Головна

Принципи аналізу

Економічне життя суспільства здійснюється в конкретних країнах. У даний період часу вона є продуктом попередньої історії країни, складовою частиною якої є і історія економічного життя суспільства Здійснювані моделі економічного життя суспільства неминуче несуть в собі своєрідність не тільки цієї історії - в них відображаються більш загальні економічні процеси і закономірності, властиві суспільному розвитку в цілому , а також своєрідність еволюції даної країни. У силу цього національна економіка як економіка даної країни - виключно складний продукт взаємодії загальноекономічних, загальносвітових, регіональних і країнових економічних процесів. Вона в той же час - результат історичних змін країн, узятих у єдності з еволюцією цивілізаційних основ суспільства.

Як показує історія економічної думки, питання про національній економіці та принципи її функціонування стає особливо гострою в умовах становлення національного господарства або корінних перетворень в країні, що зачіпають основи її розвитку. Історія Німеччини початку ХГХ ст. висунула теорію національної економіки в особі Фрвдріха Ліста не випадково. На початку ГК в. Німеччина являла собою об'єднання економічно роздроблених держав, розділених митними кордонами. Открьпость зовнішніх кордонів для іноземних товарів посилювала важке положення промисловості і сільського господарства. Все це стимулювало об'єднання Німеччини і пошук форм захисту національних економічних кордонів та інтересів. Теоретично це знайшло втілення у становленні перших цілісної теорії національної економіки в знаменитій праці Ф. Ліста (Національна система політичної економії, 1841).

Питання про національній економіці загострюється і в сучасних умовах в перехідних економіках. Це диктується вибором національних моделей економіки практично у всіх країнах і необхідністю визначення економічних кордонів країн, їх національної економічної безпеки. Інтерес до національних економічних систем та їх вивчення посилюється і у випадку інтеграційних процесів при визначенні місця країн в системі великих інтеграційних об'єднань.

Національна економіка вивчається різними науками - економічної географією, економічною історією, економікою народного господарства, прогнозуванням народного господарства, економікою сфер народного господарства і т.д. Розгляд національної економіки в рамках предмета економічної теорії істотно отлічается4 від підходу в інших дисциплінах. У центрі уваги здесьоказьшаетсяеконамдаескійст ^ ойстрани, або його наг <дана / гьная ^ чна система.Економічна теорія розглядає економіку країн як певним чином субординований систему економічних відносин, взяту в єдності типу економічної системи та різноманіття форм економічного життя суспільства, притаманних даній країні. Це означає, що властивий-нье будь-якій економічній системі необхідність координації економічної діяльності (форми господарювання); форми розподілу чинників економічної діяльності (власність); різноманітність форм розподілу та перерозподілу доходів; принципи індивідуального та суспільного відтворення і т. д. - не тільки володіють загальними властивостями для ряду країн, що належать до даного типу економічних систем, а й значною своєрідністю. Остання диктується не тільки особливим заломленням цих загальних для любж економіки елементів економічного ладу (національної моделлю економіки), але і співіснуванням інших типів відносин, що відтворюються одночасно в рамках єдиної національної економіки. Свідченням цього є наявність у ряді національних економік поряд з капіталістичним типом відносин дрібнотоварного, натурального і навіть патріархального укладів (економіка ряду країн Азії, більшості країн Африки і т. д.).

Національна система - що відтворює система означає, що питання про внутрішні джерела її простого і розширеного відтворення - центральне питання економічної виживаності країни. Відповідно, визначення цих джерел, оптимальної структури економіки, розподілу прав власності, економічних фінансових механізмів, типу соціально-трудових відносин, форм зв'язку із зовнішнім світом, системи управління економікою в цілому, економічних кордонів національної економіки - ключові елементи системи національної економіки.

Відтворення національної економіки, як це випливає з її змісту, слід розглядати і у зв'язку з іншими сферами життя суспільства, і перш за все з соціальним укладом життя людей, тобто соціальною структурою суспільства, типом організації відтворення сімей і індивідів у суспільстві. У сферах соціальних і політичних відносин формуються інститути, діяльність яких ставить обмеження на економічне життя суспільства, що багато в чому визначає ефективність чи неефективність національно-орієнтованих економічних рішень.

Вивчення економічного ладу суспільства, національної економічної системи має спиратися на виявлення як загальних закономірностей економічного розвитку, які неминуче переломлюються в економіці країни, так і її своєрідності, що випливає з неекономічних основ життя суспільства і поєднання різних укладів економічного життя країни.

Економічні системи змінюються і виникають як результат розвитку економіки і суспільства. У силу цього основні риси національної економічної системи, її істотні властивості - продукт розвитку суспільства на тому чи іншому етапі. Ось чому перший принцип дослідження нової системи - облік закономірних об'ектівнихтенденційразвітія, які сформувалися в економіці і стійко проявляють себе в житті держав. Цей принцип передбачає облік не тільки позитивного, але і негативного досвіду розвитку тих чи інших держав. У зв'язку з цим важливе значення має врахування досвіду колишньої соціалістичної системи. Підхід до цього досвіду як до історичного непорозуміння, випадковості закриває дорогу до більш глибокого розуміння загальних закономірностей і тенденцій розвитку сучасності. Розгляд же цього досвіду в контексті світового розвитку як однієї з форм і способів вирішення його протиріч, навпаки, наочно показує, яким чином неврахування, ігнорування закономірностей і складності реальних відносин веде економічну систему до нерозв'язних суперечностей і, в кінцевому рахунку, навіть до загибелі.

