Головна

Співвідношення философии права, загальної теорії права та соціології права

У рамках правознавства філософія права найбільш тісно пов'язана з теорією права та соціологією права. Разом ці, три дисципліни складають комплекс від загальнотеоретичних і методологічних правових дисциплін і їх наявність пов'язано з існуванням в самому праві, як мінімум, трьох аспектів: ціннісно-оцінного, формально-догматичного і аспекти соціальної обумовленості. Філософія права акцентує увагу на рефлексії права підстав, юридична теорія - на конструюванні понятійного каркаса позитивного права, соціологія права - на питаннях соціальної обумовленості і соціальної ефективності правових норм і правової системи в цілому.

У зв'язку з цим виникає питання, є ці дисципліни автономними або являють собою розділи загальної теорії права? Можна припустити, що в певному розумінні терміном «теорія права» можуть бути охоплені усі три дисципліни, оскільки вони стосуються загальнотеоретичних аспектів права: філософських, соціологічних, юридичних. Однак у строго науковому сенсі слова даний термін можна застосовувати лише до юридичній науці. Спроба ж поєднати ці три навчально-дослідницькі напрями в рамках однієї дисципліни - загальної теорії права (тим більше, в тому вигляді, в якому вона склалась на сьогоднішній день) науково не обгрунтована, і її практична реалізація може призвести до негативних результатів. Теорія права філософія права та соціологія права цілком здатні успішно взаімообога-щать і взаємодоповнювати один одного як автономні дисципліни. Об'єднання ж їх теоретичного потенціалу з метою забезпечення цілісності системи знань про право має здійснюватися не шляхом створення єдиної правової науки, що являє собою досить складне завдання, оскільки остання повинна поєднувати в собі як мінімум три різні методологічні позиції: юриста, філософа і соціолога, а шляхом фундаментал-зації підготовки самих юристів, які повинні бути здатними бачити право не тільки з позиції своєї дисципліни, але і з позиції філософії і соціології.