Головна

Доходи від участі в статутних капіталах інших організацій

У цивільному законодавстві поняття «дивіденди» зв'язується з акціонерними товариствами. Це простежується при порівнянні статті 42 Федерального закону від 26 грудня 1995 № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» та статті 28 Федерального закону від 8 лютого 1998 № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю».

В акціонерному товаристві дивіденди представляють собою частину чистого прибутку, яка є фактичним доходом акціонера. У товаристві з обмеженою відповідальністю подібні виплати є доходами від участі в статутному капіталі товариства.

Акціонерне товариство має право за результатами першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців фінансового року і (або) за результатами фінансового року відповідно до статуту товариства приймати рішення (оголошувати) про виплату дивідендів по розміщених акцій, якщо інше не встановлено пунктом 1 статті 42 Закону № 208 - ФЗ. Таке рішення може бути прийняте протягом трьох місяців після закінчення відповідного періоду.

У пункті 1 статті 28 Закону № 14-ФЗ товариство з обмеженою відповідальністю має право щоквартально, один раз на півроку або один раз на рік приймати рішення про розподіл чистого прибутку між учасниками товариства.

При відсутності рішення про оголошення дивідендів товариство не має права проводити їх виплату, а акціонери не має права їх вимагати.

Дивіденди бувають річними і проміжними. Виплата проміжних дивідендів можлива тільки в тих випадках, коли є впевненість в тому, що підсумки фінансового року будуть позитивними. Бо може скластися така ситуація, коли протягом року виплачувалися проміжні дивіденди, а за підсумками року з'ясувалося, що організація закінчила рік зі збитками.

Рішення про виплату дивідендів (за результатами будь-якого з періодів фінансового року) приймає як в акціонерному товаристві, так і в товаристві з обмеженою відповідальністю - загальні збори акціонерів (учасників).

Загальні збори у своєму рішенні встановлює:

• необхідність сплати дивідендів;

• їх розмір і форму виплати;

• термін;

• список осіб, мають право на отримання дивідендів (цей список складається на дату складання списку осіб, мають право брати участь у загальних, зборах акціонерів на якому приймається рішення про виплату дивідендів).

Рішення про виплату дивідендів має бути оформлено документально.Таким документом є протокол загальних зборів акціонерів (учасників).Тільки за таким документом здійснюється виплата дивідендів.

Згідно з пунктами 5 і 7 ПБУ 9 / 99 отримані дивіденди визнаються в бухгалтерський облік в складі інших доходів, за умови, що участь у статутних капіталах інших організацій не є предметом діяльності організації - отримувача дивідендів.

Документом, на підставі якого організація - одержувач дивідендів відобразить в бухгалтерському обліку дані операції, є копія протоколу або виписка з нього. Даний документ повинен бути завірений печаткою й підписом відповідальної особи організації, яка є джерелом доходу.

Доходи, що підлягають отриманню, відбиваються на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок 76-3 «Розрахунки по належних дивідендів та інших прибутків». За дебетом зазначеного рахунку в кореспонденції з кредитом рахунка 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 91-1 «Інші доходи» враховуються дивіденди, отримані на користь організації.

Дивіденди надходять в організацію за мінусом податку на дивіденди. У бухгалтерському обліку надходження дивідендів відображаються записом:

ДЕБЕТ 51 «Розрахункові рахунки» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок 76-3 «Розрахунки з дивідендів та інших прибутків»

- Надійшли дивіденди за мінусом утриманого податковим агентом податку на прибуток.
Одночасно відображається списання заборгованості організації зі сплати податку на прибуток:

ДЕБЕТ 68 «Розрахунки по податках і зборам» субрахунок «Дивіденди» КРЕДИТ +76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» субрахунок 76-3 «Розрахунки з дивідендів та інших до ходів»

- Списано заборгованість організації по сплаті податку на прибуток за рахунок тих сум, які були
утримані податковим агентом.

Одночасно, у відповідності з вимогами ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток», затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 19 листопада 2002 № 114н, обов'язково з нарахованих дивідендів визначити та відобразити в бухгалтерському обліку суму умовного витрати з податку на прибуток. У бухгалтерському обліку відображається запис:

ДЕБЕТ 99 «Прибутки та збитки» КРЕДИТ 68 «Розрахунки по податках і зборам» субрахунок «Ді віденди»

- Відображено суму умовного витрати з податку на прибуток;