Головна

Макроекономічна та аналітична роль платіжного балансу

Платіжний баланс являє собою систематизовану запис результатів всіх економічних угод між резидентами даної країни і зовнішнім світом протягом певного періоду часу.

Платіжний баланс відображає стан міжнародних економічних відносин даної країни з зовнішнім світом, які здійснюються по двох основних каналах - міжнародної торгівлі і фінансів. Він містить багато цінного і корисної інформації, необхідної для аналізу економічної ситуації, що склалася в країні, і для вироблення адекватної макроекономічної політики (бюджетно-податкової, кредитно-грошової, зовнішньоторговельної, валютної і т. п.).

Платіжний баланс дає не тільки повне уявлення про масштаби реальних і фінансових потоків між даною країною та рештою світу, але і характеризує «зовнішню позицію країни», зокрема її роль як експортера або імпортера на міжнародному ринку товарів і послуг. На основі даних платіжного балансу за низку років можна визначити позицію країни по накопичених міжнародних інвестицій, тобто розрахувати «баланс зовнішньої заборгованості», який являє собою іноземні активи і пасиви країни на певний момент часу. Якщо активи країни за кордоном перевищують її ліквідні зобов'язання перед зовнішнім світом, то країна в цілому виступає нетто-кредито-ром інших держав. У випадку перевищення ліквідних зобов'язань перед зовнішнім світом над закордонними активами країна стає нетто-боржником на світовому ринку позикових коштів.

Рахунки платіжного балансу міститься інформація не тільки про накопиченої заборгованості, виплати відсотків і платежів за основною сумою боргу, а й про можливості країни заробляти в майбутньому валюту для обслуговування і погашення зовнішнього боргу.

Дані платіжного балансу про динаміку золотовалютних резервів дозволяють судити про доцільність підтримки тієї чи іншої системи обмінного курсу, прогнозувати найближчі тенденції на валютному та грошовому ринках. За динамікою і обсягом прямих іноземних інвестицій можна оцінити інвестиційний клімат в країні. Зокрема, низька частка прямих іноземних інвестицій в загальному обсязі припливу іноземного капіталу свідчить про низьку довіру до країни і дає підставу розглядати її інвестиційний клімат як несприятливий і ризиковий.

У платіжному балансі відбиваються і великі потрясіння в національній економіці. Так, наприклад, маючи в своєму розпорядженні даних про широкомасштабний відтоку спекулятивного капіталу з країни, можна зробити висновок про «лихоманки» на її валютному і фондовому ринках і можливу кризу банківської системи.

Платіжний баланс складається за принципом подвійного рахунку, тобто являє собою двосторонню запис всіх економічних угод. Принцип подвійного рахунку передбачає, що будь-яка міжнародна операція автоматично враховується у платіжному балансі двічі: один раз як кредит, а другий раз як дебет.

До кредиту відносяться ті угоди, в результаті яких відбувається відплив цінностей і приплив валюти в країну (вони записуються зі знаком «плюс»). Так, продаж літаків за кордон, надання послуг іноземним туристам, одержання пенсій з-за кордону, купівля іноземцями акцій вітчизняних компаній записуються в кредит, оскільки ці угоди «показують» надходження іноземної валюти,

До дебету відносяться ті угоди, внаслідок яких країна витрачає валюту в обмін на придбані цінності (вони записуються зі знаком «мінус»). На дебетові рахунку платіжного балансу відображаються, наприклад, такі операції, як імпорт автомобілів, купівля ліцензій, переклади прибутків іноземних компаній з даної країни, надання довгострокових позик. Подібні угоди призводять до зменшення запасів іноземної валюти на рахунках резидентів.