Головна

Носії підприємництва

У сучасній ринковій економіка підприємництво охоплює всі сфери діяльності та підприємницька діяльність пов'язана з виконанням безлічі найрізноманітніших функцій. Ці функції можуть бути об'єднані в дві основні групи.

Перша група функцій пов'язана з реалізацією поточних завдань Пристосування до умов середовища і здатністю підприємця реагувати на її зміни, З цієї точки зору функції підприємця є види управлінської діяльності: управління фінансами та виробництвом, кадрами, матеріальними потоками і збутом.

Однак, будучи управлінськими за формою, як підприємницькі фікції вони мають свій особливий зміст.

Управління фінансами лише на перший погляд обмежується питаннями гри-потяги і використання грошових коштів. Підприємницьке зміст цієї функції глибше - забезпечення максимально можливої віддачі при гда-менипем ризику. Вирішуючи це завдання, підприємець повинен, з одного боку, мінімізувати ціну мобілізуються фінансових ресурсів, а з іншого - максимізувати віддачу від інвестованих коштів, використовуючи найбільш ефективні способи їх використання. Це означає, що основним змістовним м> ментом даної функції підприємця є забезпечення зростання вартості активів підприємства та його фінансової стійкості.

Функція матеріально-технічного забезпечення не просто зводиться до забезпечення виробництва необхідними ресурсами, а до безперебійного постачання при мінімальних запасах. Найбільш складним у вирішенні цього питання є не організаційна сторона справи, а непередбачуваність ринкової кон'юнктури. Звідси випливає, що головне завдання підприємця - вибір оптимального поєднання ринкової та неринковою форм забезпечення виробничими ресурсами.

Управління виробництвом в чому пов'язане з технічними та технологічними аспектами, але зміст його як підприємницької функції складається з визначенні такої комбінації факторів виробництва, яка дала б максимальний випуск продукції при мінімальних витратах.

Управління кадрами в сучасному підприємництві не обмежується підбором і розстановкою працівників. З одного боку, зросле значення людського фактора вимагає турботи про розвиток якості трудових ресурсів та інших підходів до оцінки праці і його стимулювання. З іншого боку, глибока спеціалізація праці і розосередження підприємницької функції по різних рівнях управління породжує проблему їх консолідації та забезпечення одно-спрямованості зусиль всіх учасників виробництва. Не випадково тому управління кадрами, розглядаючи «людський капітал» як найцінніший ресурс, приймає все більш стратегічний характер, а сам зміст даної функції зводиться до формування у працівників почуття причетності до підприємницької діяльності, що в кінцевому рахунку і визначає її успіх.

Управління збутом в умовах висококонкурентного ринку, де верховенства-кщюроль грає не виробник, а споживач, також набуває нових рис Чи не розвиток каналів збуту, упаковка, реклама і якість товару при всьому їх великому значенні визначають успіх збутової діяльності, а виявлення споживчих переваг, що стає наріжним каменем здійснення підприємницької діяльності в сфері збуту.

Друга група функцій характеризує вплив підприємництва на господарську середу і викликаються їм наслідки. У цьому сенсі, виявляючи себе активним суб'єктом середовища, підприємництво виконує перетворювальну роль, зміст якої розкривається через економічні, інституційно та соціальні функції.

Економічні функції. Прагнення до набуття конкурентних переваг змушує підприємця безперервно вести пошук і застосовувати способи най-болу раціонального використання ресурсів, що в кінцевому рахунку забезпечує зростання ефективності суспільного виробництва. Діючи як новатор, підприємець створює як ресурсозберігаючі технології, так і способи організації виробництва, сприяючи тим самим подолання проблеми обмеженості ресурсів і вирішення екологічних завдань.

Однією з економічних функцій підприємництва є сприяння встановленню ринкової рівноваги. Реагуючи на потенційне джерело вигоди, підприємець збільшує пропозицію, адекватно переміщаючи блага і нарощуючи їх виробництво. Переміщуючи блага з ринків, де вони в надлишку, на ринки, де вони дефіцитні, підприємець сприяє встановленню одно-весія на товарних ринках. З іншого боку, нарощуючи виробництво за рахунок залучення додаткових ресурсів, підприємець сприяє більш раціонального їх розподілу, забезпечуючи тим самим рівновагу на ресурс-нькринках.

Інституційні функції. Прагнучи до зміни ринкової ситуації у вигідному для себе напрямку за допомогою інноваційної діяльності, підприємець не лише створює нові блага і технології, але і змінює ситуацію, що ринкове середовище, модифікуючи старі і створюючи нові її інститути - руді, форми і способи конкуренції, способи координації ресурсів та організаційні форми підприємництва.

Соціальні функції. Боротьба * за кращі результати господарювання змушує підприємця постійно дбати про розширення і оновлення асорті-мала вироблених благ, надання їм нових споживчих властивостей. У результаті створюються можливості для оптимізації споживчого вибору, а отже, і зростання суспільного добробуту.

Ускладнення підприємницької функції і залучення до процесу прдарі-німательства все більшого числа учасників сприяють соціальній інтеграції суспільства. У свою чергу, здійснення підприємництва на базі соціально! інтеграції сприяє демократизації відносин управління і власності, що веде до подолання соціально-класової замкнутості і забезпечує спи-ний прогрес суспільства. Відбуваються соціальні зміни, зі свого стер-ни, накладають відомі обмеження на підприємницьку діяльність: формується підприємництво, що враховує інтереси всіх учасників господарського обороту і до якого можна застосувати термін «цивілізований».

Ускладнення господарської діяльності, а також організаційних структур (складні ієрархічні організації), через які вона здійснюється, вимагає не просто спеціальних знань і спеціалізації функцій, але і розосередження самої підприємницької функції шляхом розчленування процесу при-; нятія рішень. У сучасному великому виробництві частина рішень, в томчіс - \ ле стратегічного характеру, передана адміністрації, в діяльність якої власник втручається, як правило, лише в разі крайньої необхідності,; Паралельно створюється складний механізм контролю за діяльністю управяен - [ців як з боку власника, так і з боку суспільства. У свою чергу, | частина управлінських функцій передається адміністрацією на більш низькі ця -! жи управління, що супроводжується створенням складних систем стимулювання і контролю. У результаті підприємницька функція стає все більш розпорошеної, регульованою і контрольованою.

Носії підприємництва - це ті суб'єкти економічної діяльності, які забезпечують реалізацію функцій підприємництва. Тому ключем до вирішення питання про носіїв підприємництва є не персоніфікація якого-небудь ознаки підприємництва, нехай навіть домінуючого, а визначення характеру реалізації підприємницької функції. У тому випадку, коли весь набір правомочностей щодо прийняття рішень сконцентрований у власника, саме він і виступає безпосереднім носієм підприємництва. Коли ж такий набір розосереджений по різних рівнях управління і реалізація підприємницької функції можлива лише за умови мобілізації зусиль всього колективу, то залучення в підприємницький процес всіх ао учасників стає об'єктивним умовою здійснення підприємництва, а саме підприємництво стає долею колективної діяльності, і носієм підприємництва виступає організація.Прийняття організації як носія сучасного підприємництва не означає зміни ао природи або змістовної сторони, а свідчить лише про зміну моделі здійснення підприємництва. Оскільки найважливіші з точки зору підприємництва ознаки (організація і ліквідація підприємства, постановка цілей його діяльності) лежать на стороні власника, підприємництво в будь-якому випадку слід розуміти як діяльність, що реалізує в управлінні інтереси власника. Під контролем власника відбувається і формування адекватних розосереджує підприємницької функції систем мотивації - контроль і стимулювання учасників підприємницької діяльності.