Головна

Форми підприємницької діяльності

Як специфічний вид суспільної діяльності підприємництво завжди відображає той тип економічних відносин, який існує в суспільстві. Функціональне зміст, завдання та цілі підприємницької діяльності визначаються характером відносин, властивих даній економічній системі. Можна виділити наступні форми здійснення підприємництва: приватне, колективне і державне підприємництво.

Приватне підприємництво - форма підприємництва, заснована на приватній власності і що здійснюється приватними особами з метою отримання прибутку і примноження власності. Воно є найбільш поширеною формою підприємницької діяльності і має багатовікову історію.

Характерна ознака приватного підприємництва - його соціально-економічна неоднорідність. Приватне підприємництво може реалізовувати-ся на базі особистої праці підприємця і членів його сім'ї, а може - за допомогою застосування найманої праці. І якщо в першому випадку доречно говорити про трудову природі підприємницької діяльності, то в другому випадку її слід визначати як капіталістичну. Різна і економічна мотивація цих різновидів приватного підприємництва: для дрібнотоварного підприємництва - це отримання доходу, а для капіталістичного - прибутку.

Оскільки рухоме приватною ініціативою приватне підприємництво націлене на реалізацію приватного інтересу, то змістовним моментом цієї форми підприємництва є прагнення її суб'єктів до поліпшення свого господарського становища за рахунок витіснення конкурентів. Тому характер взаємодії учасників приватного підприємництва має антагоністичну природу, а переслідувані ними інтереси часто протиставляються громадським.

За способом організації ведення підприємницької діяльності може мати індивідуальну, групову і корпоративну форми.

Колективне підприємництво - форма підприємництва, за якої джерелом підприємницьких правочинів є трудова участь, а працівники мають вирішальний вплив на прийняття рішень. Саме ця ознака відрізняє колективне підприємництво від приватного, що реалізується в груповій формі.

Діючи на основі загальних принципів підприємництва, дана форма володіє істотними особливостями. По-перше, відсутній розподіл працівників на учасників підприємницького процесу і тих, хто усунутий з нього. По-друге, що визначає фактором розподілу результатів підприємницької діяльності є не власність, а трудовий внесок. По-третє, зберігаючи кооперативну форму праці, колективне підприємництво виключає експлуатацію.

Хоча отримання доходу залишається одним з мотиваційних ознак колективної форми підприємництва, найважливіше значення для цієї форми має збереження господарської стійкості виробничої одиниці як умови забезпечення зайнятості працівників. Зміцнення її конкурентоспроможності пов'язано з дією двох визначальних чинників. По-перше, це демократизація підприємницького процесу через залучення до нього всіх працівників, що сприяє підвищенню результативності підприємницької фікції. По-друге, це зміна структури витрат, що не включає плату за підприємницький ресурс, оскільки реалізація підприємницької функції в умовах колективної форми є частиною загальної трудової деягель-ності членів колективу. Завдяки цьому дана форма набуває конкурент -: 'ве перевага по витратах.

Тим часом, діючи в ринковому середовищі, колективне підприємництво не може ігнорувати ті критерії, які визначають життєздатність суб'єктів підприємництва, наприклад рівень рентабельності. Це обумовлює внутрішню суперечливість і послаблює можливості даної фри підприємництва. З огляду на цю обставину, а також ту соціальну рать, яку вона грає, багато країн здійснюють програми підтримки колективного підприємництва.

До форм реалізації колективного підприємництва в даний час відносяться виробничий кооператив і колективне підприємство.

Державне підприємництво - форма підприємництва, пси з якою прийняття стратегічних рішень щодо цілей підприємницької діяльності та контроль за нею здійснюються державними органами.

В даний час можна виявити безліч сфер, де держава виступає в ролі підприємця. Сферою державної участі завжди бигі виробництва з високою капіталоємністю (атомна енергетика, транспортні комунікації); зі значним ступенем невизначеності комерційного результату (космонавтика, наукові дослідження) та виробництва, які становлять велику суспільну значимість (суспільні блага) і т.д.

Зазвичай необхідність втручання держави в економіку зв'язується з вадами ринкового механізму. Однак, таке тлумачення, по-перше, не пояснює того, чому державне втручання в економіку не обмежується регулюванням за допомогою економічних інструментів - податків і субсидій, по-друге, не дає відповіді, чому Держпідприємництво виходить далеко за рамки сфери надання суспільних благ, по - третє, не розкриває мотивації державного підприємництва. Нарешті, таке пояснення, виводячи Держпідприємництво зі сфери ринкових відносин, позбавляє його підприємницької змістовності.

Насправді причини виникнення та розвитку державного підприємництва глибше і пов'язані зі зростанням усуспільнення виробництва, що виражається в посиленні взаємозалежності різних ланок суспільного виробництва і взаємообумовленості результатів їх діяльності.

Пов'язане з безпосередньою господарською діяльністю Держпідприємництво, на відміну від держрегулювання, є мікроекономічним способом досягнення макроекономічних цілей і виступає як інструмент підвищення конкуренотоспособності національної економіки. Тому основні його функції пов'язані з розвитком галузевої структури економіки, раціоналізацією розподілу ресурсів і підтримкою конкурентності ринків. Метою ж Держкомпідприємництва є максимізація загального добробуту і зростання ефективності суспільного виробництва.

Державне підприємництво реалізується через державні підприємства і підприємства з різним ступенем державної участі, а також у формі оренди держпідприємств. Хоча зовні діяльність таких підприємств магю чим відрізняється від приватних підприємств, насправді вони володіють деякими принциповими особливостями. Перш за все це стосується цілей і критеріїв ефективності їх діяльності. Так, показник рентабельності не може служити універсальним критерієм ефективності для держпідприємств, оскільки підсумки їхньої діяльності часто формуються під впливом проводиться державою політики і не є прямим свідченням низької ефективності роботи.

Відмінною особливістю Держпідприємництва є те, що воно здатне модифіковані механізм ринкового взаємодії шляхом встановлення стель цін, виділення субсидій або надання привілеїв і т.д., що об'єктивно ставить питання про доцільних масштабах його присутності в економіці. Вони залежать від специфіки національної економіки і що стоять перед нею завдань, а також від характеру економічної політики. ЯЖ показує опьп, державне підприємництво допустимо в тій мірі, в якій воно сприяє підвищенню конкурентоспроможності національної економіки і тим самим зростанню її ефективності і загального добробуту.