Головна

Валютне регулювання та валютний контроль

Валютне регулювання - це діяльність держави, спрямована на регламентування операцій та операцій з іноземною валютою і валютними цінностями. Встановлення контролю держави за проведенням валютних операцій здійснюється з метою підтримки платіжного балансу країни й стійкості національної валюти. Інструменти валютного регулювання: ліцензування діяльності з іноземною валютою, ліміти ввезення та вивезення валюти із-за/за кордон, квотування операцій, що блокування та ведення різних валютних рахунків та інші. Основним органом валютного регулювання у Росії є Центральний банк Російської Федерації. Центральний банк Російської Федерації з метою регулювання внутрішнього валютного ринку України, може установлювати межа відхилення курсу купівлі іноземної валюти від курсу її продажу, а також проводити операції з купівлі та продажу іноземної валюти. Відповідно до Закону РФ від 9 жовтня 1992 № 3615-1 «Про валютне регулювання та валютний контроль» всі валютні операції здійснюються тільки чероз ЦБ РФ, або уповноважені банки.

Центральний банк Російської Федерації:

- А) визначає сферу і порядок звернення до Російської Федерації іноземної валюти й цінних паперів в іноземній валюті;

- Б) видає нормативні акти, обовязкові до виконання в Російській Федерації резидентами і нерезидентами;

- В) проводить усі види валютних операцій;

- Г) встановлює правила проведення резидентами і нерезидентами в Російській Федерації операцій з іноземною валютою і цінними паперами в іноземній валюті, а також правила проведення нерезидентами в Російській Федерації операцій з валютою Російської Федерації та цінними паперами у валюті Російської Федерації;

- Д) встановлює порядок обовязкового переведення, ввезення та пересилання у Російську Федерацію іноземної валюти та цінних паперів в іноземній валюті, що належать резидентам, а також випадки і умови відкриття резидентами рахунків в іноземній валюті в банках за межами України;

- Е) встановлює загальні правила видачі ліцензій банкам та іншим кредитним установам на здійснення валютних операцій і видає такі ліцензії;

- Ж) встановлює єдині форми обліку, звітності, документації і статистики валютних операцій, зокрема уповноваженими банками, а також порядок і строки їх подання;

- З) готує та публікує статистику валютних операцій Російській Федерації за прийнятими міжнародними стандартами;

- І) виконувати інші функції, передбачені Законом України «Про валютне регулювання та валютний контроль».

Поряд з валютним регулюванням ЦБ РФ спільно з Урядом РФ і уповноваженими банками здійснюють валютний контроль. Валютний контроль проводиться за наступними напрямками:

- Відповідність проведених валютних операцій чинному законодавству.

Не підлягають обовязковому продажу jm впутр "пцем валютному ринку суми га шюсчрлштп гмлюте, ттлу ченние уповноваженим банком від псущестнляг-чп.і їм банківських операцій та інших угод, pa-ipii ньому ми я законом. Обовязковою продажу не підлягають i roc рун і і рілі від резидентів: платежі в шюстршінш \ иліп <<які виробляються за счт коштів, остшшщчо! після обовязкового продажу частини зкенортпіп пиоуч ки (кошти на поточних валютних счомх трідмче ких * осіб),

куплені на внутрішньому валютному ринку Російської

Федерації.

Обовязковий продаж частини експортної виручки валютної

юридичної особи здійснюється з доручення останнього

через уповноважені банки на міжбанківських валютних

біржах, які діють на підставі відповідних ліцензій

Банку Росії, або безпосередньо-Центральному банку

Російської Федерації - за погодженням з Департаментом

іноземних операцій Банку Росії.

Обовязковий продаж здійснюється юридичними особами від

всієї суми надходжень в іноземній валюті організацій від

та фізичних осіб, які не є резидентами Російської

Федерації.

Обовязковою продажу не підлягають такі надходження до

іноземній валюті від нерезидентів:

1.    Надходження в якості внесків до статутного капіталу (фонду), а також прибутки (дивіденди), отримані від участі в капіталі;

2. Надходження від продажу фондових цінностей (акції, облігації), а також доходи (дивіденди) по фондових цінностей (акціях, облігаціях);

3. Надходження у вигляді кредитів залучених (депозитів, вкладів), а також суми, що надходять до погашення наданих кредитів (депозитів, вкладів), включаючи нараховані відсотки;

4. Надходження у вигляді пожертв на благодійні цілі,

5. Надходження від реалізації громадянам у встановленому Банком Росії порядку товарів (робіт, послуг) на территории Російської Федерації;

6. Надходження у вигляді повернення авансових платежів (попередньої оплати) за невиконаним імпортними контрактами. Підставою для зарахування уповноваженим банком на поточний валютний рахунок резидента іноземної валюти, яка надійшла від нерезидента у вигляді повернення авансового платежу (попередньої оплати) за невиконаним імпортними контрактами, є заява резидента про здійснений ним раніше платежі в іноземній валюті з його поточного валютного рахунку, підписана керівником і головним бухгалтером резидента.

