Головна

Операції банку з векселями

У звязку з введенням в господарський оборот векселів банки

здійснюють з ними наступні операції.

Облік векселів полягає в тому, що векселедержатель повідомляє

векселя банку за індосаментом до настання терміну платежу і отримує за це вексельну суму за вирахуванням за дострокове отримання певного відсотка від цієї суми Цей процент називається обліковим відсотком або дисконтом

Вексельні кредити проводяться у формі врахування векселів і у формі спеціального позикового рахунку під забезпечення векселів. Вексельні кредити діляться на постійні та одноразові. Кредити обліку векселів можуть бути представницькими і векселедательскімі Перший відкривається для обліку переданих клієнтами банку векселів. Векселедательскій кредит надається клієнтам, які видають цей кредит під векселі на оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг, що надаються іншим підприємствам та особам Останні представляють такі векселі до банку, що пересилає їх для обліку в банк векселедавця за рахунок відкритого йому векселедавцем кредиту. Векселі приймаються до обліку тільки в розмірі вільного залишку кредиту. Для визначення цього залишку ведеться спеціальний позасистемні облік - «клієнта обліго» (від латинського слова obligo - повинен, зобовязаний). Обліго служить для довідок про те, що не перевищує чи сума векселів, предявлених клієнтом або врахованих за його вексельного кредиту іншими предявника, розміру відкритого йому кредиту, і який ще вільний залишок кредиту Процентна ставка по обліку векселів та розрахунок суми, що підлягає утриманню на користь банку в Як дисконту, проводиться Банком самостійно. За векселями з платежем не в місці врахування стягується також порто (поштових витрати) і дампа (комісія іногороднім банкам за інкасування іногородніх векселів).

Протест векселя.Під вексельним протестом розуміють офіційно засвідчену вимогу платежу та його неодержання.

Векселедержатель і його уповноважена особа для здійснення протесту повинні предявити неоплачений вексель в нотаріальну контору за місцем знаходження платника або, якщо це доміцильованих векселі, тобто векселі, які підлягають оплаті у третьої особи, за місцезнаходженням цієї особи, а для здійснення протесту векселів у неакцепті і недатірованія акцепту - за місцезнаходженням платника. Чи не оплачений у день строку платежу вексель повинен бути переданий наступного дня нотаріусу для протесту. Ця вимога є категоричною: ні за яких обставин не можна передати вексель до протесту раніше дня, наступного задньому терміну платежу, з іншого боку, пропуск цього дня, хоча б не з вини банку, робить неможливим здійснення протесту

Чинне законодавство передбачає предявлення векселів в нотаріальні контори для здійснення протесту в неплатежі на наступний день після закінчення дати платежу за векселем, але не пізніше 12 години наступного після цього строку дня. Вчинення протесту векселя в неакцепті повинно бути проведено в терміни, встановлені для предявлення до акцепту.

Якщо протест векселя, що підлягає оплаті у визначений строк від предявлення, якщо перше предявлення такого векселя мало місце в останній день строку, то протест може бути здійснений і на наступний день. Останнє має силу і щодо протесту у неплатежі векселя термінами за предявленням.

Протест у неплатежі векселя термінами на визначений день або в стільки-то часу від складання або предявлення повинен бути здійснений в один із двох робочих днів, наступних за днем, в який вексель підлягає оплаті. Якщо мала місце вчинення протесту векселя в неакцепті, подання його до оплати та здійснення протесту в неплатежі не вимагається.

Нотаріальна контора в день прийняття векселя до протесту предявляє до платника або третій особі (доміцильованих вексель) вимогу про платіж або акцепт векселя.

Якщо після цього послідує платіж, нотаріальна кошора, не здійснюючи протесту, що повертає вексель платнику або третій особі (доміциліанта) з написом по встановленій формі на самому векселі про отримання платежу та інших належних сум Якщо платник зробив відмітку про акцепт на переказному векселі, вексель повертається векселедержателю без протесту.

