Головна

Опції обмінного курсу в перехідній економіці

У країнах з перехідною економікою зміст і напрям валютної політики зазнають істотних змін. У централізовано-планованої економіки при пануванні монополії держави на зовнішньоекономічну діяльність виключалася можливість конвертованості національної валюти, існував жорсткий валютний контроль над усіма експортно-імпортними операціями, включаючи контроль за розподілом валютних ресурсів, обов'язкове складання валютної виручки експортерами за встановленими обмінним курсами. При цьому використовувалися неоднакові обмінні курси для різних видів зовнішньоекономічної діяльності (існувала так звана система множинних обмінних курсів (МОК), що ставило у нерівні економічні умови різні групи експортерів та імпортерів. Офіційний курс національної валюти був сильно завищений і нерідко в 4-7 разів перевищував курс «чорного» валютного ринку. Все це за відсутності легальних валютних ринків перешкоджало ефективному розподілу обмежених валютних резервів, призводило до погіршення балансу поточних операцій. У цих умовах проблеми платіжного балансу вирішувалися за допомогою жорстких зовнішньоторговельних обмежень (у першу чергу це стосувалося імпорту) і зверненням до зовнішніх позик по лінії держави. Кількісне обмеження імпорту, адміністративний розподіл імпортних ліцензій поряд з державним регулюванням цін призводило до розриву зв'язку між внутрішніми і світовими цінами, до втрати порівняльних переваг, до ізоляції вітчизняних виробників від конкуренції з боку зовнішнього світу.

Перехід до ринку з метою досягти найбільшої ефективності економічної системи в цілому дозволяє по-новому оцінити роль обмінного курсу в кардинально мінливому економічному середовищі. «Звільнення» цін, що почався процес лібералізації імпортних режимів і зниження державного контролю над експортом (до 1995 р. були ліквідовані експортні квоти практично у всіх країнах Центральної та Східної Європи, а також в Азербайджані, Казахстані, Молдові, Росії, Україні), скасування державних замовлень, становлення національних кредитно-грошових об'єктивно систем зробили обмінний курс одним з основних пріоритетів макроекономічної політики.

Лібералізація зовнішньої торгівлі, перехід від кількісних обмежень до тарифів, поступове скорочення зовнішньоторговельних обмежень покладають на обмінний курс незрівнянно більшу відповідальність за вирівнювання платіжного балансу, і в першу чергу балансу поточних операцій, ніж це було при адміністративно-командної системи. Адекватний обмінний курс покликаний максимально пом'якшити наслідки скорочення зовнішньоторговельних обмежень. Так, приміром, реальна девальвація або знецінення національної валюти, роблячи більш дорогими імпортні товари, полегшують відхід від кількісних обмежень на імпорт, знижують їх протекціоністський ефект.

Рівноважний обмінний курс, врівноважує попит і пропозицію на валютному ринку, "виконує ще одну дуже важливу функцію, властиву виключно перехідній економіці: він покликаний усунути викривлення у структурі відносних цін, що дісталися в спадок від адміністративно-командної системи, ціноутворення в якій, грунтуючись на нормативних принципах, практично не брало до уваги ринкові механізми - ціни не повідомляли економічним агентам необхідної інформації про ринок і через це не могли служити стимулами високоефективного виробництва. В умовах вільної зовнішньої торгівлі, отримуючи можливість купувати і продавати товари за світовими цінами, внутрішні виробники і споживачі товарів, що виступають об'єктами міжнародної торгівлі (tradable goods), неминуче «підлаштовують» своє виробництво під існуючий рівень світових цін, що виражається в національній валюті через обмінний курс (Pt = Р * х е, де Pt - ціна товарів, що виступають об'єктами міжнародної торгівлі, Р * - світовий рівень цін, е - номінальний обмінний курс). Цінові імпульси потім передаються товарів виробникам, які не є об'єктом міжнародної торгівлі, ціни на які прямо чи опосередковано залежать від цін на товари-об'єкти міжнародної торгівлі. Таким чином, країна з більшою чи меншою швидкістю імпортує світову структуру відносних цін.

