Головна

Формування капіталу банку

Основним оціночним показником діяльності банку є капітал (власні кошти) банку На основі його визначається правомірність проведення банком певного обсягу операцій, розширення його спектру, можливість отримання додаткових ліцензій. Капітал банку - це власним коштом-нетто, розраховані по уніфікованої методику, яка дозволяє порівнювати різні банки як їх капітальної базі На основі даного показника розраховуються більшість обовязкових економічних нормативів, встановлених Банком Росії для комерційних банків Розрахунок здійснюється у відповідність до Положення Банку Росії № 215-П .

Власні кошти (капітал) банку визначаються як сума основного і додаткового капіталу

У розрахунок основного капіталу включаються

- Статутний капітал банку, що

- Емісійний дохід,

- Фонди банку;

- Нерозподілений прибуток. Основний капітал зменшується на величину

- Допущених збитків,

- Нематеріальних активів,

- Викуплених власних акцій;

- Вкладень банку в акції дочірніх та залежних господарських товариств, придбаних для інвестування;

- Вкладень у капітали кредитних організацій-резидентів;

- Неналежні активи, використані для формування коштів власних. Неналежні активи - це грошові кошти та інше майно прямим або непрямим джерелом якого зявилося майно, надане самою кредитною організацією, або надане третіми особами у разі прийняття кредитною організацією на себе ризиків у звязку з наданням цього майна

Додатковий капітал визначається, як сума наступних джерел:

- Приріст вартості майна за рахунок його переоцінки,

- Резерв на можливі втрати по позиках 1-ї групи ризику,

- Субординований кредит,

- Прибуток, фонди та інші джерела коштів власних поточного року, не підтверджені аудиторською перевіркою

Додатковий капітал зменшується на величини

- Перевищення статутного капіталу над його значенням зареєстрованим,

- Витрат на придбання матеріальних активів (у т. ч. на придбання основних засобів) над власними джерелами,

- Простроченої дебіторської заборгованості тривалістю понад 30 днів,

- Інших джерел. Схема розрахунку наведена в таблиці 5 1 Таблица 5 1.Розрахуноккапіталу (власнихкоштів) № рядка Назва показника

000 ВЛАСНІ КОШТИ (КАПІТАЛ)

РАЗОМ;

У тому числі:

100 ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

101 Статутний капітал кредитної організації, що діє у формі акціонерного товариства

102 Статутний капітал кредитної організації, що діє у формі товариства з обмеженою (або додаткової) відповідальністю

103 Емісійний дохід кредитної організації, що діє у формі акціонерного товариства

104 Емісійний дохід кредитної організації, що діє у формі товариства з обмеженою (або додатковою) відповідальністю

105 Частина фондів кредитної організації

106 Частина прибутку поточного року

107 Частина фондів кредитної організації, сформованих з прибутку поточного року

108 Різниця між статутним капіталом кредитної організації у формі акціонерного товариства та її власними коштами (капіталом)

109 Різниця між статутним капіталом кредитної організації, що діє у формі товариства з обмеженою (або додаткової) відповідальністю), та її власними коштами (капіталом)

110 Додаткові власні кошти - частина рахунку 10704

111 Прибуток попереднього років (або її частина)

112 ДЖЕРЕЛА ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ (Сума рядків з 101 за 111):

113 Нематеріальні активи

114 Власні викуплені акції

115 перейшли до кредитної організації частки (внески) учасників

116 Непокриті збитки попередніх років

117 Збиток поточного року

118 Вкладення кредитної організації в акції (часток участі)

119 Розрахунковий резерв, який повинен був створюватися під цінні папери, відчужені із зобовязанням їх зворотного придбання

Статутний капітал 120 (його частина) та інші джерела власних засобів (емісійний доход, прибуток, доходи, фонди) (їх частина), для яких формування інвесторами використані неналежні активи

121 ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ - ігого: (112 мінус рядок сума рядків з 113 по 120)

200 ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ

201 Приріст вартості майна за рахунок переоцінку

202

203

204

205

206

207

208

200

210

Частина резервів на можливі втрати по позиках (ре резерву загального характеру)

Фонди, сформовані в поточному році (або їх ча сть) ________________ ------------------------------------- ----

Прибуток поточного року (або її частина)

Субординований кредит (за залишковою вартістю)

Частину статутного капіталу, сформованого за рахунок капіталізацією приросту вартості майна при пе реоценке _______________________________________

Частина ттрівілегірованних (включаючи кумулятивні) акцій _______________________________________

Різниця між статутним капіталом кредитної організації. що діє у формі акціонерного товариства, і її власними коштами у разі зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної вартості частини привілейованих (включаючи кумулятивні) акції ________________________

Прибуток попереднього року

Джерела (частина) джерел додаткового капіталу (частина статутного капіталу, прибуток, доходи, аондИ | субординований Кредит), для формування яких інвесторами (акціонерами, учасниками та іншими особами) використані ненадлежа-шне активи _______

21!

