Головна

Облік товарів

Доходами організації зізнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком вкладу учасників.

Наведене визначення доходів організації міститься в пункті 2 Положення по бухгалтерському обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 6 травня 1999 року № 32н. Дане положення вперше нормативно закріпило в цілях бухгалтерського обліку поняття «доход» і встановило правила формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи комерційних організацій, що є юридичними особами за законодавством Російської Федерації, за винятком кредитних і страхових організацій.

Некомерційні організації, за винятком організацій, що фінансуються з бюджету, при визнанні доходів від підприємницької та іншої здійснюваної ними діяльності повинні застосовувати норми ПБУ 9 / 99.

Звертаємо вашу увагу на те, що термін «економічні вигоди», що міститься у наведеному визначенні доходу організації, не міститься в документах нормативного регулювання бухгалтерського обліку.

Цей термін можна знайти в Концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці Росії, схваленої Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Мінфіні Російській Федерації 29 грудня 1997 року (далі Концепція бухгалтерського обліку).

Згідно з пунктом 7.2.1. Концепції бухгалтерського обліку:

«Майбутні економічні вигоди - це потенційна можливість майна прямо або побічно спосіб ствовать припливу грошових коштів або їх еквівалентів в організацію».

До доходів організації на підставі пункту 3 ПБУ 9 / 99 не відносяться такі надходження від інших юридичних і фізичних осіб:

• сум податку на додану вартість (надалі ПДВ), акцизів, експортних мит і інших аналогічних обов'язкових платежів. Суми ПДВ, зокрема, не можуть бути визнані доходом організації, оскільки суми надійшло податку, після вирахування сум ПДВ, сплачених постачальникам при придбанні продукції, товарів, робіт і послуг, що підлягають сплаті до бюджету;

• за договорами комісії, агентським та іншим аналогічним договорам на користь комітента, принципала тощо. Наприклад, статтею 990 Цивільного кодексу Російської Федерації визначено, що по договору комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента. Комітент зобов'язаний сплатити комісіонеру винагороду і комісіонер має право відповідно до статті 410 ГК РФ утримати належну йому винагороду з усіх сум, що надійшли до нього від комітента. Таким чином, доходом комісіонера буде визнаватися тільки сума його винагороди за договором;

• у порядку попередньої оплати продукції, товарів, що робіт, послуг, а також суми авансів в рахунок оплати продукції, товарів, що робіт, послуг. Суми, отримані в порядку попередньої оплати і суми авансів, не включаються в доходи до моменту відвантаження продукції, товарів, виконання робіт та надання послуг. Дані суми відображаються на окремому субрахунку до рахунку, призначеному для обліку розрахунків з покупцями та замовниками;

• завдатку. Згідно зі статтею 329 ГК РФ завдаток є одним з видів виконання зобов'язань. Завдатком згідно зі статтею 380 ГК РФ визнається грошова сума, що видається однією з договірних сторін в рахунок належних з неї за договором платежів іншій стороні, на доказ забезпечення договори і в забезпечення його виконання. Угода про завдаток укладається в письмовій формі. У разі сумніву щодо того, чи є що надійшла сума завдатком, вона вважається сплаченою як аванс;

• в заставу, якщо договором передбачена передача заставленого майна заставодержателю. Застава виникає в силу договору, а також на підставі закону при настанні вказаних у ньому обставин, якщо законом передбачено, яке майно і для забезпечення якого зобов'язання визнається що знаходиться в заставі. Договір застави регламентується пунктом 3 глави 23 ГК РФ;

• у погашення кредиту, позики, наданого позичальнику. Згідно зі статтею 807 ГК РФ по договору позики одна сторона (позикодавець) передає у власність іншій стороні (позичальнику) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками. Обов'язком позичальника є повернення позикодавцю тієї ж суми грошей (суми позики) або рівна кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості. Так як позичальник зобов'язаний повернути отриману за договором суму позики, дана сума не визнається доходом позичальника.

Залежно від характеру, умов одержання та напрямків діяльності організації відповідно до пункту 4 ПБУ 9 / 99 всі доходи організації поділяються на доходи від звичайних видів діяльності та інші доходи.

Доходи, які не відносяться до доходів від звичайних видів діяльності, є іншими доходами.

ПБУ 9 / 99 організації надає право самостійно відносити ті чи інші види надходжень до доходів від звичайних видів діяльності або до інших доходів в залежності від характеру діяльності організації, виду доходів і умов їх отримання.

У бухгалтерській звітності організації, зокрема, у звіті про прибутки та збитки, доходи організації, отримані за звітний період, згідно з пунктом 18 ПБУ 9 / 99 повинні відображатися з підрозділом на виручку від продажу та інші доходи.

Поняття «виторг від продажу» відповідає поняттю доходів від звичайної діяльності (пункт 5 ПБУ 9 / 99).

У формі № 2 «Звіт про фінансові результати», затвердженої Наказом Мінфіну РФ від 22 липня 2003 № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організацій» встановлено показник «Доходи і витрати по звичайних видах діяльності. Виручка (непо) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) ».

Таким чином, використання поняття «Виручка від реалізації» в бухгалтерському обліку не відповідає вимогам нормативних документів. На практиці фахівці Мінфіну РФ не використовують це поняття з метою бухобліку. Його застосовують тільки незалежні консультанти.

Побудова бухгалтерського обліку має забезпечити можливість розкриття інформації про доходи організації в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності. Саме в такому вигляді інформація про доходи розкривається у звіті про рух грошових коштів (Форма № 4).

Нижче ми розглянемо більш детально кожен вид доходів, порядок з визнання і відображення на рахунках бухгалтерського обліку організації і в звітності.