Від обраної системи обмінного курсу багато в чому залежить конкурентоспроможність країни на світових ринках. Так, якщо країна стикається з реальним подорожчанням своєї валюти, у першу чергу внаслідок швидкого зростання внутрішніх цін, девальвація може бьпь досить дієвим засобом відновлення конкурентоспроможності. Потрібно чітко уявляти, в силу якихось причин відбулося падіння конкурентоспроможності і, як наслідок, погіршення балансу поточних операцій. У разі зростання дефіциту держбюджету, який фінансується головним чином за рахунок грошової емісії, девальвація виявиться успішною: вона буде сприяти відновленню збільшеного реального обмінного курсу і впала конкурентоспроможності. Однак питання полягає в тому, наскільки девальвувати валюту - на більшу чи меншу величину у порівнянні з темпом зростання цін, тому що швидкість реакції на економічні потрясіння різна на валютних і товарних ринках.

У тому випадку, коли країна стикається з погіршенням умов торгівлі, до девальвації слід підходити з більшою обережністю. Якщо країна дуже залежить від імпорту, значно зростуть витрати виробництва вітчизняних товарів, що використовують імпортну сировину, що призведе до подальшого зростання внутрішніх цін, реального подорожчання валюти, падіння конкурентоспроможності і погіршення балансу поточних операцій. У цьому випадку проблема відновлення конкурентоспроможності повинна вирішуватися за рахунок внутрішніх чинників (структурної перебудови економіки, перегляду інвестиційної політики тощо) та її відновлення потребують більш тривалого періоду.

Стабільність або, принаймні, передбачуваність обмінного курсу, підкріплені відповідною бюджетно-податкової та кредитно-грошовою політикою покликані забезпечити стабільність національної валюти і довіру до неї. Це особливо важливо для країн з перехідною економікою, у багатьох з яких (у першу чергу в колишніх республіках СРСР) процес створення національних кредитно-фінансових систем (у тому числі валютних ринків) і введення власних грошових одиниць почалися лише на початку 90-х років.

Обмінний курс, його динаміка поряд з відповідної законодавчої бази безпосередньо впливають на напрям і характер міжнародних потоків капіталу. Від того, чи існує жорсткий валютний контроль за потоками капіталу, конвертована чи національна валюта і в якій мірі, які можливості репатріації прибутків іноземних компаній з країни, що приймає, залежатимуть розміри прямих і портфельних інвестицій у країни з перехідною економікою.

У країнах з перехідною економікою обмінний курс може відігравати істотну роль у боротьбі з інфляцією. Історично служив обмінний курс важливим інструментом підтримки стабільних цін. В період Золотого стандарту він грав провідну роль у запобіганні інфляції (економічне зростання, що супроводжується виникненням дефіциту баланс поточних операцій призводили до відтоку золота з країни в умовах фіксованого обмінного курсу, а отже, до зменшення грошової маси, розмір якої визначався виключно запасами золота в країні) . Саме обмінний курс розглядається в якості головного чинника, що зупинив гіперінфляцію в Європі після Першої світової війни.

У країнах з перехідною економікою склалася досить парадоксальна ситуація, за якої внутрішні ціни орієнтовані на обмінний курс (а не навпаки, як у промислово розвинених країнах). Використання обмінного курсу як номінального важеля в боротьбі з високою інфляцією може, за певних умов, виступати одним з дієвих засобів процесу стабілізації. У зв'язку з цим в країнах з перехідною економікою в період боротьби з високою інфляцією цілком обгрунтовано використання досвіду деяких країн латиноамериканського регіону, таких як Аргентина, Чилі, Бразилія, а також опьпа Ізраїлю, які використовували в 70-80-і рр.. як номінального якоря у боротьби з гіперінфляцією і високою інфляцією обмінний курс. Досвід цих країн свідчить про те, що на базі стабілізація обмінного курсу може бути успішною лише втом випадку, якщо вона супроводжується жорсткої кредитно-грошової і бюджетно-податковою політикою, користується довірою з боку основної маси населення.