Головна

Створення передумов конкуренції

Конкурентне середовище перехідної економіки має свою специфіку. Для неї характерні: слабка видова диференціація фірм і домінування окремих їхніх видів; яскраво виражене прагнення до реалізації наявних монопольних переваг; регіоналізація підприємництва як форма реалізації ринкової влади; переважання змагальних ринків над конкурентними; поширення практики різного роду законодавчих обмежень як результат лобістської діяльності. Все це вказує на слабкість і нерозвиненість конкуренції. Без їх подолання сформувати ефективно діючу підприємницьке середовище неможливо. Тому в рамках необхідних інституційних перетворень створення конкурентного середовища є в цьому значенні більш істотним чинником, ніж навіть проведення масової приватизації.

Для розвитку конкуренції потрібен ряд передумов: економічних, технологічних і соціальних.

Серед економічних передумов слід виділити розосередження ринкової владі, множинність підприємницьких утворень та державну підтримку підприємництва. Становлення конкуренції в перехідний економіці передбачає формування умов для масового створення нових фірм. Мінімізація витрат їх утворення та реєстрації, організаційна та фінансова підтримка фірм створення - визначальні чинники цього процесу

Не менш суттєву роль відіграють передумови технологічні.Доступність технологій та інформаційне забезпечення дозволяють не лише створювати паралельні виробництва і відкривати нові ринкові ніші, але й сприяють зміцненню конкурентоспроможності знову формуються підприємницьких структур. Рівень розвитку науки і ступінь застосування її досягнень у виробництві є потужними джерелами конкуренції, викликаної створенням замінників (субститутів), нових продуктів і послуг. Це вимагає проведення активної політики держави в інноваційному й інвестиційному секторах економіки.

Соціальні передумови конкуренції пов'язані з появою нового системи мотивації і подоланням управлінської психології командно-адмiнiстративної системи - вузькокорисливе інтересів, домінування поточних пріоритетів над довгостроковими, прагнення до монополізму. Для цього потрібне проведення як масової підготовки і перепідготовки кадрів, так і зміна моти-ваціонних орієнтирів.

Створення конкурентного середовища в економіці - складний і довгостроковий процес. Він може бути здійснений тільки послідовно і поетапно. Спочатку - це демонополізація та роздержавлення економіки, включаючи ліквідацію відомчої підпорядкованості, комерціалізацію державних підприємств і розвиток приватного сектора. Потім увагу неминуче концентрується на створенні ринкової інфраструктури, виробленню антізатратних механізмів і поетапне припинення субсидування цін, що дозволяє перейти до періоду формування конкурентних ринків і лібералізації цін.