Головна

Змішана економіка та її параметри

Ідеї змішаної економіки, що з'явилися нарубеже двох останніх століть і потім одержали широке поширення, відбивали реальні зміни в соціально-економічному житті, особливо посилилися в післявоєнний період. Ці зміни виявилися в ускладненні форм взаємодії ринку і державного регулювання економіки, приватного підприємництва та процесу соціалізації, а також в усі більш помітне проникнення в структуру суспільних систем постіндустріальних (постекономічне) почав.

Сам термін «змішана економіка" не має однозначного тлумачення. Його початкова і найпоширеніша трактування робить наголос на поєднанні різноманітних секторів економіки (приватному та державному) та різноманітності форм власності. Друга позиція, що одержала імпульс від кейнсіанства, висуває на перший план проблему поєднання ринку (ринкового механізму) та державного регулювання. Третя позиція, різноманітними ініційована соціал-реформістськими течіями, грунтується на сполученні капіталу (приватного підприємництва) і соціальності (громадських соціальних гарантій). Нарешті, ще одна позиція, що випливає з цивілізаційного підходу, націлює на проблему співвідношення економічних та неекономічних розпочав у структурі сучасного суспільства.

Вказані трактування змішаної економіки в сучасних умов не суперечать один одному: вони лише відбивають наявність декількох ліній формоутворення сучасного типу розвиненої економіки і їхню єдність. Змішана економіка являє собою одночасне поєднання зазначених параметрів, а саме поєднання приватного та державного секторів економіки, ринку і державного регулювання, капіталістичних тенденцій та соціалізації життя, економічних і неекономічних почав.

Параметри змішаної економіки володіють відносною самостійністю. Однак, можливо превалювання того чи іншого параметра чи однієї з груп параметрів в умовах різних країн.

Змішаність економіки характеризує не тільки наявність структурних різних елементів у її складі, але й освіту конкретних форм їх поєднання в реальній економіці. Прикладом цього можуть служити приватно-державні акціонерні підприємства, контрактні угоди державних органів з приватними фірмами, соціальне партнерство і т.д.

Сьогодні змішана економіка є цілісною системою, що виступає адекватною формою сучасного розвинутого суспільства. Утворюючих її елементи спираються на такий рівень продуктивних сил і на такі тенденції соціально-економічного розвитку, які об'єктивно вимагають доповнення ринку державним регулюванням, приватногосподарських ініціативи соціальними гарантіями, а також включення в економічну структуру суспільства постіндустріальних почав. Змішана економіка не є конгломератом, хоча й поступається «чистим» системам в ступені однорідності складових її елементів. Будучи сукупністю змішаних економічних відносин, реалізується вона як система взаємопов'язаних елементів структурних.