Головна

Мультиплікатор податків. Мультиплікатор збалансованого бюджету

Аналогічне мультиплікативно вплив на рівноважний рівень доходу надасть і зниження податків Т. Якщо податкові відрахування знижуючи ются на ЛГ, то наявний дохід Yd = Y-Т зростає на величину А Г. Споживчі витрати відповідно збільшуються на величину А \ ГХ виданню, що зрушує вгору криву планованих витрат.

Механізм податкової мультиплікації, як і у випадку з державними витратами, пов'язаний <^ багаторазової реакцією споживання на одноразова зміна податків:

податки знижуються на

=> Наявний дохід збільшується на А7Т =>

=> Споживання збільшується на ЬхАТХ -

=> Сукупні витрати збільшуються на & хДТТ => => сукупний дохід збільшується на ЬхА=> => споживання збільшується на b (bxA 7) Т => => сукупні витрати збільшуються на № хатт => => сукупний дохід збільшується на # ха ТТ => => споживання збільшується на Ь (Ь2хА 7) Т V * і т.д.

Якщо припустити, що всі податкові відрахування до державного бюджету залежать від динаміки поточного доходу У, то податкова функція приймає вигляд:

Т = t-Y, де t - гранична податкова ставка.

У цьому випадку функція споживання має Вид:

C = a + b (Y - tY) = a + b \ l 4) Y, а модель податкового мультиплікатора приймає вигляд:

tn, =

- Ъ

\ ~ B (\ - t)

де mt - податковий мультиплікатор у закритій економіці. Повна податкова функція має вигляд:

Т = Т + tY,

де Т - автономні податки, які не залежать від величини поточного доходу У (на-приклад, податки на нерухомість, спадщину і т.д.); / - гранична податкова ставка.

З урахуванням функціональної залежності податкових відрахувань Г від доходу Y функція споживання набуває вигляду:

С = a + b [Y-(Ta + tY)].У цьому випадку модель рівноважного обсягу виробництва у відкритій економіці має вигляд:

Г = ТТ7гЦ --------- - M + 1 + G + g) --

Якщо державні витрати і автономні податкові відрахування зростають на одну й ту ж величину, то і рівноважний обсяг виробництва зростає. У цьому випадку говорять про мультиплікаторі збалансованого бюджету, який завжди дорівнює або менше одиниці.

Мультиплікатор збалансованого бюджету не передбачає абсолютного усунення будь-яких бюджетних дефіцитів або надлишків. Мова йде про збалансування змін до дохідної та видаткової частини бюджету, тобто про збереження равенствамі7 = AG, де під символом А Г узагальнено позначаються всі зміни доходів бюджету, а під символом AG - всі зміни витрат бюджету.

Мультиплікативний ефект від зниження податків слабший, ніж від збільшення державних витрат, що алгебраїчних виражається в перевищенні мультиплікатора витрат над податковим мультиплікатором. Це є наслідком більш сильного впливу держвитрат на величини доходу і споживання (у порівнянні зі зміною податків). Дана відмінність є визначальною при виборі інструментів фіскальної політики. Якщо вона націлена на розширення державного сектора економіки, то для подолання циклічного спаду збільшуються держвидатки (що дає сильний стимулюючий ефект), а для стримування інфляційного підйому збільшуються податки (що є відносно м'якою обмежувальної мірою).

Якщо фіскальна політика спрямована на обмеження державного сектора, то у фазі циклічного спаду знижуються податки (що дає відносно невеликий стимулюючий ефект), а у фазі циклічного підйому знижуються держвидатки, що дозволяє відносно швидко знизити рівень інфляції.