Головна

Функції філософії права

 Як і будь-якій іншій філософській дисципліні філософії права притаманний ряд функцій. Серед них найважливішими є: світоглядна, методологічну, відбивна-інформаційна, аксіологічна, виховна.

Світоглядна функція філософії права полягає в формуванні у людини загального погляду на світ права, правову реальність, тобто на існування й розвиток права як одного із способів людського буття; вона певним чином вирішує питання про сутність права і місце у світі, його цінності і значущості в житті людини і суспільства в цілому або, іншими словами, формує правове світогляд людини.

Методологічна функція філософії права знаходить свого відображення в формуванні певних моделей пізнання права, що сприяють розвитку юридичних досліджень. З цією метою філософія права розробляє методи та категорії, за допомогою яких і проводяться конкретні правові дослідження. Результуючим виразом методологічної функції є оформлення права наявного знання про право у вигляді способу його осмислення як змістовно-смислової конструкції, що обгрунтовує його основні ідеї.

Відбивної інформаційна функція забезпечує адекватне відображення права як специфічного об'єкта, виявлення його істотних елементів, структурних зв'язків, закономірностей. Це відображення синтезується в картині правової реальності або «образі права".

Аксіологічна функція філософії права полягає в розробці уявлень про правові цінності, наприклад, свобода, рівність, справедливість, а також про правову ідеалі та інтерпретації з позицій цього ідеалу правової дійсності, критика її структури і станів.

Виховна функція філософії права реалізується в процесі формування правосвідомості та правового мислення, власне через розробку правових установок, зокрема такого важливого якості культурної особистості, як орієнтація на справедливість і повага до права.