Головна

Операції з міжнародних розрахунках, повязані з експортом та імпортом товарів і послуг

У зовнішній торгівлі застосовуються такі форми розрахунків: акредитив Документарний - зобовязання банку-емітента на прохання свого клієнта-заявника (імпортера) здійснити платіж на користь експортера (бенефіціара) проти документів, зазначених в акредитиві. При розрахунках з експорту товарів і послуг у формі документарного акредитиву іноземний банк відкриває його у себе за дорученням фірми-експортера та надсилає банку про це акредитивної лист, в якому вказується вид акредитиву та порядок виплат по ньому. На калсдий акредитив відкривається досьє. Документарне інкасо - зобовязання банку-емітента предявити надані довірителем документи платнику (імпортеру) акцепту і для одержання грошей. Банківський переказ - зарахування валютного виторгу на транзитні рахунку в уповноваженому банку. Після зарахування коштів до доручення про переказ суми, що надійшла або частини її на поточний рахунок сума продажу частини експортної виручки на внутрішньому валютному ринку в порядку обовязкового продажу. При здійсненні операцій з оплати експортованих та / або імпортованих товарів і послуг оформлюються такі документи.

Паспорт імпортної угоди (далі Псі) - документ валютного контролю, що містить потрібні

для здійснення валютного контролю відомості із контракту (договору, угоди) між резидентом (юридичним обличчям або фізичною особою, зареєстрованим в якості індивідуального підприємця) і нерезидентом, що передбачає оплату іноземною валютою, валютою Російської Федерації, векселями в іноземній валюті або у валюті Російської Федерації товарів, що ввозяться на митну територію Російської Федерації (далі - Контракт). ПСИ оформляється резидентом, від імені якої укладено Контракт.

Досьє по імпортної операції (далі Досьє (Імпорт)) - формується за кожним ПСИ добірка документів для контролю за обгрунтованістю оплати імпортованих по Контракту товарів, формування Досьє (Імпорт) проводиться уповноваженим банком або його філією, який виконує функції агента валютного контролю за Контрактом, на підставі якого оформлений ПСИ (далі - Банк імпортера); Картка платежу - документ валютного контролю, який містить відомості про здійснювані відповідно до Контрактом платежі в іноземній валюті або у валюті Російської Федерації, а також про передачу нерезиденту векселя в іноземній валюті або у валюті Російської Федерації в рахунок зобовязань імпортера за Контракту; Обліковий картка імпортованих товарів (далі УКі) - документ валютного контролю, що містить відомості з вантажної митної декларації (ВМД) про спільну фактурної вартості імпортованих товарів по Контракту; Відомість банківського контролю (Відомість)-документ валютного контролю, що містить зведені відомості про операції по Контракту (ПСИ). Для оформлення ПСИ Імпортер представляє в Банк імпортери:

1. два примірники ПСИ;

2. копію контракту, на підставі якого був складений пси, завірену в установленому порядку,

3. засвідчені в установленому порядку копії отриманих імпортером дозволів на здійснення валютних операцій.

ПСИ підписується співробітником банку імпортера,

уповноваженим банком імпортеру здійснювати дії по

валютного контролю, та засвідчується печаткою Банку імпортера,

що використовується для цілей валютного контролю,

зареєстрованої в Банку Росії.

Перший примірник підписаного Відповідальним обличчям Банку

Імпортера та завіреного Печаткою Банку імпортера ПСИ

повертається Імпортеру.

Другий примірник підписаного Відповідальним обличчям Банку

Імпортера та завіреного Печаткою Банку імпортера ПСИ разом

з копіями документів, що міститься в Досьє (Import).

Банк імпортера здійснює платежі по Контракту після

підписання ним пси.

Банк імпортера відмовляє в підписанні ПСИ за наступними

підставах:

38. невідповідність даних, що містяться в Контракті, даних, зазначених у ПСИ;

39. невідповідність передбачених Контрактом валютних операцій законодавству Російської Федерації і нормативних актів Банку Росії;

40. неподання імпортером в Банк імпортера будь-якого з документів;

41. відсутність в Контракті умов, що передбачають ввіз товарів на митну територію Російської Федерації.

Банк імпортера протягом 5 календарних днів, наступних за датою підписання пси, формує електронну копію ПСИ с використанням програмного комплексу, розробленого ГТК Росії.

При надходженні в Банк імпортера грошових коштів по Контракту від нерезидента Імпортер протягом 7 календарних днів, наступних за датою зарахування грошових коштів на рахунок імпортерів, у порядку, встановленому банком імпортеру, представляє в Банк імпортера інформацію:

- Про номер і дату пси, за яким надійшли грошові кошти;

- Про код виду оплати відповідно до порядком формування банком імпортеру карток платежу із зазначенням сум за кожним коду виду оплати.

Банк імпортера формує Картку платежу протягом 7 календарних днів наступних за датою оплати. Банк імпортера з метою співвіднесення (ідентифікації) імпортером сум виробленої оплати інформує імпортера про що надійшли з ГТК Росії і самостійно сформованих Банком УКі імпортера, а також про сформованих банком імпортера Картка платежу. Імпортер на підставі наявних у його розпорядженні документів не пізніше ніж за 10 календарних днів до контрольного терміну повернення УКі в ДМК Росії інформує Банк імпортера про оплату зазначених у УКі товарів. Інформація про ввезення імпортованих по Контракту товарів або про надходження на користь імпортерів від нерезидента грошових коштів, раніше переведених в оплату зазначених товарів, відображається Банком імпортера у відповідні картки платежу

До доручення на переказ Імпортер докладає підписану Відповідальним обличчям Банку імпортера і завірену печаткою банку імпортера ксерокопію пси, яка разом з дорученням на переказ служить для уповноваженого банку підставою для здійснення зазначеного переказу.

По кожному ПСИ Банк імпортера формує окреме Досьє (Імпорт), в яке містяться:

1) примірник пси, підписаний імпортером, Відповідальним обличчям Банку імпортера та завірений печаткою банку імпортера;

2) копії Контракту (виписки з Контракту) змін або доповнень до Контракту, завірені в установленому порядку;

3) копії дозволів, представлених імпортером в Банк імпортера;

4) ксерокопії ГТД;

5) ксерокопії векселів, представлених імпортером;

6) копії доручень (заяви) імпортера на оплату зобовязань по Договору, повязаних з поставкою товарів, а також міжбанківських повідомлень, що підтверджують переклад нерезиденту (надходження на користь імпортера) грошових коштів по Контракту (ПСИ);

7) відомість, роздрукована на паперовому носії після закінчення (припинення) усіх операцій і розрахунків по Договору (при закритті Досьє (Import), підписана Відповідальним обличчям банку імпортера і завірена Печаткою Банку імпортера;

8) інші документи та відомості, що оформляються (формуються) банк імпортера або надходять в Банк імпортера у звязку з даним пси.

По закінченні 90 календарних днів наступних за датою, зазначеною в пси, але не раніше відправки до ГТК Росії всіх наявних у Банку імпортера УКі з даного Псі Досьє (Імпорт) за вказаною ПСИ закривається і здається в архів Банку імпортера.

Досьє (Імпорт) підлягає зберіганню не менш 5 років після її закриття.