Головна

Особливості акціонерної власності

У зв'язку з широким розповсюдженням в современноі ринкової і перехідній економіці акціонерноі власності необхідно спеціально розглянути природу й особливості цієї форми. Перш за все треба відповісти на питання: чи є вона особливою формою власність? Якщо виходити із виділених вище ознак власності, то саме існування акціонерних підприємств не дає достатніх підстав для віднесення їх до особливої форми власності. По-перше, об'єктом власності тут є не засоби виробництва, а лише представляють їхні цінні папери. Ці папери дають безумовне право на частину доходу й умовне право на участь у управлінні. Але самі по собі ці паперу не забезпечують ніякого грав на розпорядження навіть тією часткою майна, яка відповідає номінальній чи ринковій ціні цінного папера. По-друге, номінальне право участі в управлінні може перетворитися в реальну можливість тільки для тих, хто Скон -: центрувати у своїх руках контрольний пакет акцій. З цієї точки зору акціонерна форма є видом анонімної власності, що створює великі можливості для концентрації економічної влади у частини (як правило, меншої) учасників. Акціонерна форма має істотні особливості в порівнянні з приватною власністю. Одна з особливостей полягає в тім, що \ одні приватні власники (власники контрольного пакету акцій) одержують можливість розпоряджатися не тільки чужою працею і доходом, але і чужою власністю - власністю інших учасників. У цьому сенсі акціонерна власність - своєрідна форма мультиплікативної приватної власності. При цьому величина мультиплікатора перебуває в зворотній залежності від частки, що утворить контрольний пакет акцій.

Іншою особливістю акціонерної форми є її асоціативність. Акціонерна власність - це власність багатьох фізичних (і юридичних) осіб на реальний єдиний процес присвоєння з нерівномірно розподіленими правами. Одні фізичні особи мають право на користування майном (коштами виробництва) і на доход у формі зарплати. Інші фізичні і юридичні особи мають право тільки на доход (володіння привілейованими акціями). Треті мають право на доход і участь в управлінні. Окремі учасники акціонерного товариства чи їхня група можуть сконцентрувати реальні права, що дають економічну владу (через контрольний пакет). Разом з тим всі учасники акціонерного товариства так або інакше поступаються правами управління спеціальному органу і спеціальним людям, що у великих компаніях, особливо з розпорошеним пакетом акцій, приводить до відокремлення функції управління і концентрації приватної економічної влади в руках менеджерів. Акціонерна власність по своєму змісту не укладається в класичні рамки приватної власності. Вона має реальні риси асоційованої власності багатьох учасників із делегуванням деяких прав і утворенням структур, що концентрують ці делеговані права.

Таким чином, акціонерна власність має наступні основні особливості. По-перше, по складу учасників (власників) вона є змішаною і комбінований водночас. Її учасниками можуть бути разньк самі юридичні особи (включаючи державу й іноземних учасників). По-друге, акціонерні товариства створюють ефект мультиплікативного розпорядження чужим майном і чужими активами, причому на добровільній основі. Власники контрольного пакета акцій розпоряджаються реальним майном учасників суспільства, що не володіють контрольним пакетом. По-третє, акціонерна власність породжує ознаки перехідної форми - за своїм змістом вона поєднує риси приватної і суспільної власності.

Інша відмінність економічного підходу до перетворень власності від юридичної полягає в тому, що в рамках однієї і тієї ж юридичної форми власності можуть відбутися суттєві перетворення в процесі присвоєння. Приміром, фізична особа має право власності на земельну ділянку. Незалежно від того, обробляє воно ця ділянка чи ні, її права власності не зміняться, хоча за економічним змістом це дві з-верпкнно різні ситуації. Не змінюється право власності такого особи і у випадку, якщо земельна ділянка буде оброблятися найманими працівниками. Однак це вже третя і принципово інша ситуація з точки зору реального економічного процесу присвоєння при одному й тому ж праві приватної власності. Подібні приклади можна навести і стосовно до суспільної власності. Тому тільки економічний аналіз дозволяє одержати більш глибоке, конкретизоване і внутренре розчленоване знання о реальному зміст власності.

Підхід до економічних перетворень з позицій критеріїв економічної ефективності характерний для всіх основних напрямків економічної теорії. Теорія ефективного та раціонального розподілу ресурсів, обгрунтовуючи критерії переміщення ресурсів з недержавного (приватного) СЖ-тора в державний (суспільний), висуває таку вимогу: перетворення власності шляхом переміщення коштів і ресурсів з одного (приватного) сектора в інший (суспільний) можливий і економічно виправдано, якщо втрати від вилучення ресурсів з приватного сектора менше додаткових вигод в державному (суспільному) секторі. Інакше кажучи, перетворення приватної власності до громадської має сенс лише в тому випадку, якщо це призводить до зростання продуктивності (віддачі) ресурсів. Цей економічний критерій, з деякими уточненнями, може бути універсально застосований х всім іншим формам власності і перерозподіляє прав власності,

Однак рішення, що приймаються про перетворення власності у перехідній економіці, найчастіше, як показує досвід, можуть диктуватися та іншими обставинами: політичними, обраним варіантом перетворень (радикальним або реформаторським), інтересами тіньового і кримінального капіталу. Все це може істотно вплинути на виробіток раціональних економічних рішень, що може призвести до економічних втрат в даний момент часу.

Разом з тим слід враховувати короткострокові та довгострокові наслідки перетворень власності. У зв'язку з цим існує проблема зважування короткострокових втрат і довгострокових переваг для суспільства від перетворень власності. Її рішення вимагає цілого ряду особливих економічних розрахунків. У будь-якому випадку ретельний науковий економічний аналіз повинен передувати перетворенням власності і в державному масштабі, і в кавдем конкретному випадку.