Головна

Пропорції відтворення

Пропорції в економіці різноманітні. Їх класифікація може бьпь здійснена за низкою критеріїв.

По-перше, необхідно виділяти найбільш загальну пропорцію між виробництвом та споживанням. Ця пропорція має в економіці різноманітні форми прояву. У складі суспільного продукту - це пропорція між коштами виробництва і споживчими благами і послугами, створеними протягом року Така пропорція присутній і в складі ВНП - як стосовно тієї його частини, яка йде на кінцеве споживання домашніх господарств, на витрати державних установ, призначені для індивідуальних придбання товарів і послуг, на споживання некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, так і іншої частини - що спрямовується на цілі валового накопичення.

Важливою загальною відтворювальної пропорцією є пропорція між відшкодуванням і накопиченням, що характеризують співвідношення часток продукту, які направляються на цілі відшкодування спожитих основних фондів, домашнього амущества кна накопичення в різних формах.

По-друге, це пропорції між сферами й секторами економіки. Виявом цієї пропорції у валовому продукті є пропорція між виробництвом товаровжпроізводствомуслуг.У 1999г.проізводствоуслугсоставлялов Росії понад 50,1% від ВВП, і ця частка істотно зросла за роки перетворень. Змінилася структура послуг: тут значне зростання досягнуто у сфері послуг фінансів, кредиту, страхування. Важливою пропорцією є також співвідношення між зі соціальне сферою, що включає освіту, культуру, охорону здоров'я та житлово-коммунальпоехозяйство, ідругімісферамііотраслямінародногохозяйства, прямо не забезпечують соціальні умови життя громадян.

В економіці будь-якої країни величезне значення має виділення межотрас лівих секторів (комплексів). Тут можливі різні класифікації. Найбільш частим є виділення комплексів (секторів) з точки зору етапів участі у створенні галузей кінцевого продукту. Можна виділити паливно-енергетичний, аграрно-промислове комплекси, інвестиційний комплекс, комплекс виробництва предметів споживання. Межі даних комплексів чітко не визначені, вони взаємно перетинаються. Тим не менше їх аналіз представляє великий інтерес для дослідження структури національної економіки.

По-третє, особлива група пропорцій - співвідношення між частинами загально-ственногопродукта, виполняющімівоспроізводственнуюрольвеканоміке.Вка-честве таких пропорцій можна, наприклад, виділити співвідношення між різними елементами валового національного продукту, числення в системі національних рахунків. Аналіз даних пропорцій дає багату інформацію про стан виробничих процесів і представлений в главі 55.

Особлива група пропорцій - пропорції між галузями народного господ ства, які складають базову структуру народного господарства, поєднуючи ті ланки економіки, які однотипні за видами продукції і, отже, технологічних умов, засобів і предметів праці.