Головна

Філософсько-правова думка епохи Відродження та Реформації

Пожвавлення філософської та наукової думки котрий прибувало з початком епохи Відродження, позначилося і на правознавстві. Визнання людини як індивідуальності зумовило нові пошуки обгрунтувань сутності суспільства і держави. У цю епоху виникає так зване гуманістичний напрямок у юриспруденції, представники якого зосереджують увагу на вивченні джерел діючого (особливо римського) права підсилився процес рецепції якого вимагав узгодження його положень з новими умовами суспільно-політичного життя і з нормами місцевого національного права. Починають розвиватися зачатки розуміння і тлумачення історичного права.

Для мислителів гуманістичного право напряму - це, насамперед, законодавство. Звучать ідеї, спрямовані проти феодальної роздробленості, на підтримку централізації державної влади, єдиного законодавства, рівності усіх перед законом.

Разом з тим зосередження уваги гуманістів розглянутої історичної епохи на позитивний праві не супроводжувалося повним запереченням природно-правових ідей і уявлень, оскільки в чинне позитивне право входило і римське право, що включає в себе дані ідеї і уявлення. Популярність римського права залишається досить високою, його продовжують сприймати як «кращу об'єктивну норму природної справедливості», а також і як особливий фактор суспільного життя. Але гуманізм здійснив розмежування теорії і догми тільки у прийомах вивчення, то є предметом вивчення як юриста-догматика, так і юриста-гуманіста залишалося римське і тільки римське право. Подальша діяльність філософів розширила предмет вивчення права.

Одним з перших видатних гуманістів доби Відродження, які зробили істотний внесок у теорію права, Лоренцо можна вважати Валла (1405 або +1407 - 1457), який, спираючись на всебічний аналіз античного римського права, створив підгрунтя для подальших наукових розробок у галузі юриспруденції.

Поклавши в основу правової етики особистісне інтерес і зробивши його моральним критерієм, Валла закликає керуватися в оцінках людських вчинків не абстрактними моральними або правовими принципами, а конкретними життєвими умовами, що визначають вибір між добрим і поганим, між корисним і шкідливим. Такий моральний індивідуалізм справив істотний вплив на подальший розвиток європейського правознавства, підвів нову ідеологічну грунт під морально-правові цінності майбутнього буржуа Нового часу.

Сучасна наука про державу і право починається з прославленого флорентійця Пікколо Макіавеллі (1469 - 1527), що ставило собі за мету створити стабільну державу в умовах нестабільної суспільно-політичну ситуацію того часу в Європі.

Макіавеллі визначає три форми державного правління - монархію, аристократію і демократію. На його думку, всі вони нестійкі і змішана тільки форма правління дає державі найбільшу стійкість. Прикладом для нього служить Рим епохи республіки, де консули були елементом монархічним, сенату - аристократичним, а народні трибуни - демократичним. У своїх працях «Государ» і «Судження про першу декаду Тита Лівія» Макіавеллі розглядає причини успіхів і поразок у політиці, потрактований їм як спосіб утримання влади. У творі «Государ» він виступає захисником абсолютної монархії, а у «Міркування про першу декаду Тита Лівія» - республіканської форми державного правління. Однак ці твори виражають одну й ту саму реально-політичну точку зору на форми державного правління: важливі тільки політичні результати. Мета - прихід до влади, а потім її утримання. Все інше є лише способом, включаючи релігію і мораль.

Макіавеллі виходить з передумови про егоїстичності людини. Відповідно до неї, не існує меж для людського прагнення до матеріальних благ і владі. Але в силу обмеженості ресурсів виникають конфлікти. Держава ж базується на потребах індивіда в захисті від агресивності зі сторони інших. При відсутності сили, яка стоїть за законом, виникає анархія, тому необхідний сильний правитель для забезпечення безпеки людей. Не вдаючись у філософський аналіз сутності людини, Макіавеллі розглядає ці положення як очевидні.

Грунтуючись на тому, що, хоча люди завжди егоїстичні, є різні ступеня їх зіпсованості, у своїй аргументації Макіавеллі використовує поняття доброго і поганого держави, а також хороших і поганих громадян. Він цікавиться якраз умовами, що зробили б можливими добра держава і хороших громадян. Держава, за Макіавеллі, буде хорошим, якщо воно підтримує баланс між різними егоїстичними інтересами і, таким чином, є стабільним. У поганому державі відкрито конфліктують різноманітні егоїстичні інтереси, а хороший громадянин є патріотичним і войовничим суб'єктом. Іншими словами, гарне держава стабільно. Метою політики є не хороше життя, це як вважалося в античній Греції та в епоху Середньовіччя, а просто зміст влади (і, таким чином, підтримання стабільності).

Макіавеллі розуміє значення сильної державної влади, але перш за все його цікавить чиста політична гра. Він проявляє щодо слабке розуміння економічних умов реалізації владі.

В цілому внесок Макіавеллі в розвиток філософсько-правовій теорії полягає в тому, що він:

-Відкинув схоластику, замінивши її раціоналізмом та реалізмом; ~ - заклав основи філософсько-правової науки;

-Продемонстрував зв'язок політики і форм держави з соціальною боротьбою, ввів поняття «держава» і «республіка» в сучасному значенні;

- Створив передумови для моделі побудови держави, заснованої на матеріальний інтерес людини.

Оцінюючи вчення Нікколо Макіавеллі, не можна не погодитися з теми дослідниками, які вважають, що його політичні погляди не сформувалися в цілісну і закінчену теорію і навіть у самій її основі помітно деякий неузгодженість. Але головне полягає в тому, що, починаючи з Макіавеллі, в якості правової основи владних структур і осіб все частіше вважається політична сила, а не моральні установки, і політика трактується як самостійне, відокремлене від поняття моралі.