З цієї точки зору цікавий історичний факт існування реального соціалізму в СРСР і в інших державах. Обрана модель соціально-економічного розвитку в них не враховувала складність і суперечливість реально існуючих суспільних тенденцій і закономірностей і не могла не вступити в протиріччя з вимогою зростання ефективності. Спроби переходу до нової моделі колишньої економічної системи, початі в 1985 р., в силу ряду причин виявилися безуспішними, що призвело до більш радикальних наслідків - руйнування колишньої і переходу до нової економічної системи. Одним з безперечних висновків з досвіду соціалізму є те, що ігнорування реальної ролі ринкових відносин, товарного виробництва і, отже, підприємництва було одним з вирішальних факторів неефективності системи. Спроба побудувати «чисто соціалістичну» модель на практиці обернулася спрощенство, ігноруванням складнощів сучасної економіки.

Складність економіки, її відносин у міру розвитку зростає. Це знаходить вираження не тільки в більш розвинених відносинах всередині окремих країн і посиленні міждержавних та міжнародних відносин, а й у збільшенні різноманіття моделей економіки.

Другий принцип аналізу багато в чому пояснює різноманіття форм сучасної економіки і вимагає врахування національних та індивідуальних особливостей тієї

або іншої економічної системи. Вплив цих особливостей вельми велика. Про це свідчить те, що навіть у країнах з приблизно однаковим рівнем розвитку неминуче формуються різні моделі економіки. Відмінності американської, німецької, шведської, японської та інших моделей розвитку пов'язані в кінцевому рахунку з неекономічними причинами, у свою чергу, зумовленими історичними та національними особливостями розвитку тих чи інших країн. Структура даної групи факторів включає в себе наступні елементи:

• Географічні та інші природні особливості країни. Істотними чинниками формування моделей економіки є місце розташування, ресурсні можливості, багатство корисними копалинами, розміри території і т.п. Розвиток продуктивних сил країни є тривалим процесом. Воно спирається в кожний момент часу на накопичений попередніми поколіннями потенціал навичок, знань, кваліфікації, наявні ресурси. Цілком очевидним фактором формування, наприклад, сучасної японської моделі економіки є обмеженість території та відносна бідність природними ресурсами, в тому числі для виробництва сільгосппродукції. Висока технологічність японської економіки багато в чому стимулювалася дією цього фактора. Формування німецької моделі багато в чому відбувається під впливом її місця розташування в центрі Європи. Особливості російської економіки значною мірою пов'язані з роллю територіального фактора. Звідси особлива структура капіталовкладень, значимість регіональних відмінностей і т. д.

• Особливості історичного розвитку - також найважливіший фактор формування національної економіки. При цьому в кожний даний момент часу різний вплив роблять на економіку загальне історичний розвиток країни і її новітня історія. Тривале спільне історичний розвиток Росії та інших держав на території колишнього Радянського Союзу у вирішальній мірі визначило все боку їх економічного життя - структуру і форми організації господарства, міжнародні зв'язки і т. д. Новітня історія - розвал єдиної держави - ще тривалий час буде визначати економічний розвиток усіх держав колишнього СРСР, включаючи Росію. Американська модель розвитку, орієнтована на вільну конкуренцію, своїм своєрідністю зобов'язана, в значній мірі, історії формування США, коли освоєння величезної території країни відбувалося при постійній імміграції. Історичний фактор істотно впливає і на ступінь радикалізму тих чи інших економічних заходів, а часто і на конкретні економічні рішення держав. Це особливо проявляється при виборі партнерів по зовнішньоекономічній діяльності, орієнтації держав на ті чи інші економічні угруповання і т. д.

• Найбільш глибинні основи формування національної моделі економіки визначаються цівшшзаціоннимі факторами. Останні, характеризуючи стожівшіеся культурні, релігійні та інші традиції та цінності країни, Гере-даються з покоління в покоління і стимулюють або «обмежують перетворення, надають їм своєрідну форму. Облік цих особливостей в економічній політиці, як правило, дозволяє інтенсифікувати перетворення та створити національну модель економіки, яка в найбільшій мірі відповідає традиціям конкретної країни. Система економічного порядку як елемент соціального ринкового господарства Німеччини багато в чому визначається сформованими традиціями щодо впорядкування діяльності, притаманними німецькій культурі. Особливості культурних і релігійних традицій Японії значною мірою сприяли тому, що сучасна економіка країни володіє специфічною системою менеджменту, особливим характером співвідношення між різними рівнями управління та іншими особливостями. Цивілізаційний фактор п> стояло надавав і надає суттєвий вплив і на особливості російської економіки.

Таким чином, формування національної економічної моделі РСЗ-ті здійснюється під дією ряду тенденцій, які склалися в розвитку економіки і суспільства до початку перехідного періоду. Облік цих тенденцій у контексті конкретних національних, історичних і цивілізаційних особливостей країни - неодмінна умова успішності заходів щодо перетворення суспільства і створення майбутньої ефективної економічної системи.