Якщо на вимогу здійснити акцепт або платіж векселя платник (доміциліанта) відповідає відмовою, нотаріусом складається акт за встановленою формою про протест у неплатежі або неакцепті, одночасно він робить відповідний запис у реєстрі, а також відмітку про протест в неплатежі або неакцепті на самому векселі. При неможливості встановити місцезнаходження платника протест векселя відбувається без предявлення вимоги про платіж чи акцепт. Вексель по протесту повертається від нотаріуса в банк з написом про протест, після чого банк письмово ставить вимогу векселепредявітелю про оплату векселя в найкоротший термін (від 3 до 7 днів). Якщо протест здійснений вчасно, наступають наступні наслідки:

- А) органи суду вправі видавати судові рішення за позовами, заснованим на протестували векселі;

- Б) настає відповідальність за простим векселем - надписьменників, а в переказному - надписьменників та трасанта (векселедавця). Всі особи, за виключенням індосантів, помісі-швшіх перед своїм підписом слова «і без обороту на мене», є солідарно відповідальними перед векселедержателем. Остання має право предявити позов до всіх зобовязаних за векселем осіб (право регресу) або до одного з них, не рахуючись з порядком підписів цих осіб на векселі. Оплатити вексель, у свою чергу, звертається з вимогою до інших та, одержавши необхідну суму, передає сплатив протестувала вексель;

- В) векселедержатель, несучи певні витрати,

викликані вчиненням протесту векселя та неотриманням платежу за ним, має право вимагати від зобовязаних осіб більшу суму, ніж зазначено у векселі.

Величина зворотної вимоги векселедержателя включає в

себе:

1. несплачену вексельну суму з відсотками, якщо вони були передбачені;

2. 6% річних, починаючи від дати настання строку платежу за векселем за день задоволення,

3. пеню в розмірі 3% річних, рахуючи від дати настання строку платежу по день дійсного одержання векселедержателем від кого-небудь із зобовязаних осіб необхідних грошей;

4. витрати, повязані з протестом У разі закінчення строків, встановлених для здійснення протесту в неакцепціі або неплатежі, векселедержатель втрачає свої права проти індосантів, векселедавця та інших зобовязаних осіб, за винятком акцептанта. Векселедержатель не одержав платежу за векселем, має право на стягнення у судовому порядку належних йому грошей. Причому це право обмежується часовими межами, пропуск яких позбавляє векселедержателя можливості отримати задоволення за векселем. Період часу, який призначається за законом для здійснення судового стягнення за векселем, носить назву вексельної давності. У векселі не всі є однаковими учасниками, тому й строки вексельної давності встановлюються різні і в залежності від характеру відповідальності кожного учасника векселя. Так, для предявлення позову до векселедержателем акцептанта переказного векселя встановлено 3-річний термін, а до векселедавця простого векселя - 1 рік з дня протесту, здійсненого у встановлений строк або від дня строку платежу у разі застереження - про обіг без витрати. Останнє має силу і щодо індосантів. Для позовних вимог індосантів один одному та векселедавцю встановлена позовна давність - 6 місяців з дня, в який індосант сплатив вексель, або з дня предявлення до нього позову.

Позики за спеціальним позичковим рахунком, забезпеченого векселями, оформляються без встановлення строку або до настання строку погашення векселів, які приймаються у забезпечення. Векселі приймаються в забезпечення спеціального позичкового рахунку їх не на повну вартість: зазвичай 60-90% їх суми в залежності від розміру, встановленого конкретних банком, а також залежно від кредитоспроможності клієнта і якості поданих ним векселів. Погашення кредиту за спеціальним рахунком під векселі проводиться звичайно самим позичальником, після чого йому повертаються із забезпечення векселі на суму, що відповідає внесеної до погашення боргу. Якщо від самого клієнта засоби не надходять, на погашення заборгованості на спеціальному рахунку звертаються суми, що надходять в оплату векселів.

