Головна

Інші доходи і їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку й у звітності

Ми вже говорили про те, що всі доходи, отримані організацій, підрозділяються ПБУ 9 / 99 на доходи від звичайних видів діяльності та інші доходи.

Планом рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про інші доходи та витрати звітного періоду, крім надзвичайних доходів і витрат, призначений рахунок 91 «Інші доходи і витрати».

До рахунку 91 «Інші доходи і витрати» можуть бути відкриті субрахунки:

• 91-1 "Інші доходи";

• 91-2 «Інші витрати»;

• 91-9 «Сальдо інших доходів і витрат».

На субрахунку 91-1 враховуються надходження активів, визнаються іншими доходами, які на субрахунку 91-2 враховуються інші витрати. Субрахунок 91-9 призначений для виявлення сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць. Аналітичний облік по рахунку 91 «Інші доходи і витрати» слід вести за кожним видом інших доходів і витрат, організувавши його так, щоб аналітичний облік за іншими доходами і витратами, що відносяться до однієї і тієї ж фінансової, господарської операції, забезпечував можливість виявлення фінансового результату за кожною операцією.

Підпунктом 18.2 ПБУ 9 / 99 дозволяється при відображенні в бухгалтерській звітності показувати інші доходи за мінусом витрат, що відносяться до цих доходів. Допускається це в тих випадках, коли:

• відповідні правила бухгалтерського обліку передбачають або не забороняють таке відображення доходів;

• доходи та пов'язані з ними витрати, що виникають в результаті одного і того ж або аналогічного за характером факту господарської діяльності (наприклад, надання в тимчасове користування (тимчасове володіння та користування) своїх активів), не є суттєвими для характеристики фінансового становища організації.

Інші надходження визнаються в бухгалтерському обліку в наступному порядку (пункт 16 ПБУ 9 / 99):

• надходження від продажі основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів, а також відсотки, отримані за надання в користування коштів організації, і доходи від участі в статутних капіталах інших організацій (коли це не є предметом діяльності організації) - у порядку, аналогічному передбаченому пунктом 12 ПБУ 9 / 99. При цьому для цілей бухгалтерського обліку відсотки нараховуються за кожний минулий звітний період відповідно до умов договору;

• штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, а також відшкодування завданих збитків організації - у звітному періоді, в якому судом винесено рішення про їх стягнення або вони визнані боржником;

• суми кредиторської і депонентської заборгованості, за якою строк позовної давності минув, - у звітному періоді, в якому строк позовної давності минув;

• суми дооцінки активів - в звітному періоді, до якого належить дата, за станом на яку проведена переоцінка;

• інші надходження - у міру освіти (виявлення).
Відповідно до пункту 7 ПБУ 9 / 99 іншими доходами є:

- Надходження, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння та користування) активів організації (з урахуванням положень пункту 5 цього Положення);

- Надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки й іншого видів інтелектуальної власності (з урахуванням положень пункту 5 цього Положення);

- Надходження, пов'язані з участю у статутних капіталах інших організацій (включаючи відсотки та інші доходи з цінних паперів) (з урахуванням положень пункту 5 цього Положення);

- Прибуток, отриманий організацією в результаті спільної діяльності (за договором простого товариства);

- Надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (окрім іноземній валюти), продукції, товарів;

- Відсотки, отримані за надання в користування коштів організації, а також відсотки за використання банком грошових коштів, що знаходяться на рахунку організації у цьому банку;

- Штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів;

- Активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування;

- Надходження до відшкодування завданих збитків організації;

- Прибуток минулих років, виявлена у звітному році;

- Суми кредиторської і депонентської заборгованості, по яких минув термін позовної давності;

- Курсові різниці;

- Сума дооцінки активів;

- Інші доходи.

Інші доходи також є надходження, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т.п.): вартість цінностей матеріальних, які залишаються від списання непридатних до відновлення і подальшого використання активів, і т.п.