Головна

Характеристика олігополістичного ринку

Олігополія являє собою тип ринкової структури, для якої характерно стратегічне взаємодія небагатьох фірм, що конкурують за обсяг продажів. Як визначають особливості олігополістичного ринку ознак слід вказати такі, як: обмежена кількість фірм, значна концентрація виробництва у окремих фірм, обмежений доступ в галузь, стратегічне поведінку фірм.

Олігополістичних ринок може бьпь представлений як стандартизованим (чиста олігополія), таки диференційованим (диференційована оліго полія) продуктом. Незалежно від цього олігополістичних ринки завжди характеризуються наявністю у фірм значної ринкової влади і спадної кривої попиту на продукцію кожної окремої фірми. Проте їх особливість полягає в тому, що в умовах олігополістичного взаємодії (реагування на дії один одного,) фірми стикаються не тільки з реакцією споживачів, але і з реакцією своїх конкурентів. Тому, на відміну від раніше розглянутих ринкових структур, при олігополії фірма обмежена у прийнятті рішень не тільки похилій кривої попиту, а й діями конкурентів.

В умовах олігополії конкурентна взаємодія фірм зачіпає всі сфери конкуренції - ціну, обсяг продажів, частку ринку, диференціацію продукції, стратегію стимулювання збуту, інноваційну діяльність, послуги. Залежно від ситуації фірми можуть обрати різні конкурентні стратегії. Тому для олігополістичних ринків єдиної точки рівноваги, до якої прагнуть фірми, немає.

Оскільки загальної моделі олігополії не існує, фірми однієї галузі можуть взаємодіяти і як монополісти, і як конкурентні фірми. Все залежить від характеру взаємодії фірм. Коли фірми галузі координують свої дії шляхом імітації ціноутворення і стратегії конкуренції один з одним (кооперативна стратегія), ціна і пропозиція будуть тяжіти до монопольним, а крайньою формою такої стратегії буде картель. Якщо ж фірми слідують некооперативних стратегії, тобто проводять незалежну, спрямовану на зміцнення положення фірми стратегію, ціни та пропозицію будуть наближатися до конкурентних. Крайній формою такої поведінки є «цінові війни».