За спеціальним позичковим рахунком позичальник сплачує відсотки в порядку, встановленому за користування позиками банків. Спеціальний позиковий рахунок є рахунком до запитання (on call), так як безстроковість позики надає банку право у будь-який момент зажадати повного або часткового погашення, а також надання додаткового забезпечення за позикою. Інкасування векселів.Банки часто виконують доручення векселедержателем з отримання платежів за векселями в строк. Банки беруть на себе відповідальність за предявлення векселів у строк платнику і отримання належних за ними платежів. Якщо платіж: надійде, вексель повернеться боржнику. При ненадходження платежу вексель повертається кредитору, але з протестом в неплатежі. Отже, банк відповідає за наслідки, що виникли внаслідок упущення протесту.

У той час як під час врахування векселів банк несе відомий ризик, видаючи клієнту суму, зазначену на векселі, за мінусом затвердженого відсотка, при інкасуванні він приймає лише доручення одержати при настанні терміну належний за векселем платіж і передати отриману суму власнику векселя. Роль банку зводиться лише до точного виконання інструкцій клієнта.

Однак шляхом цих операцій банки можуть зосереджувати на своїх рахунках значні спорідненості і отримують їх у вільне розпорядження, Разом з тим ця операція є досить прибутковою, так як за інкасо стягується певна комісія.

Вони вигідні і для клієнта, оскільки банки завдяки що є між собою тісним взаємовідносинам можуть виконувати доручення клієнта швидше й дешевше, клієнт також звільняється від необхідності стежити за термінами предявлення векселів, що вимагало б певних витрат, які незрівнянно більше що стягуються банком комісійних. Прийнявши на інкасо векселі, банк зобовязаний своєчасно переслати їх по місцю платежу і поставити до відома платника порядком про надходження документів на інкасо. У разі неотримання платежу за векселями банк зобовязаний предявити їх до протесту від імені довірителя, якщо останнім не дасться іншого розпорядження. За виконання доручення на інкасування векселів банкімеет право:

- А) на відшкодування витрат за відсиланні та надсилання векселів та отримання платежу, коли платіж за векселем необхідно одержати в іншому місці;

- Б) на винагороду за виконання доручення, комісію, у вигляді відсотків з отриманої банком суми.

У разі ненадходження платежу та здійснення протесту, витрати по протесту, комісії та інші витрати сплачуються клієнтом. Чи не оплачені документи зберігаються в банку до запитання їх клієнтом протягом встановленого банком часу. Після закінчення терміну банки складають із себе відповідальність за подальше їх зберігання. Доміціляція векселів.Призначення платником за векселем будь-якої третьої особи називається доміциляції, а такі векселі - доміцильованих, зовнішньою ознакою їх служать слова «сплата» або «платіж у ... банк », поміщені під підписом платника.

Виступаючи в якості доміцілянта, банк не несе ніякого ризику, так як він оплачує вексель лише в тому випадку, якщо платник вніс йому раніше вексельну суму або якщо клієнт має у нього на своєму розрахунковому (поточному) рахунку достатню суму і уповноважує банк списати з його рахунку суму, необхідну для оплати векселя. В іншому випадку банк відмовляє у платежі, і вексель звичайним протестує порядком проти векселедавця. За оплату векселя як особливого платника зазвичай нараховують невелику комісію, а оплачені векселі відсилаються клієнту Для осіб, що мають у даному банку розрахунковий (поточний) рахунок, оплата доміцильованих векселів проводиться безкоштовно.

У ході проведення операцій з векселями комерційні банки акумулюють значна кількість векселів. При правильному веденні облікових операцій вексельний портфель є для банку надійною статтею його активу, більш сталою, ніж інші цінні папери, наприклад, акції Іншою перевагою векселів є точно встановлена ліквідність за строками.

Виходячи з цього, Центральний банк може поповнити ресурси комерційних банків, якщо така необхідність виникне, переучітивая їх векселя або видаючи кредити на спеціальне позичковим рахунком під забезпечення облікованих векселів. Як переоблік, так і кредитування на спеціальне позичковим рахунком здійснюються на загальних засадах. Вексель повинен мати не менше двох підписів, бути товарним і короткостроковим. Для Центрального банку вексельне кредитування банків дає додаткову можливість надання регулюючого впливу на економічну ситуацію в країні.