ДЖЕРЕЛА-ДОДАТКОВОГО КАТТІТАЛА РАЗОМ: (сума рядків з 201 за 209 мінус 2t0)

300

ПОКАЗНИКИ, зменшує суму основного і додаткового капіталу

301

Величина тижнів про створеної резерву під можливі втрати по позиках по 2-4 груп ризику

302

Величина недосозданного резерву на можливі втрати

303

304

Величина аедосозданного резерву під операції резидентами з офшорних зон

Прострочена дебіторська заборгованість тривалістю понад 30 днів

400 проміжні результати: (Сума рядків 121 і 212 мінус сума рядків з 301 по 305)

501 Величина перевищення сукупної суми кредитів і гарантій та поручительств, наданих кредитною організацією своїм учасникам (акціонерам) та інсайдерам над її максимальним розміром, передбаченим Федеральними законами та нормативними актами Банку Росії.

+502 Перевищують суму джерел основного і додаткового капіталу вкладення в споруду (будівництво), створення (виготовлення) та придбання основних засобів, вартість основних засобів, а також матеріальних запасів

+503 Різниця між дійсною вартістю частки, що належить що вийшов з товариства учасникам, і вартістю, за якої частка була реалізована іншому учаснику

На підставі визначеного за дану методику капіталу банку станом на 1-е число кожного місяця розраховуються обовязкові економічні нормативи (див. теми: «Банківські ризики», «Управління банківською ліквідністю»).

У цей час капіталізація російського банківського сектора залишається вкрай низькою. Так, капітал трьох найбільших у світі банків становить 145 млрд. доларів, що в 12 разів більше російських сукупного капіталу банків, включаючи Ощадбанк і "Внешторгбанк". Недостатня капіталізація робить банківський сектор надзвичайно залежним від короткострокових коливань макроекономічних умов його функціонування, схильним до ризиків ліквідності, кредитного та ринкового. Тому вимога Банку Росії до розміру капіталу банків нехменее 5 млн. євро штовхає банки до пошуку джерел його збільшення. За оцінками експертів, от 15 до 20% власного капіталу кредитних інститутів отримано за допомогою «сірих» схем, Зокрема, банки видають кредити компаніям, які згодом інвестують ці кошти в статутний капітал цих же банків. Аналітики дружно називають найбільш «одіозними» банк «Глобекс» і Межпромбанка, які, як думають експерти, формували величезні свої статутні капітали (7,5 млрд руб. І 25 млрд руб. Відповідно) за рахунок кредитів, наданих повязаним з акціонерами структурам. Втім, таким прийомом користуються і багато інших російські банки. Живі гроші зазвичай отримують лише «доньки» західних банків. Використання різних схем збільшення капіталу дозволяє банку легше діяти на ринку, збільшувати масштаби своєї діяльності, виконувати нормативи, збалансувати валютні позиції або просто «добре виглядати». З метою боротьби за «чистоту капіталів», а також у відповідність до вимог МСФЗ Банк Росії змінив методику розрахунку капіталу, виключивши з нього суму, штучно збільшує його. Втім, поки що не зовсім зрозуміло, які заходи Банк Росії буде застосовувати до таких банків, тому що за російськими стандартами застосовувані схеми абсолютно законні. Відмова ж прийняти банк у систему гарантування буде недостатнім стимулом, аби там відмовилися від поширеної практики. За оцінкою Банку Росії при введенні подібних вимог до мінімального розміру капіталу банків ринок банківських послуг можуть залишити до 60% цілком благополучних дрібних і середніх банків, що активно працюють у своїх регіонах.

Тому, на думку більшості банківських фахівців, основним критерієм діяльності банку повинен стати показник не абсолютною величини капіталу банку, а його відповідності обсязі проведених операцій. Цією показником є достатність капіталу.

Норматив достатності власних засобів (капіталу) банку (H +1) у відповідність до Інструкції Банку Россії № 110 «Про обовязкових нормативи банків» визначається як відношення власних коштів (капіталу) банку до сумарним обсягом активів, зважених з урахуванням ризику, за вирахуванням суми створених резервів під знецінення цінних паперів і на можливі втрати по позиках 2-4-ї груп ризику. До розрахунку нормативу включається величина кредитного ризику по інструментах, що відображаються на позабалансових рахунках бухгалтерського обліку, величина кредитного ризику по термінових операціях, а також величина ринкового ризику.

де Ар - суму активів банку, зважених з урахуванням ризику;

КРВ - кредитного ризику величина по інструментах відбиваних

на позабалансових рахунках бухгалтерського обліку;

ВРХ-величина кредитного ризику по строкових

операціях;

РР - розмір ринкового ризику, розрахований і відповідно до

Положення від 24.09.99 № 89-П «Про порядок розрахунку

кредитними організаціями розміру ринкових ризиків »;

РЦ - загальний розмір створеного резерву під знецінення

цінних паперів;

Рк - величина створеного резерву на можливі втрати по

позиках 1-ї групи ризику;

Рд - розмір створеного резерву на можливі втрати по

іншим активами і за розрахунками з дебіторами.

Мінімально припустиме значення нормативу HI

встановлюється в залежності від розміру власних засобів

(капіталу) банка. Для банків з капіталом від 5 млн. євро і

вище мінімально припустиме значення нормативу Ш

встановлено в розмірі 10% і в розмірі 11% для банків з

капіталом менш як 5 млн. євро.