Головна

Переоцінка основних засобів

Методика оцінки та переоцінки об'єктів основних засобів

Відповідно до положення з бухгалтерського обліку «Облік основних коштів» ПБУ 6 / 01 комерційна організація може не частіше одного разу на рік (на початок звітного року) переоцінювати групи однорідних об'єктів основних засобів за поточною (відновної) вартості.

Переоцінка об'єктів основних засобів проводиться з метою визначення реальної вартості об'єктів основних засобів приведенням первісної вартості об'єктів основних засобів у відповідність з їх ринковими цінами і умовами відтворення на дату переоцінки.

Під поточної (відновної) вартістю об'єктів основних засобів розуміється сума грошових коштів, яка повинна бути сплачена організацією на дату проведення переоцінки у разі необхідності заміни будь-якого об'єкта. Не підлягають переоцінці земельні ділянки та об'єкти природокористування.

При визначенні поточної (відновної) вартості можуть бути використані дані, отримані від організацій-виготовлювачів; відомості про рівень цін, наявні в органів державної вартості, торговельних інспекцій і організацій. А також інформацію про рівень цін, опубліковані в засобах масової інформації і спеціальної літератури; оцінка бюро технічної інвентаризації; експертні висновки про поточну (відновної) вартості об'єктів основних засобів.

Рішення організації про проведення переоцінки за станом на початок звітного року оформляється відповідним розпорядчим документом і супроводжується підготовкою переліку об'єктів основних засобів, що підлягають переоцінці. У переліку має вказати точну назву об'єктів основних засобів, дату придбання, спорудження, виготовлення, дату прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку.

Також в організації для проведення переоцінки повинна бути проведена перевірка наявності об'єктів основних засобів, що підлягають переоцінці.

Приймаючи рішення про переоцінку об'єктів основних засобів, що входять в однорідну групу об'єктів (будівлі, споруди, транспортні засоби і т. П.), Організації слід враховувати, що в подальшому об'єкти основних засобів однорідної групи повинні переоцінюватися регулярно. Робиться це для того, щоб вартість зазначених об'єктів основних засобів, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності, істотно не відрізнялася від поточної (відновної) вартості.

Основними даними для переоцінки об'єктів основних засобів є:

1) первісна вартість або поточна (відновна) вартість (якщо об'єкт переоцінювався раніше) станом на 31 грудня попереднього звітного року;

2) сума амортизації, нарахованої за увесь час використання об'єкта за станом на зазначену дату;

3) документально підтверджені дані про поточну (відновної) вартості переоцінюються об'єктів основних засобів за станом на 1 січня звітного року.

Переоцінка об'єкта основних засобів виробляється шляхом перерахування його первісної вартості або поточної (відновної) вартості, якщо даний об'єкт переоцінювався раніше, і суми амортизації, нарахованої за увесь час використання об'єкта.

Збільшення вартості об'єкта основних засобів у результаті переоцінки відображається проводкою:

ДЕБЕТ 01 «Основні засоби» КРЕДИТ 83 «Додатковий капітал» субрахунок «Приріст вартості основних засобів у результаті переоцінки»

Зменшення вартості об'єкта основних засобів у результаті переоцінки відображається проводкою:

ДЕБЕТ 84 «Нерозподілений прибуток» (непокритий збиток) КРЕДИТ 01 «Основні засоби»

Якщо сума дооцінки об'єкта основних засобів дорівнює сумі його уцінки, проведеної в попередні звітні періоди і віднесена на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (збитку), то збільшення вартості об'єкта основних засобів відображається проводкою:

ДЕБЕТ 01 «Основні засоби» КРЕДИТ 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

У разі утворення в організації за рахунок додаткового капіталу сум дооцінки об'єкта основних засобів, проведеної в попередні звітні періоди, сума уцінки цього об'єкта основних засобів відображається проводкою:

ДЕБЕТ 83 «Додатковий капітал» субрахунок «Приріст вартості основних засобів в резуль Таті переоцінки» КРЕДИТ 01 «Основні засоби»

Перевищення суми уцінки об'єкта над сумою дооцінки його, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні періоди, відображається проводкою:

ДЕБЕТ 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» КРЕДИТ 01 «Основні засоби»

При вибутті об'єкта основних засобів сума його дооцінки відбивається проводкою:

ДЕБЕТ 83 «Додатковий капітал» субрахунок «Приріст вартості основних засобів в резуль Таті переоцінки» КРЕДИТ 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».