Обовязковий продаж валюти про наводиться а дорученням юрідіческіх.ліц, на користь яких посту лила валютний виторг, з їх транзитних валютних рахунків.

Після обовязкового продажу валютних коштів з транзитних

валютних рахунків залишилася частину валютного виторгу

перераховується за дорученням юридичних осіб на їхні поточні

валютні рахунки і може використовуватися на будь-що в

відповідно до чинного законодавства.

На підставі доручення клієнта з його транзитного валютного

рахунки можуть бути продано за рублі грошові кошти в

іноземній валюті, що перевищують суму обовязкової

продажу, як що підлягають обовязковому продажу на внутрішньому

валютному ринку, так і не є такими. Грошові

кошти в рублях, отримані від продажу іноземної валюти

з транзитного валютного рахунку, зараховуються в повному обсязі на

розрахунковий рахунок юридичної особи, зазначений в його дорученні

(заявці на продаж), і надалі використовуються на будь-які

цілі у відповідності до чинного законодавства.

Проценти за залишками на транзитних валютних рахунках

уповноваженими банками не нараховуються.

Комісійна винагорода за операціями уповноважених

банків, повязаних із продажем валюти у Валютний резерв

Банку Росії, не стягується.

Комісійна винагорода за операціями уповноважених

банків, повязані з обовязковим продажем частини експортної

валютної виручки, не повинно перевищувати 1,3% суми від

продаваної іноземної валюти, включаючи витрати по сплаті

комісійної винагороди міжбанківських валютних

бірж.

Комісійна винагорода міжбанківських валютних бірж

з операцій купівлі-продажу іноземної валюти не має

перевищувати 0,3% від суми нетто-продажу іноземної валюти,

проведеної через біржу.

При зарахування валютного виторгу на валютний транзитний

рахунок юридичної особи уповноважений банк не пізніше

наступного робочого дня повідомляє про це юридична особа з

додатком виписки за транзитним валютним рахунком. За

отримання зазначеного повідомлення юридична особа дає

доручення

уповноваженому банку на обовязковий продаж валюти і одночасне перерахування, що залишилася, валютної виручки на свій поточний валютний рахунок. Після отримання від юридичної особи зазначеного доручення на продаж валюти, уповноважений банк не пізніше наступного робочого дня депонує іноземну валюту, що підлягає обовязковому продажу, з транзитного рахунку юридичної особи на свій окремий особовий рахунок «Розрахунки з клієнтами по купівлі та продажу іноземної валюти», який відкривається на пасивному балансовому рахунку 47405.

Протягом трьох робочих днів від дати зарахування на вказаний в цьому пункті особовий рахунок іноземної валюти (включаючи день зарахування) уповноважений банк зобовязаний продати іноземну валюту на міжбанківських валютних біржах, що діють на підставі відповідних ліцензій Банку Росії.

У разі перевищення суми іноземної валюти, що підлягає обовязковому продажу, десяти мільйонів доларів США уповноважений банк має право за попереднім погодженням з Департаментом закордонних операцій Банку Росії здійснити продаж доларового еквівалента цієї суми іноземної валюти Центральному банку Російської Федерації.

У випадку, якщо різниця між сумою іноземної валюти, що підлягає обовязковому продажу, та сумою, кратною розміру одного лота біржових торгів, менше розміру одного лота біржових торгів, уповноважений банк має право купити іноземну валюту в сумі цієї різниці від свого імені і за свій рахунок в межах ліміту відкритої валютної позиції. Одночасно з депонуванням іноземної валюти, що підлягає обовязковому продажу, на вашому особовому рахунку «Розрахунки з клієнтами по купівлі та продажу іноземної валюти" пасивного балансового рахунку 47405 уповноважений банк списує з транзитного рахунку юридичної особи, що залишилася, валюти і зараховує на його поточний валютний рахунок.

Продаж коштів в іноземній валюті з поточного валютного рахунку юридичної особи здійснюється уповноваженим банком на підставі договору

(контракту), укладеного з юридичною особою, або виставлення юридичною особою доручення (заявки на продаж) - за погодженим з уповноваженим банком курсу рубля без депонування на особовий рахунок «Розрахунки з клієнтами по купівлі та продажу іноземної валюти» пасивного балансового рахунку 47405 Після закінчення 7 (семи) календарних днів від дати зарахування надходжень у іноземній валюті на транзитний валютний рахунок юридичного особи уповноважений банк як агент валютного контролю на наступний робочий день депонує 50 відсотків усієї валютної виручки, зарахованої на транзитний валютний рахунок юридичного особи, на своєму окремому особовому рахунку «Розрахунки з клієнтами з купівлі та продажу іноземної валюти »пасивного балансового рахунку 47405 і продає вказані кошти