Головна

Порядок інвентаризації фінансових вкладень

При інвентаризації фінансових вкладень перевіряються фактичні витрати в цінні папери і статутні капітали інших організацій, а також надані іншим організаціям позики.

У ході перевірки фактичної наявності цінних паперів встановлюється:

правильність оформлення цінних паперів;

реальність вартості врахованих на балансі цінних паперів;

збереження цінних паперів (шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку);

своєчасність і повнота відображення в бухгалтерському обліку отриманих доходів за цінними паперами.

У випадку, коли цінні папери зберігаються в організації, їх інвентаризація проводиться одночасно з інвентаризацією коштів у касі. Інвентаризація цінних паперів здійснюється з окремих емітентів із зазначенням в акті назви, серії, номера, номінальної та фактичної вартості, термінів гасіння та загальної суми. Реквізити кожного цінного папера зіставляються з даними описів (реєстрів, книг), що зберігаються в бухгалтерії організації.

Інвентаризація цінних паперів, зданих на зберігання в спеціальні організації (банк-депозитарій - спеціалізоване сховище цінних паперів тощо), Полягає у звірці залишків сум, що значаться на відповідних рахунках бухгалтерського обліку організації, з даними виписок цих спеціальних організацій.

Фінансові вкладення у статутні капітали інших установ, а також позики, надані іншим організаціям, при інвентаризації мають бути підтверджені документально.

Виявлені при інвентаризації невраховані цінні папери оприбутковуються за дебетом рахунка 58 «Фінансові вкладення» з кредиту рахунку 91 «Інші доходи і витрати».

Нестачі і втрати від псування цінних паперів списують з рахунку 58 у дебет рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей». Некомпенсовані втрат цінних паперів, пов'язані зі стихійними лихами, пожежами тощо, списують з кредиту рахунка 58 в дебет рахунку 99 «Прибутки та збитки».