Головна

Сутність методології права та її рівні

Звичайно під методологією мають на увазі систему методів, які застосовуються для дослідження тієї чи іншої реальності, а також науку про ці методи. Сама ж поняття «метод" означає шлях, засіб досягнення визначеної мети, в даному випадку, спосіб одержання нового знання щодо цієї реальності. Що само слід розуміти під методологією права? Можна виділити наступні підходи до інтерпретації даного феномена. По-перше - це так званий науковий підхід в рамках якого під методологією мають на увазі систему загальнонаукових та спеціально-наукових методів, що застосовуються до права, - соціологічний, кібернетичний, системний та інші, а також вчення про ці методи.Вперше таке подання було сформульовано В. Казимирчук. Недоліком такого підходу є те, що вона не дає уявлення про методологію права як про синтетичному знання, бо, згідно з цим підходом, що приватні науки, з одного боку, і правознавство - з іншого, існують як би самі по собі.

По-друге - це так званий філософський підхід, що коли під методологією права мають на увазі застосування основних принципів і категорій філософії до права. З точки зору Д. Керімова, до них належать категорії діалектики, або гносеологічні категорії, а з точки зору А. Васильєва - категорії соціальної філософії. Але такий підхід і не визнає ніякої нової дисципліни на стику філософії та правознавства. По-третє - це підхід, що умовно можна назвати філософсько-правовим, оскільки він припускає наявність особливої дисципліни, що виконує методологічну роль по відношенню до правознавства в цілому. Завданням цієї дисципліни є гносеологічний аналіз різних типів правопозна-ня і розуміння права.

Останній підхід видається більш привабливим, оскільки він дозволяє представити методологію права як деякий синтетичне знання, опосередковує ланка між філософією і теорією права, певний аспект філософії права, що полягає в гносеологічному аналізі підстав правової теорії. При такому розумінні методологія являє собою керівну ідею, систему світоглядних принципів, що проявляють себе на всьому шляху опанування того чи іншого об'єкта (у даному випадку права), а також обгрунтування такої ідеї.

Даний підхід відповідає усталеній поданням про те, що як метод може виступати будь-яка виражене в узагальненому вигляді знання, спрямоване на досягнення нового знання. Тому в системі правознавства кожна теорія більш загального (абстрактного) рівня виконує методологічну роль по відношенню до більш конкретної теорії, а також до практики (як безпосередньо, так і опосередковано через теорію проміжного рівня).

В даний час загальновизнаним є уявлення про комплексності, синтетичність методологічного знання. Так, на думку Д. Керімова, методологія права є

«Загальнонаукових феномен, що об'єднує всю сукупність принципів, засобів і методів пізнання (світогляд, філософські та методи пізнання вчення про них, загально - і частнонаучние поняття і методи), вироблених всіма суспільними науками, в тому числі і комплексом юридичних наук, і що застосовуються в процесі пізнання специфіки правової дійсності, її практичного перетворення »1.

Все це дає підстави говорити про методологію права в широкому сенсі як комплексі методологічних підходів і включати до неї:

1) методологію пізнання права;

2) методологію юридичної практики, виділяючи:

а) методологію правотворчості;

б) методологію правозастосування.

У свою чергу, в рамках методології пізнання права, або методології правознавства, слід виділити рівні:

1) філософський, що представляє собою систему зренческо світогляду-методологічних ідей та принципів, втілені в тому чи іншому способі осмислення права (типі праворозуміння), а також їх порівняння, критику і обгрунтування;

2) науковий, що представляє систему принципів та методів наукового пізнання в цілому або окремої науки, що застосовуються для глибшого пізнання права, в рамках якого виділяються:

а) загальнонаукові прийоми і методи пізнання, такі як аналіз та синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і класифікація, а також методи: системний, синергетичний та ін;

б) частнонаучние методи - соціологічний, психологічний, математичний, кібернетичний, історичний, логічний та інші, тобто знання в області окремих наук, вживаний для пізнання правових явищ;

+3) Спеціально-юридичний, що представляє систему характерних для правознавства методів пізнання права: нормативно-аналітичний, догматичний, порівняльно-правовий та ін

Оскільки право поєднує в собі феномени як реального, так й ідеального характеру, то й методи його пізнання теж можуть підрозділятися на ідеальні і реальні. Ведуча роль в пізнанні права належить ідеальним методам, до яких належить і метод філософсько-правової рефлексії. Особливість останнього полягає в прояснення тих ідеальних конструкцій, з яких складається право, і уявне конструювання моделей правової реальності. Він заснований на здатності суб'єкта правосвідомості до філософського самоаналізу, до дослідження своїх відносин з правовою реальністю. Завдяки філософсько-правової рефлексії розкривається зміст права та специфіка що відбуваються в ньому процесів пізнавальних.

Тому методологією права у власному сенсі слід вважати найбільш загальний рівень філософський правознавства - методологію філософії права.Вона являє собою систематизовану сукупність пізнавальних засобів, що дозволяють дослідити багатогранну правову реальність в її різноманітних зв'язках з іншими сферами суспільного життя, а також аналіз теоретичний (рефлексію) цих коштів. Узагальненим виразом такої системи є різні типи праворозуміння, чи способи осмислення права - методологічні парадигми, що володіють цілісністю світоглядно-смислового змісту права та його обгрунтування. При такому підході в найбільшій мірі реалізується методологічна функція філософії права.

Концепцію типів праворозуміння, засновану на розмежуванні права і закону, розробив В. Нерсесянц. Такими, з його точки зору, є: а) легізму; б) юснатуралізм; в) юридичний лібертаризму. Перший представляє концепцію позитивістського праворозуміння. Він виходить з ототожнення права і закону. Другий - з протиставлення права та закону, коли під правом розуміють змістовні вимоги природного права (справедливості). Третій тип праворозуміння відповідає власної позиції автора і за його задумом повинен синтезувати крайні позиції. Він грунтується на розмежуванні права і закону і трактує право як вираження принципу формальної рівності (формальної справедливості). Дана концепція втілює кращі пострадянської досягнення юридичної думки, володіє значним методологічним потенціалом:, проте в ній не враховуються досягнення сучасної західної філософії права.

Аналіз класичних і сучасних підходів до розуміння дозволяє класифікувати права їх на кілька типів: а) правовий позитивізм; б) правовий об'єктивізм; в) правовий суб'єктивізм; г) правовий інтерсуб'ектівізм. Кожен з цих способів осмислення права відображає певний аспект правовий реальності, а тому представляє той чи інший спосіб обгрунтування вдачі, оскільки ставить певний аспект права | | fjjво главу кута, розглядаючи право крізь призму даного аспекту.

Розглянемо ці типи праворозуміння на основі аналізу їх світоглядно-методологічних джерел, змісту, переваг та недоліків, основні форм прояву, а також можливостей і меж вирішення ними головних питань філософії права.