Головна

Формування резерву на можливі втрати по позиках

На другому етапі - видачі позики - формується резерв на можливі втрати по позиках. Резерв на можливі втрати по позиках (РВПС) являє собою спеціальний резерв, на необхідності формування якого обумовлена кредитними ризиками в діяльності банків. Вказаний резерв забезпечує створення банкам більш стабільних умов фінансової діяльності і дозволяє уникати коливань величини прибутку банків у звязку зі списанням втрат по позиках.

Резерв на можливі втрати по позиках формується за рахунок відрахувань, що відносяться на витрати банків. Резерв на можливі втрати по позиках використовується "олько для покриття непогашеної клієнтами (банку-1И) позикової заборгованості з основного боргу. За рахунок тсазанного резерву здійснюється списання втрат по ^ реальним для стягнення позиками банків. Відповідно до положення Банку Росії від 26 березень 2004 № 245-П «Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати по позиках, за позикової і прирівняного до них заборгованості» з 01.08.2004 р. передбачений новий порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати по позиках. Резерв формується кредитною організацією при знеціненні позички, тобто при втраті позикою вартості внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобовязань за неї відповідно до умов договору або існування реальної загрози такого невиконання. Оцінка кредитного ризику, класифікація та оцінка позики, визначення розрахункового розміру резерву

виробляються при виникненні відповідних підстав, але не рідше одного разу на місяць на звітну дату-Професійне судження виноситься за результатами комплексного і обєктивного аналізу діяльності позичальника з урахуванням його фінансового становища, якості обслуговування позичальником боргу за позикою, а також усієї наявної в розпорядженні кредитної організації інформації про будь-які ризики позичальника, включаючи інформацію про зовнішні зобовязання позичальників, що про функціонуванні ринку, на якому працює позичальник. У цьому випадку кредитна організація зобовязана здійснити Рекласифікація позики і уточнити розмір резерву. Формування (регулювання) резерву здійснюється кредитною організацією на момент отримання інформації про появу (зміну) кредитного ризику та (або) якості забезпечення позики. При зміні суми основного боргу за позикою розмір резерву за позикою регулюється на момент зміни суми основного боргу

Вся інформація про позичальника фіксується в досьє позичальника.

фінансове становище позичальника оцінюється відповідно до методики, затвердженої внутрішніми документами кредитної організації. Фінансовий стан позичальника:

- Може бути оцінений як добрий, якщо комплексний аналіз виробничої і фінансово-господарської діяльності позичальника та інші відомості про нього, включаючи інформацію про зовнішні умови, свідчать про стабільність виробництва, позитивною величиною чистих активів, рентабельності та платоспроможності, і відсутні будь-які негативні явища (тенденції), здатні вплинути на фінансову стійкість позичальника в перспективі. До негативних явищ (тенденціям) можуть бути віднесені що не повязано із сезонними факторами существенное.сніженіе темпів зростання обсягів виробництва, показників рентабельності, істотне зростання кредиторської та (або) дебіторської заборгованості, інші явища;

- Оцінюється як середній, якщо комплексний аналіз виробничої і фінансово-господарської діяльності позичальника та інші відомості про нього

- Свідчать про відсутність прямих загроз поточному фінансовому становищу, але, в той леї час, наявні в його діяльності негативні явища (тенденції), які у доступній для огляду перспективі (рік-менш) можуть призвести до появи фінансових труднощів, якщо позичальником не будуть вжиті заходи, що дозволяють поліпшити ситуацію;

- Оцінюватися як погане, якщо позичальник визнано неплатоспроможним (банкрутом) відповідно до законодавства або якщо він є стійко не-платеежепособним, а також якщо аналіз виробничої і фінансово-господарської діяльності позичальника та інші відомості про нього свідчать про загрозливі негативних явищах (тенденції), імовірним результатом яких можуть зявитися неспроможність (банкрутство) або стійка неплатоспроможність позичальника До загрозливим негативних явищ (тенденцій) у діяльності позичальника можуть належати: збиткова діяльність, негативна величина або істотне скорочення чистих активів, істотне падіння обсягів виробництва, істотне зростання кредиторської та (або) дебіторської заборгованості, інші явища. Фінансове становище позичальника не можливо оцінений як добрий в наступних випадках.

