Головна

Доходи від надання в тимчасове користування активів організації

Оренда - це договір, за яким власник (орендодавець) передає орендарю в термінове володіння і користування майно, необхідне для самостійного ведення господарської діяльності за відповідну (орендну) плату.

Згідно зі статтею 606 ГК РФ за договором оренди (майнового найму) орендодавець зобов'язується надати орендарю майно за плату в тимчасове володіння і користування або тільки в тимчасове користування.

Договір оренди є одним з найстаріших видів договорів. В умовах розвитку ринкової економіки орендні відносини виходять на якісно новий рівень, оскільки багато організацій часто відчувають потребу в будь-якій речі для здійснення своєї діяльності, не маючи при цьому фінансових можливостей придбати її у власність. Іноді організації, будучи власниками будь-яких речей, не використовують їх за призначенням. У даних ситуаціях сторони укладають договір оренди і набувають орендні відносини.

В даний час правові норми орендних відносин регулюються главою 34 ГК РФ. Загальні положення для всіх видів договорів оренди встановлені статтями 607-625 ГК РФ. Статті 626-670 ЦК України присвячені окремим видам договорів оренди.

Статтею 607 ЦК України визначені види майна, що може здаватися в оренду.

В оренду можуть бути передані земельні ділянки та інші відокремлені природні об'єкти, підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші речі. Наведений перелік не є вичерпним, але дана стаття встановлює, що в оренду можуть бути передані речі, які не втрачають своїх натуральних властивостей у процесі використання. Таким чином, в оренду не може бути здані об'єкти нематеріальних активів як майно, що не має матеріальної форми, не можуть бути здані в оренду та грошові кошти. Законом можуть бути встановлені види майна, здача в оренду якого не допускається або обмежується.

У договорі оренди необхідно чітко визначати об'єкт оренди: його найменування, характеристик, місце знаходження для нерухомого майна та інші дані, що дозволяють безумовно встановити майно, яке підлягає передачі орендарю за договором. При відсутності цих даних об'єкт передачі вважається не узгодженим, а договір не укладеним.

Приклад Припустимо, що організація уклала договір оренди майна строком на 6 місяців.Сума оренди за 1 місяць складає 2 360 рублів (у тому числі ПДВ - 360 рублів).Орендар перерахував орендодавцеві суму орендної плати на розрахунковий рахунок організації до початку дії договору відразу за весь період його дії.

Орендна плата може бути перерахована орендарем єдиним платежем за весь період дії договору оренди.

Для узагальнення інформації про доходи, отримані у звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів, Планом рахунків і інструкцією щодо його застосування призначений рахунок 98 (Доходи майбутніх періодів ».Облік орендної плати слід вести на субрахунку 98-1 (Доходи, отримані в рахунок майбутніх періодів », аналітичний облік слід організувати з кожного виду доходу.Суми доходів, що відносяться до майбутніх періодів, відображаються за кредитом рахунку 98 у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів або розрахунків з дебіторами та кредиторами.За дебетом рахунка 98 відпрацьовано жають суми доходів, перераховані на відповідні субрахунки при настанні звітного пе періоди, до якого ці доходи належать.

Згідно з пунктом 15 ПБО 9 / 99 орендна плата (це коли не є предметом діяльності орга нізація) визнається в бухгалтерському обліку виходячи з допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності.

Для відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку будемо використовувати наступні Наймену вання субрахунків:

62-1 «Розрахунки по орендній платі»;

62-2 «Розрахунки за авансами одержаними»;

68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість».