Головна

Відображення витрат на ремонт основних засобів у податковому обліку

Витрати на ремонт основних засобів у податковому обліку можуть включатися в витрати при розрахунку податку на прибуток також або відразу, або за допомогою резерву.

Витрати на ремонт основних засобів, вироблені платником податку, розглядаються як інші і зізнаються для цілей оподаткування в тому звітному (податковому) періоді, в якому вони були здійснені, у розмірі фактичних витрат.

Такий порядок визнання витрат на ремонт цілей оподаткування застосовується також відносно орендованих основних засобів, якщо договором не передбачено відшкодування зазначених витрат орендодавцем (ст. 260 Податкового кодексу РФ).

Резерв на ремонт основних засобів

У податковому обліку кошти під майбутні ремонти основних коштів можна зарезервувати (ст. 324 Податкового кодексу РФ). Сформований резерв протягом року рівномірно списують на інші витрати. А кошти, витрачені на ремонт основних засобів, потрібно списувати за рахунок резерву. Якщо зарезервованої суми не вистачить, різницю між фактичними витратами і резервом можна списати на витрати. Але зробити це Кодекс дозволяє тільки в останній день року.

Додамо, що організація не має право створити резерв, скажімо, з поточного ремонту, а кошти, витрачені на капремонт, відразу ж списувати на витрати. Саме до такого висновку прийшов Президія ВАС РФ у постанові від 5 квітня 2005 № 14184/04. Судді вказали, що Податковий кодекс РФ не дозволяє створювати резерви з окремих видів ремонту. Таким чином, навіть якщо ви запишіть в обліковій політиці, що зарезервовані кошти призначені для поточного ремонту, витрати на капремонт також доведеться списувати за рахунок резерву. Інакше штрафних санкцій не уникнути.

Єдиний виняток - це майбутні протягом декількох наступного років особливо складні й дорогі види капітального ремонту. Тільки по таких ремонтів стаття 324 Податкового кодексу РФ дозволяє резервувати кошти окремо.

Щоб створити резерв, перш за все потрібно розрахувати граничну суму відрахувань до нього (це планована сума витрат на ремонт основних засобів). Її визначають виходячи з періодичності ремонту, вартості деталей, які змінюються в процесі ремонту, і його кошторисної вартості. Кошторисна вартість визначається на підставі так званих актів дефектації або технічного обстеження, доповідей про технічний стан об'єктів основних засобів, планів проведення ремонтних робіт, кошторису витрат на ремонт (при їх проведенні робіт господарським способом), договорів зі сторонніми організаціями (при підрядному способі).

Основні засоби, які потребують ремонту, а також плановані суми витрат вказують в кошторисі на майбутній ремонт. Розрахунок нормативу відрахувань у резерв майбутніх витрат на ремонт основних засобів додається до облікової політики для цілей оподаткування. Сума відрахувань у резерв розраховується виходячи з сукупної вартості основних засобів та нормативів відрахувань.

Сукупна вартість основних засобів визначається на початок календарного року, в якому створюється резерв. Для цього потрібно скласти первісну вартість усіх амортизируемим основних засобів, які введено в експлуатацію на початок року.

Річний норматив відрахувань визначається так:

- Розраховується максимальна сума резерву виходячи з періодичності проведення ремонту і його кошторисної вартості. Підставою для розрахунку служать графік проведення ремонтних робіт та відомості про технічний стан основних засобів;

- Максимальна сума резерву на ділиться сукупну вартість основних коштів на початок року і множиться на 100 відсотків.

Тобто, річна сума відрахувань у резерв дорівнює добутку сукупної вартості основних засобів на норматив відрахувань.

Додамо, що сума максимальних відрахувань у резерв не повинна бути більше середньої величини фактичних витрат на ремонт за три попередні роки.

Для отримання квартальної величини резерву (для фірм, які звітують поквартально) річну величину ділять на чотири. А для визначення місячної суми відрахувань (для фірм, які звітують щомісячно) - на 12 місяців. Відрахування в резерв списуються у витрати в останній день звітного періоду (квартал або місяць). Про це говориться в пункті 2 статті 324 Податкового кодексу.

ПРИКЛАД Виробнича фірма створює резерв на ремонт основних коштів на 2008 рік.Сово Купний вартість основних коштів дорівнює 2 500 000 рублів.Фірма планує створити резерв на ре монт у розмірі 411 000 рублів.Податок на прибуток сплачується щоквартально.У зазначений період дорогі капітальні ремонти не здійснювалися.За три попередні роки фірма витратила на ремонт:

- У 2005 році - 210 000 рублів;

- У 2006 році - 180 000 рублів;

- У 2007 році - 284 000 рублів.

Сума резерву не повинна бути більше 225 000 рублів.

(210 000 + 180 000 + 284 000): 3 = 225 000 руб.

Тому резерв створений тільки на суму 225 000 руб., А не на 411000 руб., Як планувалося раніше.Норматив відрахувань у резерв дорівнює:

225 000 руб.: 2 500 000 руб. Х 100% = 9%.

Ця величина повинна бути вказана в обліковій політиці організації на 2007 рік.Квартальна сума відрахувань у резерв на ремонт основних засобів дорівнює:

2 500 000 руб. Х 9%: 4 = 56 250 руб.

Бухгалтер організації зробив розрахунок резерву в податковому регістрі так: Регістр розрахунку резерву на ремонт основних засобів на 2008 рік

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 96

- 56 250 руб. - Сформовано резерв на ремонт основних засобів.

Протягом звітного року всі фактично зроблені витрати на ремонт основних засобів відносяться у зменшення резерву незалежно від величини створеного резерву на момент проведення ремонтних робіт. Якщо фактичні витрати перевищують величину створеного резерву, то різниця включається в інші витрати на дату закінчення податкового періоду. Якщо сума витрат менше резерву, то залишок резерву відноситься до позареалізаційні доходи та обкладається податком на прибуток. Про це йдеться в пункті 7 статті 250 Податкового кодексу.

Резерв на покриття витрат з капітального ремонту може мати залишок на кінець податкового періоду, якщо згідно з планом проведення капітального ремонту роботи не розпочаті або не завершені.

При організації податкового обліку витрат на ремонт основних засобів необхідно вести роздільний облік формування та використання резерву на ремонтні роботи, що здійснюються протягом податкового періоду. А також резерву на фінансування капітального ремонту, накопичення коштів на проведення якого виробляється більше одного податкового періоду, забезпечити угруповання фактичних витрат на ремонт за елементами витрат залежно від способу його проведення.

В аналітичному обліку витрати на ремонт основних засобів (п. 1 ст. 324 Податкового кодексу РФ), вироблені господарським способом, складаються з:

1) вартості запасних частин та інших витратних матеріалів, використаних для ремонту;

2) витрат на оплату праці (включаючи суми платежів роботодавців за договорами обов'язкового страхування та суми платежів за договорами добровільного страхування, договорами недержавного пенсійного забезпечення, укладеним на користь працівників з відповідними страховими організаціями);

3) інших витрат, пов'язаних з веденням ремонту.

Якщо ремонтні роботи здійснювалися підрядним способом, то витрати на оплату робіт сторонніх організацій відображаються загальною сумою без групування за елементами.

Протягом податкового періоду при формуванні податкової бази по податку на прибуток враховуються витрати на ремонт основних коштів у сумі резерву, що припадає на даний звітний період, незалежно від величини фактично зроблених витрат на ремонт основних засобів. Наприкінці року на останню звітну дату податкового періоду фактично зроблені витрати на ремонт порівнюються з величиною резерву. Якщо фактичні витрати перевищують нарахований за рік резерв, то різниця включається в інші витрати. В іншому випадку сума перевищення нарахованого резерву над величиною фактичних витрат включається в доходи.

Дорогі види ремонту. Іноді фірмам доводиться ремонтувати офіс, виробничий цех і т. д. Ці витрати можуть додатково зменшити оподатковуваний прибуток (за рахунок відрахування коштів на такі капремонту протягом кількох років). Зауважимо, що обмежень за сумою такого резерву немає. Його створюють на підставі кошторису і графіка проведення та фінансування капітального ремонту. Відрахування дорівнюють сумі коштів, які припадають на кожний рік з цього графіку. Залишки такого резерву не обкладаються податком на прибуток, якщо ремонт не закінчено.

Однак є певні умови для резервування коштів на такий вид ремонту:

- Ремонт проводитиметься більше року;

- У попередніх роках аналогічний ремонт не здійснювався.

Зверніть увагу: тлумачення «особливо складний» і «дорогою» капітальний ремонт Податковий кодекс не дає. Також неясно, скільки років має пройти з моменту попереднього ремонту. Тому до тих пір, поки податківці не роз'яснять ці питання, такий резерв краще не створювати.