1.   Якщо стосовно позичальника юридичної особи виявлено хоча б одне з таких обставин;

- Наявність поточної картотеки несплачених розрахункових документів до банківських рахунках позичальника;

- Наявність простроченої заборгованості перед федеральним бюджетом, бюджетами субєктів Російської Федерації, місцевими бюджетами та позабюджетними формами;

- Наявність простроченої заборгованості перед працівниками із заробітної плати;

- Наявність інформації про недотримання позичальником - кредитній організацією нормативи достатності капіталу (HI);

- Наявність у позичальника прихованих втрат (наприклад, неліквідних запасів готової продукції і (або) вимог, безнадійних до стягнення, у раз -

- Мірою що дорівнює або перевищує 25% його чистих активів (власних засобів (капіталу));

- Випадки невиконання протягом останнього року позичальником зобовязань за іншими договорами з кредитною організацією - кредитором;

- Не передбачена плану розвитку позичальника (бізнес-планом) позичальника збиткова діяльність, яка призвела до суттєвого (25% і більше) зниження його чистих активів (для кредитних організацій - власних коштів (капіталу)) в порівнянні з їх максимально досягнутим рівнем

2 Якщо стосовно позичальника - фізичної особи стала відомою інформація про поюре, або істотне зниження доходів або майна, за рахунок яких передбачалося погашення заборгованості (Приміром, припинення трудових відносин між роботодавцем і позичальником при відсутності в останнього істотних накопичень, наявності вступили в силу рішень суду про залучення фізичної особи до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі, наявності документально підтверджених відомостей про відкликання ліцензії у кредитної організації, в якій розміщений внесок фізичної особи, якщо неповернення цього вкладу вплине на здатність позичальника - фізичної особи виконати свої зобовязання за позикою)

В залежності від якості обслуговування позичальником боргу позики відносяться до однієї з трьох категорій: гарне, середня, незадовільне обслуговування боргу

Обслуговування боргу за позичкою може бути хорошим, якщо.

- Платежі по основному боргу і відсотків здійснюються своєчасно і в повному обсязі,

- Є поодинокий випадок прострочених платежів по основному боргу і (або) відсотків протягом останніх 180 календарних днів (втч.: за позиками, наданими юридичним особам, - до 5 календарних днів включно, за позиками, наданими фізичним особам, - до 30 календарних днів включно)

Обслуговування боргу за позичкою може бути визнано середнім, якщо:

- Платежі по основному боргу і (або) відсотками здійснюються за рахунок грошових коштів та (або) іншої майна, наданих позичальнику кредитною організацією - Ссудодатель прямо чи опосередковано (через третіх осіб), або кредитна організація - Ссудодатель прямо чи опосередковано (через третіх осіб) прийняла на себе ризики (небезпеку) понесення втрат у звязку з наданням позичальникові грошових коштів та (або) іншого майна, крім випадків, коли позика надана кредитною організацією з метою погашення боргу за раніше наданою позичкою позичальнику;

- Позика реструктурована, тобто на підставі угод з позичальником змінені істотні умови первинного договору за позикою в бік більш сприятливу для позичальника, в т. ч., якщо зазначені угоди передбачають збільшення термінів повернення основного боргу, зниження процентної ставки, за винятком зміни процентної ставки, що здійснюється відповідно до умов договору, збільшення суми основного боргу, зміна графіку сплати: відсотків за позичкою, зміна порядку розрахунку процентної ставки, крім випадків, коли платежі по реструктуризованих позикою здійснюються своєчасно і в повному обсязі, а фінансове становище позичальника протягом останнього завершеного та поточного років може бути оцінено не гірше, ніж середня;

- Є випадок прострочених платежів по основному боргу і (чи) за відсотками протягом останніх 180 календарних днів (в т. ч.: за позиками, наданими юридичним особам,-від 6 до 30 календарних днів включно, за позиками, наданими фізичним особам, - від 31 до 60 календарних днів включно).

- Позика прямо чи опосередковано (через третіх осіб) надана позичальнику кредитною організацією з метою погашення боргу за раніше наданою позикою, або кредитна організація прямо чи опосередковано (через третіх осіб).

Управління кредитними ризиками

пяла на себе ризики (небезпека) понесення втрат у звязку з наданням позичальнику грошових коштів у зазначених цілях, за умови відсутності прострочених платежів за новою позику, а також за умови, що за раніше наданою позикою обслуговування боргу визнавалося гарним, а фінансове становище позичальника не може бути оцінений як добрий.

Обслуговування боргу визнається незадовільним, якщо:

- Є прострочені платежі по основному боргу і (або) відсотків впродовж останніх 180 календарних днів по позиках, наданих юридичним особам, - понад 30 календарних днів, за позиками, наданими фізичним особам, - понад 60 календарних днів;

- Позика реструктурована, і по ній є прострочені платежі за основного боргу та (або) відсотків, а фінансове положення позичальника оцінюється як погане;

- Позика надана позичальнику кредитною організацією прямо чи опосередковано (через третіх осіб) для погашення боргу за раніше наданою позикою, або кредитна організація прямо чи опосередковано (через третіх осіб) взяла на себе ризики (небезпека) понесення втрат у звязку з наданням коштів позичальникові, чия фінансове становище не може бути оцінений кращий, ніж середнє.

