Головна

Результати національного відтворення

Національне громадське відтворення - складна економічна система. Відповідно її результативність не може бути виражена одним або декількома показниками. До результатів національного відтворення слід віднести не лише рівень і динаміку всіх основних показників макроекономіки - продукту, зайнятості, інфляції, - але й зміна всієї системи результатів і, відповідно, показателейвоспроізводства.

Сучасна статистика виходить з того, що проміжний продукт, що відображає оборот сировини і матеріалів між галузями (міжгалузеве споживання), є повторним рахунком і не може вважатися в цьому сенсі суспільним результатом. Кінцевий продукт як сума завершених у переробці споживчих вартостей, що задовольняють кінцеві потреби суспільства, відповідає валового внутрішнього продукту з використання. З точки зору створення продукції кінцевий продукт дорівнює сумі доданої вартості всіх галузей.

Методологічні засади статистики в соціалістичних країнах виходили з концепції матеріального виробництва і в якості вихідної форми продукту розглядали сукупний суспільний продукт як суму продуктів всіх підприємств. Інший основний формою продукту суспільства виступав національний дохід як сума знову створених вартостей у галузях матеріального виробництва.

По-друге, слід розрізняти річні і багаторічні накопленниерезультати національного відтворення. В даний час все більший вплив на зростання виробництва та добробут надають багаторічні накопичені результати. Це не випадково: обсяг споживання благ протягом року перебуває не тільки зі споживчих благ, вироблених в даний період, але і з раніше створених (особистого майна, основних фондів). Можливості зростання виробництва також прямо залежать від стану освітнього потенціалу, наукової бази суспільства і т. д. Ось чому обчислення та аналіз національного багатства як багаторічного результату відтворення стають все більш і більш важливими.

По-третє, оскільки економічна система повинна забезпечувати соціально-сталий розвиток суспільства, то слід особливо видеттьрезультати добробут соціальногоразвітія стоянні, які характерізуютекономіческоеісоці-ально становище громадян і стійкість розвитку суспільства. Дана система показників включає показники використання внутрішнього валового продукту і національного доходу на цілі кінцевого споживання домашніх господарств, індикатори рівня життя і показники фактичного кінцевого споживання домашніх, господарств. У сучасних умовах результативність національного відтворення не може бьпь обмежена значеннями цих економічних показників. Як було показано вище, більш узагальненими параметрами є соціальні індикатори, що характеризують рівень і умови життя, а також показники людського розвитку.