ПРИКЛАД Первісна вартість верстатана дату перше переоцінки - 160 000 руб., Термін поліз ного використання - 8 років, річна сума амортизаційних відрахувань - 20 000 руб.

1. Накопичена сума амортизованих відрахувань на дату переоцінки - 60 000 руб.

2. Поточна відновна вартість - 240 000 руб., Різниця між вартістю верстата, по ко торою він враховувався в бухгалтерському обліку та ринковою вартістю, - 80 000 руб., Коефіцієнт пе перерахунку - 1,5 (240 000 руб.: 160 000 руб.) .

3. Сума перерахованої амортизації 90 000 руб. (60 000 руб. Х 1,5).

4.Різниця між сумою перерахованої амортизації і сумою накопиченої амортизації
30 000 руб.(90 000 - 60 000).

За результатами першої переоцінки будуть зроблені наступні бухгалтерські проводки:

ДЕБЕТ 01 «Основні засоби» КРЕДИТ 83 «Додатковий капітал» субрахунок «Приріст вартості основних засобів у результаті переоцінки»

- 80 000 руб. - Збільшена первісна вартість верстата;

ДЕБЕТ 83 «Додатковий капітал» субрахунок «Приріст вартості основних засобів в ре док переоцінки» КРЕДИТ 02 «Амортизація основних засобів»

- 30 000 руб. - Збільшена раніше нарахована амортизація по верстата у зв'язку з його переоцінкою.

На дату другу переоцінки вартість цього верстата - 240 000 руб.

1.Сума нарахованої амортизації за рік, що передує переоцінку, - 30 000 руб.
(240000 руб.: 8 років).

2. Загальна сума накопиченої амортизації на дату другого переоцінки - 120000 руб. (90 000 руб. + + 30 000 грн.).

3. Поточна (відновна) вартість в результаті другої переоцінки 144 000 руб.

4. Коефіцієнт перерахунку 0,6 (144 000 руб.: 240 000 руб.).

5. Сума перерахованої амортизації 72 000 руб. (120 000 руб. Х 0,6).

6.Різниця між сумою перерахованої амортизації і сумою накопиченої амортизації
48 000 руб.(120 000 - 72 000).

За підсумками другого переоцінки будуть зроблені наступні бухгалтерські проводки:

ДЕБЕТ 83 «Додатковий капітал» субрахунок «Приріст вартості основних засобів в ре док переоцінки» КРЕДИТ 01 «Основні засоби»

- 80 000 руб. - Зменшено первісна вартість верстата в межах додаткового капіталу,з
здано на підприємстві в попередні звітні періоди;

ДЕБЕТ 02 «Амортизація основних засобів» КРЕДИТ 83 «Додатковий капітал» суб рахунок «Приріст вартості основних засобів у результаті переоцінки»

- 30 000 руб. - Зменшено раніше нарахована амортизація верстата в межах додаткового капі
тала, створеного на підприємстві в попередні звітні періоди;

ДЕБЕТ 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» КРЕДИТ 01 «Основні засоби»

- 16 000 руб. (96 000 - 80 000) - зменшена первісна вартість верстата за рахунок Нерозподі
діленої прибутку (збитку);

ДЕБЕТ 02 «Амортизація основних засобів» КРЕДИТ 84 «Нерозподілені прибутки (непокритий збиток)"

- 18 000 руб. (48 000 - 30 000) - зменшена нарахована амортизація верстата за рахунок Нерозподі
діленої прибутку (збитку).