При здійсненні оцінки позики до визначеного договором терміну виплати відсотків та (або) суми основного боргу обслуговування боргу може бути оцінений:

- При оцінці фінансового стану позичальника як доброго - як добре,

- При оцінці фінансового стану позичальника як середнього - не краща, ніж середня;

- При оцінці фінансового стану позичальника як поганого - лише як незадовільне

Визначення категорії якості позики (визначення ймовірності знецінення позики) за відсутності інших істотних факторів, що приймаються до уваги при класифікації позики здійснюється з використанням професійного судження на основі комбінації двох класифікаційних критеріїв.

З метою визначення розрахункового розміру резерву в звязку з дією факторів кредитного ризику позики класифікуються на підставі професійного судження в одну з пяти категорій якості.

I (вища) категорія якості (стандартні позики) - відсутність кредитної ризику (імовірність фінансових втрат внаслідок невиконання чи неналежного виконання позичальником зобовязань за позикою дорівнює нулю);

II категорія якості (нестандартні позики) - помірний кредитний ризик (імовірність фінансових втрат внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобовязань за позикою обумовлює її знецінення в розмірі 1-20%);

III категорії якості (сумнівні позики) - значний кредитний ризик (імовірність фінансових втрат внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобовязань за позикою обумовлює її знецінення в розмірі 21 -50%),

IV категорія якості (проблемні позики) - високий кредитний ризик (імовірність фінансових втрат унаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником зобовязань за позикою обумовлює її знецінення в розмірі 51 - 100%);

V категорія якості (безнадійні позики) - відсутня ймовірність повернення позики в силу нездатності або відмови позичальника виконати зобовязання за позикою, що обумовлює повне (у розмірі 100%) знецінення позики

Позики, що віднесені до І-V категоріями якості, є знеціненими.

За позичками, що віднесені до II - V категоріями якості, резерв формується із урахуванням забезпечення I і II категорії якості. Під забезпеченням за позикою розуміється забезпечення у вигляді застави, банківської гарантії, поручительства, гарантійного депозиту (вкладу). Виділяють дві категорії якості забезпечення.

До забезпечення I категорії якості можуть бути віднесені: 1. заставу, якщо в якості предмета застави виступають:

- Цінні папери котируються держав, якщо зазначені держав мають інвестиційний рейтинг не нижче «ВВВ» за класифікацією S & P (Standard & Poors) і чи не нижче аналогічного по класифікаціям «Fitch IBCA», «Moodys», a також цінні папір центральних банків;

- Облігації Банку Росії,

- Цінні папери, емітовані Міністерством фінансів РФ,

- Векселя Міністерства фінансів РФ,

- Котируються цінні папери, емітовані третіми юридичними особами із інвестиційним рейтингом не нижче «ВВВ» за класифікацією S & P (Standard & Poors) «Fitch IBCA», «Moodys»,

- Власні боргові цінні папери кредитної організації, т тобто цінні папери, які не відносяться до акцій, строк предявлення яких до платежу перевищує термін погашення зобовязань позичальника за позикою, або строком за предявленням, якщо зазначені папери перебувають у закладі на кредитної організації,

- Векселі, авальовані і (чи) акцептовані РФ, Банком Росії, центральними банками держав, що входять до групи розвинутих країн, в частині суми, забезпеченої авалем (акцептом),

- Афіновані дорогоцінні метали в зливках (золото, срібло, платина і паладій);

2. Гарантія РФ, банківська гарантія Банку Росії, поруки (гарантії) урядів і банківські гарантії центральних банків держав, що входять до групи розвинутих країн.

3. Поруки (гарантії) юридичних осіб із інвестиційним рейтингом не нижче «ВВВ» за класифікацією S & P (Standard & Poors) і (або) не нижче аналогічного по класифікаціям «Fitch IBCA», «Moodys»

До забезпечення II категорії якості можуть бути віднесені.

