Головна

Види витрат виробництва


Відправною точкою аналізу витрат виробництва є існуюча між ними і обсягом випуску функціональна залежність. Суть її зводиться до того, що витрати з виробництва є функція від випуску. Виходячи з цього, витрати з виробництва в загальному вигляді виражаються функцією витрат С = F (Q).При цьому вид функції витрат буде визначатися типом виробничої функції, а величина витрат - цінами факторів виробництва. Оскільки в рамках короткострокового періоду частина ресурсів залишається незмінною, то витрати за постійними ресурсів відображаються в постійних витратах, величина яких залежить від кількості постійних ресурсів і цін на них, а витрати по змінним ресурсів відображаються в змінних витратах, величина яких залежить від обсягу випуску і цін змінних ресурсів. У довгостроковому періоді всі ресурси є змінними і виробництво буде характеризуватися тільки змінними витратами.

Витрати виробництва поділяються на кілька груп. До характеризує загальний рівень витрат відносяться сукупні, постійні і змінні витрати. Сукупні (валові) витрати (ТС) - це сумарна величина витрат, понесених при виробництві даного обсягу продукції. Для двухфактор-ної моделі виробництва вони складуть: ТС = РКК + PLL, де ЯЖ L - кількості факторів, а Рк і PL - їх ціни. Постійні (фіксовані) витрати (FC) - витрати, величина яких не змінюється в залежності від обсягу випуску. Пе-режна витрати (VC) - витрати, величина яких змінюється в залежності від обсягу випуску. Для кожного Даного обсягу випуску ТС = FC + VC

Іншу групу складають витрати, що характеризують рівень витрат на одиницю продукції. Середні витрати (АТС) являють собою величину сукупних витрат, що припадають на одиницю виробленої продукції:

АТС = TC ^ FC + VC = PKK + PLL

Q Q б

Порівнюючи їх з ринковою ціною даної продукції, можна наочно бачити, прибутковим чи буде виробництво. Середні постійні витрати (AFC) - величина постійних витрат, що припадають на одиницю продукції. AFC = FC / Q. Сростомоб'емавьшускаоніубивают.Средніепеременниеіздержкі (AVC)-величина змінних витрат, що припадають на одиницю продукції: AVC = VC / Q.

Динаміка рівня середніх змінних витрат залежить від дії закону спадної віддачі. Тому рівність АТС = AFC + AVC не означає безумовного зниження середніх витрат у міру зростання обсягу випуску, оскільки зниження середніх постійних витрат може бьпь компенсовано зростанням середніх змінних витрат.

Окрему групу становлять граничні витрати (МС), що відображають приріст сукупних витрат, викликаний збільшенням про ^ йема випуску на одиницю продукції: МС - А ТЗ / A Q. Величина граничних витрат може бьпь знайдена як перша похідна функції сукупних витрат: МС = dTC / dQ . Тому що в короткостроковому періоді сукупні витрати змінюються виключно через зміни змінних витрат, граничні витрати дорівнюють похідної функції змінних витрат.