням короткострокових активів до короткострокових зобовязань:

Кл = (ДС + Зд) / ЗК,

де: ДС - грошові кошти;

Зд - дебіторська заборгованість;

Зк - короткострокова заборгованість.

Оптимальне значення коефіцієнта ліквідності -1,0.

4 Коефіцієнт іммобілізації, або коефіцієнт реальної вартості основних фондів. Коефіцієнт розраховується для визначення ефективності використання засобів, що є в розпорядженні підприємства

Кім = ОФ / А,

де. ОФ - основні фонди за вирахуванням зносу.

Оптимальне значення коефіцієнта - 0,5.

5 Коефіцієнт покриття основних засобів показує, яку частину основних засобів профінансована за рахунок власного капіталу

Кп = ОС / СС,

де: ОС - основні кошти. Оптимальне значення 0,75-1,0.

6. Коефіцієнт оборотності активів:

Ко = Поч / АСР,

де: Поч - одноденні чисті продажі; АСР - середній залишок активів. Коефіцієнти розглядаються в динаміці.

7 Показники рентабельності свідчать про загальну ефективність роботи підприємства. Розраховуються три показники рентабельності - продажів, активів і акціонерного капіталу:

РПР = Пч / Р * 100;

Ра = Пч/Ах100;

Рк = Пч/КхЮ0;

де: Пч - прибуток чистий;

Р - реалізація продукції;

А - активи;

К - капітал.

8. Коефіцієнти обслуговування боргу показують на можливість позичальника сплачувати відсотку за кредитом:

Код = Пб / Пп,

де. Пб - прибуток балансова, Пп - процентні платежі

Прибуток повинна бути в кілька разів вище витрат на сплату відсотків по кредиту. Чим вищий цей показник, тим вищий клас клієнта

II. Оцінкакредитоспроможностіпозичальниканаоснові аналізугрошовихпотоків базується на визначенні чистого сальдо різних його надходжень і витрат за певний період (зіставлення припливу і відтоку коштів). Приплив коштів включає: прибуток; амортизацію; створення резервів; вивільнення коштів із запасів, дебіторської заборгованості, основних фондiв; зростання кредиторської заборгованості; отримання позик, збільшення акціонерного капіталу, збільшення інших пасивів. Відтік коштів включає: вкладення коштів у запаси, дебіторську заборгованість, основні фондів, інші активи, що скорочення кредиторської заборгованості; відтік капіталу; фінансові витрати (відсотки, податки, дивіденди); погашення позик. Різниця між припливом і відтоком грошових коштів визначає величину загального грошового потоку. Для його аналізу вивчаються дані за тривалий період, не менше 3 років. Якщо клієнт мав стійку динаміку припливу грошових засобів, те це свідчить про його фінансової стійкості - кредитоспроможності. Коливання величини загального грошового потоку говорять про більш низькому рейтингу клієнта. Систематичне перевищення відтоку грошових коштів над притокою характеризують клієнта як некредитоспроможною. Ситуація, що середня позитивна величина загального грошового потоку може використовуватися як гранична величина видачі кредиту цьому позичальникові.

III. Оцінкакредитоспроможностінаосновіаналізу діловогоризику дозволяє прогнозувати достатність джерел погашення позики. При оцінці ділового ризику враховуються наступні фактори:

- Екологічні характеристики продукції;

- Конкурентні товари;

- Інші.

Фактори можуть бути формалізовані, на їх основі розраховуються бали і визначається клас кредитоспроможності позичальника.