Головна

Середа підприємництва

Здійснення підприємництва передбачає наявність в громадському господарстві умов, що дозволяють реалізувати притаманні підприємницької діяльності властивості і ознаки. Сукупність умов, що впливають на формування, розвиток і можливість реалізації підприємницьких функцій, являє собою середовище підприємництва. Вона »складається з декількох Клюєвих елементів.

ч9коножмческаясво5оЕаявляетсяопределшошімпрізнакомпредпрініматель-ської середовища. Для підприємця наявність економічної свободи - це не тільки можливість займатися тим чи іншим видом діяльності і мати ржий доступ до ресурсів та ринків, а й морально-етична санкціонування підприємницької діяльності.

Лмчнаязамнте ^ есованность ^ виступаядаіжущіммотівомггредцрініматель-ства, є одночасно тієї «невидимою рукою», що направляє діяльність суб'єктів ринкового господарства. Тому забезпечення умов для отримання та накопичення прибутку є одним з визначальних ознак підприємницького середовища.

Ринкове простір визначає можливості реалізації функцій підприємництва. Чим більш розвиненими і зрілими є ринкові інститути, то з меншими перешкодами стикається підприємець у своїй діяльності і тим більш повно розкривається його потенціал. Навпаки, нерозвиненість ринкової організації сковує можливості і спотворює спрямованість підприємницької діяльності, підштовхуючи підприємців до прагнення отримати додатковий дохід, використовуючи недоліки ринкової організації.

Конкуренція виступає як основної сили, що регулює ринок. По суті, вона є економічним інструментом встановлення меж реалізації економічної свободи і особистого інтересу. Особливість ринкового господарства полягає в тому, що вимоги економічної свободи для себе досить часто пов'язані з прагненням обмежити її для інших. Саме тому підтримка змагальних умов у боротьбі за кращі результати господарювання є найважливішим фактором створення сприятливого клімату для розвитку підприємництва.

Ограніченнаярольгосударства. Рольгосударствавриночнойекономікечрез-вичайно важлива, але одночасно воно несе й певну загрозу для нормального функціонування підприємницького середовища, зачіпаючи в першу чергу кордону економічної свободи. Головна проблема полягає у виборі адекватних засобів і форм втручання держави в підприємницьке середовище, а також тих сфер, де воно необхідне.

Масштаби і форми втручання держави в економіку залежать від багатьох факторів як економічного порядку (рівень індустріального розвитку економіки, рівень економічної активності), так і національної специфіки (традиційна роль держави в суспільстві, соціальний менталітет). При цьому втручання держави в господарське життя з позиції розвитку підприємництва виправдано лише в тій мірі і припустимо в тих формах, які сприяють підвищенню економічної ефективності і не підривають основ підприємницької діяльності.