1. Застава, що не належить до забезпечення I категорії якості:

- Цінні папери, допущені до обігу на відкритому організованому ринку або через організатора торгівлі на ринку цінних паперів РФ, а також на відкритому організованому ринку або через організатора торгівлі на ринках держав, що входять до групи розвинених країн,

- Цінні папери, емітовані юридичними третіми особами, які мають рейтинг не нижче «ССС» за класифікацією S & P (Standard & Poors), «Filch IBCA», «Moodys»,

- Заставу векселів, авальованих і (або) юридичними особами з акцептованих інвестиційним рейтингом не нижче «ВВВ» за класифікацією S P & (Standard & Poors) «Fitch IBCA», «Moodys», в частині суми, обеспечееной авалем (акцептом);

- Цінні папери, емітовані кредитними організаціями - резидентами РФ і банками держав, що входять до групи розвинених країн, якщо зазначені цінні папери не можуть бути віднесені до забезпечення I категорії якості, а фінансове становище емітента оцінюється як добре;

- Емісійні цінні папери юридичних осіб, які прийняті в забезпечення позички, коли рентабельність капіталу вказаних юридичних осіб за останній рік становить не менш 5%, а фінансовий стан оцінюється як гарний і відсутні будь-які ознаки його погіршення, у розмірі до 50% підтвердженої аудиторською перевіркою величини, капіталу (чистих активів) цих юридичних осіб;

- Земельні ділянки, підприємства, будівлі, споруди, квартири та інше нерухоме майно за наявності стійкого ринку вказаних предметів застави та (або) інших доетточних підстав вважати, що відповідний предмет застави може бути реалізований в строк, що не перевищує 180 календарних днів з моменту виникнення підстави для звернення стягнення на заставу і за умови, що вказаний предмет (предмети) застраховані застави заставодавцем на користь кредитної організації, що прийняла їх як заставу за позикою (позиками);

- Сировина, матеріали, готову продукцію, товари за наявності стійкого ринку зазначених предметів застави і достатніх підстав вважати, що відповідний предмет застави може бути реалізований в строк, що не перевищує 180 календарних днів з моменту виникнення підстави для звернення стягнення на заставу;

2. Гарантія (банківська гарантія) та поруки (стосовно векселів - авалі і (або) акцепти у межах 50% від чистих активів (власних коштів (капіталу) гаранта (поручителя), підтверджених аудиторською перевіркою за звітний останній рік, за умови, що фінансовий стан гаранта (поручителя) оцінюється як гарний). Під сумою забезпечення мається на увазі:

- Для застави - справедлива вартість застави;

- Для цінних паперів, що котируються організатором торгівлі на ринку цінних паперів, - ринкова вартість цінних паперів, що визначається згідно з нормативним актом Банку Росії про порядок розрахунку розміру ринкових ризиків;

- Для власних боргових цінних паперів кредитної організації та гарантійного депозиту (вкладу) - сума зобовязань, передбачена цінним папером (договору депозиту (вкладу)), і відображена на відповідних рахунках бухгалтерського обліку;

- Для поручительств, гарантій (гарантій банківських), Аваль і (або акцептів векселів-сума зобовязань за дорученням, гарантії (банківської гарантії), векселем (у разі авалю і (або) акцепту переказного векселя-частину вексельної суми).

При закінчення 180-денного терміну з моменту виникнення підстави для звернення стягнення на заставу забезпечення враховується таким чином:

- Протягом терміну 181 - 270 календарних днів з моменту виникнення підстав для звернення стягнення на заставу сума забезпечення приймається в розмірі не більше 70% від поточної оцінки його вартості;

- Протягом терміну 271 - 365 календарних днів з моменту виникнення підстав для звернення стягнення на заставу сума забезпечення приймається в розмірі не більш 50% від поточної оцінки його вартості;

- Після закінчення 365 календарних днів з моменту возніновенія підстав для звернення стягнення на заставу забезпечення не враховується.

З урахуванням оцінки стану і перспективи реалізації

предметів застави (звернення стягнення на гаранта

(поручителя, аваліста (акцептанта)) формується кредитної

організацією резерв може бути більше, ніж визначений

мінімальний розмір резерву. Якщо розмір розрахункового в резерву

звязку зі зміною основного суми боргу за позикою та (чи) в

звязку з підвищенням категорії якості позики менше розміру

сформованого резерву за позикою, то різниця між

сформованим резервом і резервом, який повинен бути

сформований, відновлюється на доходи кредитний

організації.

Списання кредитної організації нереальних для стягнення

позик здійснюється за рахунок сформованого резерву по

відповідною позикою.

Одночасно кредитною організацією списуються

що відносяться до нереальних для стягнення позиках нараховані

відсотки.

При списанні нереальною для стягнення позики і відсотків по

ній кредитна організація повинна вжити необхідних і

достатні заходи щодо стягнення зазначеної позики, можливість

здійснення якої витекат із законів, ділового обороту

або договору.