Головна

Доходи від звичайних видів діяльності

Доходами від звичайних видів діяльності за пунктом 5 ПБУ 9 / 99 є виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг. Залежно від виду діяльності організації виручкою від звичайних видів діяльності вважаються:

• суми орендної плати, що надійшла, якщо предметом діяльності організації є надання за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння та користування) своїх активів за договором оренди;

• суми надійшли ліцензійних платежів (включаючи роялті) за користування об'єктами інтелектуальної власності, якщо предметом діяльності організації є надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;

• суми надходжень, якщо предметом діяльності організації є участь у статутних капіталах інших організацій.

УВАГА! Якщо надання за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння та користування) своїх активів, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, а також участь у статутних капіталах інших органи зацій не є предметом діяльності організації, то доходи, одержувані від здійснення даних видів діяльності, будуть віднесені до інших доходів.

Види діяльності, які може здійснювати організація, вказуються в її статуті.Звернемо ся до пункту 2 статті 52 ЦК України. У ньому сказано наступне:

«2.В установчих документах юридичної особи повинні визначатися найменування юридичної особи, місце його знаходження, порядок управління діяльністю юридичної особи, а також міститися інші відомості, передбачені законом для юридичних осіб відповідного виду.В установчих документах некомерційних організацій і підприємств унітарних, а в передбачити ренних законом випадках та інших комерційних організацій повинні бути визначені предмет і це чи діяльності юридичної особи.Предмет і певні цілі діяльності комерційної організації можуть бути передбачені установчими документами та у випадках, коли за законом це не є обов'язковим ».

Справа в тому, що за установчих документів не завжди можна визначити, чи які види діяльності є для організації основними, тому доцільно вказувати це в наказі по обліковій політиці з метою бухгалтерського обліку.

У деяких випадках організація здійснює види діяльності, не прописаних в установчих документах. З цього приводу в Листі Мінфіну Російської Федерації від 24 вересня 2001 № 04-05-11/71 сказано, що якщо в установчих документах не відображені предмети діяльності, доходи від яких отримані організацією, слід застосовувати одне з важливих правил бухгалтерського обліку - правило суттєвості. Таким чином, якщо величина отриманого доходу від діяльності, не прописаної в статутних документах, складає п'ять і більше відсотків, то ці доходи повинні формувати доходи від звичайних видів діяльності.

При вирішенні питання про порядок визнання в бухгалтерській звітності доходів в частині звичайних видів діяльності та інших слід враховувати не тільки характер господарських операцій, у зв'язку із здійсненням яких визнаються доходи, але і їх розмір (вимога суттєвості). Так, у листі Мінфіну Російської Федерації від 3 серпня 2000 № 04-05-11/69 зазначено, що якщо доходи, що класифікуються відповідно до ПБО 9 / 99, як і інші, складають за підсумками звітного року п'ять і більше відсотків від загальної суми доходів організації або задовольняють іншими ознаками суттєвості, вони повинні бути відображені в Звіті про прибутки та збитки (форма № 2) як доходи від звичайних видів діяльності, що становлять предмет діяльності організації.

В обліковій політиці організації повинні бути відображена як мінімум така інформація (пункт 17 ПБУ 9 / 99):

• про порядок визнання виторгу організації;

• про спосіб визначення готовність робіт, послуг, продукції, виручка від виконання, надання, продажу яких визнається у міру готовності.