Крім Нікколо Макіавеллі в епоху Відродження істотний внесок у розвиток філософсько-правової думки внесли Марсіліо Фічино (1433 - 1499), Роттердамський Дезидерій Еразм (ок.1469-1536), Томас Mop (1478-1535).

На рівні філософського осмислення права в період Реформації походить процес подолання середньовічної схоластики, що здійснюється, з одного боку, через Ренесанс, з іншого - шляхом європейської реформації. Ці течії відрізняються одна від одної способом критики середньовічної схоластики, однак у них вже гостро відчувається криза середньовічної філософії, ідеології, політичних теорій, вони стають ніби фундаментом створення основ філософії права Нового часу.

Одним із яскравих представників реформаторського руху є Мартін Лютер (1483-1546). Цей німецька реформатор, основоположник німецького протестантизму, не був філософом і мислителем. Незважаючи на це, імпульсивна релігійність його теології містила в собі філософські елементи і ідеі2.

Права й обов'язки людини як члена товариства Лютер обгрунтовує з релігійно-моральної точки зору і вбачає сенс свого навчання в порятунку силою тільки однієї віри. В особистій вірі він бачить щось абсолютно протилежне віру в авторитети.

Життєдіяльність людини, Лютеру відповідно, є виконання обов'язків перед Богом, що реалізується в товаристві,

суспільством але не визначається. Суспільство і держава має надати правовий простір для реалізації такого обов'язку. Людина має добиватися від влади священного й незаперечного права на дії, що вживаються в ім'я спокутування вини перед Богом. Виходячи з цього, лютеранський уявлення про свободу совісті можна визначити так: право вірити по совісті - це право на весь спосіб життя, що диктується вірою і вибирається у відповідності з нею.

Філософсько-правова концепція Лютера в цілому можуть бути охарактеризована наступними положеннями:

-Свобода віри по совісті є універсальним і рівне право всіх;

-Правового захисту заслуговує не тільки віра, але і її передумови;

-Воля совісті передбачає свободу слова, друку і зборів;

- Право має реалізовуватися в непокорі державної влади щодо утисків свободи совісті;

-Правового забезпечення заслуговує лише духовне, плотське ж залишається на милостиве розсуд влади.

У вимозі того, що нічого не потрібно іншого, крім слова Божого, виражена антипатія до раціонального. Звідси і відношення Лютера до філософії: слово і розум, теологія і філософія повинні не змішуються, а чітко відрізнятися. У трактаті «До християнського дворянству німецької нації» він відкидає вчення Арістотеля, оскільки воно відвертає від істинної християнської віри, без якого неможлива щаслива громадське життя, нормальне функціонування держави та її законів.

Для більш повного уявлення про філософсько-юридичної парадигмі епохи Відродження і Реформації слід наголосити, що на політичній карті Європи в XVIвеке цілком сформувалися такі потужні держави, як Франція, Англія, Іспанія з сильними центральною владою. Зміцнює віра у можливість відмови від авторитету католицької церкви, а це передбачає безумовне підпорядкування світським державній владі. У світлі подій, які відбувалися в XVIвеке і вплинули на розробку нових ідеологічних і політичних доктрин, не випадково поява абсолютно нового навчання про державу, автором якого

став французький юрист і публіцист Жан Воден (1530 - 1596). Йому належить обгрунтування державного пріоритет над усіма іншими соціальними інститутами, включаючи і церква. Він вперше ввів поняття суверенітету як розпізнавального ознаки держави. У своїй книзі «Шість книг про республіку» (1576) Боден проводить ідею про суверенне державі, що має можливості захищати права автономного обличчя і рішуче стверджувати принципи мирного співіснування різних соціально-політичних сил всередині країни.

Розробляючи свою філософсько-правову концепцію держави, політичної влади, Жан Боден, як і Арістотель, вважає основою держави сім'ю (держава Боден визначав як правове управління багатьма господарствами або родинами), визнає майнова нерівність в суспільстві як природне і необхідне. Політичним ідеалом Бодена було світську державу, яка має можливості забезпечити право і свободу для всіх. Найкращим способом для підтримки правопорядку він вважав за сильну монархію, бо монарх - єдине джерело права і суверенності.

Під суверенною державою Боден розумів верховну і необмежену державну владу, протиставляючи така держава середньовічного феодального держави з її роздробленістю, соціальної нерівноправність і обмеженою владою королів.

Боден вважав, що основними ознаками суверенної держави мають бути: сталість верховної влади, її необмеженість і абсолютність, єдність і неподільність. Тільки так влада може забезпечити єдині та рівні для всіх право. Суверенітет для Бодена не означає суверенітету самої держави. Для нього суб'єктом суверенітету є не держава, а конкретні володарі (монарх, народ в демократичних республіках), тобто державні органи. Залежно від того, хто є носієм суверенітету, Боден виділяє і форми держави: монархія, аристократія, демократія.

У творчості Жана Бодена намічається «географічна ти -

пізація держав », тобто залежність типу держави від кліматичних умов. Так, згідно з його уявленнями, для помірного поясу характерно державу розуму, тому що живуть тут народи мають відчуття справедливості, людинолюбства. Південні народи байдужі до праці, тому мають потребу в релігійної влади і державі. Мешканці ж в суворих умовах народи півночі можна змусити підкорятися лише сільномугосударству.

Таким чином, філософія права доби Відродження та Реформації зробила спробу "очистити» старовинний філософію від схоластичних деформацій, зробила більш доступним її справжній зміст, а також відповідно до потреб життя - нового рівня суспільного і наукового розвитку - вийшла за її межі, підготувала грунт для філософії права Нового часу та епохи Просвітництва.