Головна

Інвентаризація незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів

При обчисленні собівартості продукції витрати звітного місяця коригують на різницю у вартості незавершеного виробництва на початок і кінець місяця, тобто до вартості незавершеного виробництва на початок місяця додають витрати звітного місяця і віднімають вартість незавершеного виробництва на кінець місяця.

До незавершеного виробництва належить продукція, що не пройшла всіх стадій виробничого процесу, а також вироби неукомплектовані, які не пройшли випробувань і технічного приймання. Обсяг незавершеного виробництва визначають наступними методами: фактичним зважуванням, штучним урахуванням, об'ємним виміром, умовним перерахунком, за даними партійного обліку.

У процесі інвентаризації незавершеного виробництва в організаціях, зайнятих промисловим виробництвом, необхідно:

визначити фактичну наявність здолав (деталей, вузлів, агрегатів) і незакінчених виготовленням та складанням виробів, що знаходяться у виробництві;

визначити фактичну комплектність незавершеного виробництва (здолав);

виявити залишок незавершеного виробництва за анульованими замовленням, а також за замовленнями, виконання яких призупинено.

В залежності від специфіки та особливостей виробництва перед початком інвентаризації треба здати на склади всі непотрібні цехам матеріали, покупні деталі та напівфабрикати, а також усі деталі, вузли та агрегати, обробка яких на даному етапі закінчена. Перевірка здолав незавершеного виробництва (деталей, вузлів, агрегатів) проводиться шляхом фактичного підрахунку, зважування, перемірювання.

Описи складаються окремо по кожному відокремленому структурному підрозділу (цех, дільниця, відділення) із зазначенням найменування здолав, стадії або ступені їх готовності, кількості або об'єму, а по будівельно-монтажних робіт - із зазначенням обсягу робіт: за незакінченою об'єктах, їх черг, пусковим комплексам, конструктивних елементів і видів робіт, розрахунки по яких здійснюються після повного їх закінчення.

Сировина, матеріали і покупні напівфабрикати, що перебувають у робочих місць, що не піддавалися обробці, до опису незавершеного виробництва не включаються, а інвентаризує і фіксуються в окремих описах. Забраковані деталі до опису незавершеного виробництва не включаються, по них складаються окремі описи.

За незавершеного виробництва, який представляє собою неоднорідну масу чи суміш сировини (у відповідних галузях промисловості), в описах, а також у слічітельних відомостях наводяться два кількісних показники: кількість цієї маси чи суміші та кількість сировини або матеріалів (по окремих найменуваннях), що входять до її склад. Кількість сировини або матеріалів визначається технічними розрахунками у порядку, встановленому галузевими інструкціями з питань планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

Щодо незавершеного капітального будівництва в описах вказується найменування об'єкта та обсяг виконаних робіт по цьому об'єкту, по кожному окремому виду робіт, конструктивних елементів, устаткування і т.п.

При цьому перевіряється:

а) не числиться у складі незавершеного капітального будівництва обладнання, передане в монтаж,
але фактично не почате монтажем;

б) стан законсервованих і тимчасово припинених будівництвом об'єктів.

За цих об'єктів, зокрема, необхідно виявити причини і підстави для їх консервації.

На закінчені будівництвом об'єкти, фактично уведені в експлуатацію повністю або частково, приймання і введення в дію яких не оформлені належними документами, складаються особливі опису. Окремі описи складаються також на завершені, але чому-небудь не введені у експлуатацію об'єкти. В описах необхідно вказати причини затримки оформлення здачі в експлуатацію вказаних об'єктів. На припинені будівництвом об'єкти, а також на проектно-вишукувальні роботи з нездійсненої будівництва складаються описи, в яких наводяться дані про характер виконаних робіт та їх вартості з вказівкою причин припинення будівництва. Для цього повинні використатися відповідна технічна документації (креслення, кошториси, кошторисно-фінансові розрахунки), акти здачі робіт, етапів, журнали обліку виконаних робіт на об'єктах будівництва й інша документація.

Інвентаризаційна комісія за документами встановлює суму, що підлягає відображенню на рахунку витрат майбутніх періодів і віднесення на витрати виробництва та обігу (або на відповідні джерела коштів організації) протягом документально обгрунтованого терміну відповідно до розроблених в організації розрахунками та облікова політика.

Залишки незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в масовому і серійному виробництві можна оцінювати в балансі за нормативною або плановою виробничої собівартості (повної чи неповної залежно від порядку списання загальногосподарських витрат), за прямими статтями витрат, а також за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів. При одиничному виробництві незавершене виробництво відображають у балансі по фактичних виробничих витрат.

При виявленні недостач або надлишків інвентаризаційна комісія, визначивши причини та винуватців, готує пропозиції про порядок їх списання. За виявленими недостач або лишків незавершеного виробництва проводять наступні бухгалтерські записи:

На загальну суму виявлених недостач:

ДЕБЕТ 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

КРЕДИТ 20 «Основне виробництво»

КРЕДИТ 23 «Допоміжні виробництва»

На суму нестач з вини працівників цехів: ДЕБЕТ 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями», субрахунок 2 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» КРЕДИТ 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

При відсутності винних осіб: ДЕБЕТ 25 «Загальновиробничі витрати» ДЕБЕТ 26 «Загальногосподарські витрати» ДЕБЕТ 91 «Інші доходи і витрати» та інших рахунків КРЕДИТ 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

На суму надлишків:

ДЕБЕТ 20 «Основне виробництво» КРЕДИТ 91 «Інші доходи і витрати».

Інвентаризація тварин і молодняку тварин

Доросла продуктивна і робоча худоба заноситься до опису, в яких зазначаються: номер тварини (бирка, тавро), кличка тварини, рік народження, порода, вгодованості, жива маса (вага) тварини (крім коней, верблюдів, мулів, оленів, по яких маса (вага) не вказується) і первісна вартість. Порода вказується на підставі даних бонітування худоби.

Велика рогата худоба, робоча худоба, свині (матки і кнури) і особливо цінні екземпляри овець та інших тварин (ядро племінне) включаються в описи індивідуально. Інші тварини основного стада, що враховуються груповим порядком, включаються в описи по віковим і статевим групам із зазначенням кількості голів і живої маси (ваги) по кожній групі.

Молодняк великої рогатої худоби, племінних коней і робочої худоби заноситься в описи індивідуально із зазначенням інвентарних номерів, кличок, статі, масті, породи і т.д. Тварини на відгодівлі, молодняк свиней, овець і кіз, птиця та інші види тварин, що враховуються у груповому порядку, включаються в описи згідно з номенклатурою, прийнятою в облікових регістрах, із зазначенням кількості голів і живої маси (ваги) по кожній групі.

Описи складаються за видами тварин окремо по фермах, цехах, відділках, бригадах у розрізі облікових груп і матеріально відповідальних осіб.