Головна

Порядок інвентаризації розрахунків

Після закінчення календарного року перед складанням ності організації повинні провести інвентаризацію розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (у тому числі з банками, з бюджетом і з відокремленими підрозділами організації), щоб підтвердити правильність сум на рахунках бухгалтерського обліку.

Інвентаризація розрахунків з банками і іншими кредитними установами за позиками, з бюджетом, покупцями, постачальниками, підзвітними особами, працівниками, депонентами, іншими дебіторами і кредиторами полягає в перевірці обгрунтованості сум, що значаться на рахунках бухгалтерського обліку.

Перевірці має бути підданий рахунок «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» по товарах, сплаченим, але знаходяться в дорозі, і розрахунків з постачальниками за невідфактурованих постачання. Він перевіряється за документами в узгодженні з кореспондуючими рахунками.

Із заборгованості працівникам організації виявляються невиплачені суми з оплати праці, що підлягають перерахуванню на рахунок депонентів, а також суми і причини виникнення переплат працівникам.

При інвентаризації підзвітних сум перевіряються звіти підзвітних осіб за виданими авансами з урахуванням їх цільового використання та суми виданих авансів по кожній підзвітній особі (дати вьщачі, цільове призначення).

Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки повинна також установити:

а) правильність розрахунків з банками, фінансовими, податковими органами, позабюджетними фондами, іншими
організаціями, а також зі структурними підрозділами організації, виділеними на окремі баланси;

б) правильність і обгрунтованість яка значиться в бухгалтерському обліку суми заборгованості щодо недостач і
розкраданням;

в) правильність і обгрунтованість сум дебіторської, кредиторської і депонентської заборгованості, включаючи
суми дебіторської та кредиторської заборгованості, по яких минули строки позовної давності.

Інвентаризаційна комісія повинна встановити загальний розмір дебіторської заборгованості, в тому числі:

підтвердженої дебіторами;

не підтвердженої дебіторами;

зі строком позовної давності, а також суми кредиторської заборгованості (за що, дата початку, документ, що підтверджує заборгованість).

Зауважимо, що на підставі статті 307 ЦК України боржник зобов'язаний вчинити на користь іншої особи (кредитора) певні дії, а саме: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язків.

Зобов `язання згідно зі статтею 309 ГК РФ повинні виконуватися належним чином відповідно до умов самого зобов'язання і вимогами закону, інших правових актів. Достовірної і повної вважається бухгалтерська звітність, сформована виходячи з правил, встановлених нормативними актами з бухгалтерського обліку.

Дебіторська заборгованість при розрахунках за товари з'являється в бухгалтерському обліку в момент визнання виручки і в її розмірі за наявності умов, визначених ПБО 9 / 99. Кредиторська заборгованість виникає за операціями, які визнаються витратами при наявності умов, визначених ПБО 10/99.

Як активи, так і зобов'язання відображаються в бухгалтерському балансі залежно від терміну:

короткострокові - якщо термін обігу (погашення) по них становить не більше одного року або тривалість операційного циклу не перевищує один рік;

довгострокові - якщо термін обігу (погашення) по них становить більше одного року або тривалість операційного циклу перевищує один рік.

При інвентаризації необхідно встановлювати дату виникнення і термін повернення заборгованості, виявляючи прострочену. Нагадаємо, що простроченою вважається заборгованість, не погашена в термін, передбачений договором.

Крім того, під час інвентаризації розрахунків уточнюється їх оцінка. Згідно зі статтею 424 ГК РФ «виконання договору оплачується за ціною, встановленою угодою сторін». Надалі зміна ціни є припустимим у випадках і на умовах, передбачених договором, законом.

Інвентаризація дебіторської і кредиторської заборгованості торкається перевірку обгрунтованості сум, що значаться на рахунках 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», а також 68, 69, 71, 73 , 79.

У відношенні не сплачених у строк розрахункових документів, а також розрахунків за невідфактурованих постачання повинен бути перевірений рахунок 60. Організації направляють дебіторам виписки з особових рахунків яка значиться за ними заборгованості. Організації-дебітори повинні підтвердити залишок заборгованості або привести свої заперечення.

Інвентаризаційна комісія перевіряє документацію по дебіторської та кредиторської заборгованості, встановлює наявність договорів, момент переходу права власності на товари за договорами купівлі-продажі, перевіряє розрахункові документи постачальника та документи, що служать підставою для їх оприбуткування.

Якщо цінності надійшли від постачальників без оформлення належним чином супровідних, розрахункових та платіжних документів (рахунків, платіжних вимог або інших документів), то ці цінності, які надійшли по невідфактурованих постачання, організація може прийняти до обліку в оцінці, передбаченої в договорі з постачальником (з подальшим її уточненням). Документом для прийняття до обліку товарів за невідфактурованих постачання служить акт про приймання товару, що поступив без рахунку постачальника, складений комісією. Зазвичай до складу комісії входять представники адміністрації організації-покупця, представники відправника (постачальники або представники зацікавленої організації), а також матеріально відповідальна особа (особи).

Для оприбуткування матеріалів, що надійшли без рахунку постачальника, передбачений акт форми № М-7.

До отримання від постачальників необхідних супровідних документів при отриманні акту, складеного комісією, за кредитом рахунку 60 можливо відображення оприбуткованих матеріально-виробничих запасів (МПЗ) в облікових цінах.

Після надходження супровідних документів на відвантаження МПЗ, прийнятих в порядку невідфактурованих поставки, за кредитом рахунку 60 повинна бути відображена їх вартість, зазначена у розрахункових документах. Крім того, за кредитом рахунку 60 буде відображений податок на додану вартість за що надійшли МПЗ на підставі рахунку-фактури постачальника.

У цих випадках перевіряють обгрунтованість цін на матеріально-виробничі запаси, що надійшли без документів постачальника з подальшим їх уточненням.

У бухгалтерському обліку організації можливі такі записи:

ДЕБЕТ 41, субрахунок «невідфактурованих поставки» КРЕДИТ 60

- Оприбутковано товари без документів постачальника на підставі акту за формою № ТОРГ-4 по облік
вим цінами;

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 41, субрахунок «невідфактурованих поставки»

- Відображено вартість невідфактурованих поставок після отримання документів від постачальника за
обліковими цінами;

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ +60

- Збільшено вартість товарів після отримання розрахункових документів постачальника відповідно до довідки
бухгалтера;

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 60

- (Червоне сторно) зменшена вартість згідно з довідкою товарів бухгалтера після отримання рас
парних документів.

До рахунку 60 може бути відкритий субрахунок «Розрахунки за авансами виданими». За дебетом цього субрахунку організації-покупці відображають суми авансів, виданих під поставку матеріальних цінностей (робіт) або під оплату при частковій готовності продукції, робіт. За кредитом субрахунка "Розрахунки за авансами виданими» відображають зараховані постачальником суми раніше виданих авансів при оплаті готовності виробів або закінчених робіт.

У бухгалтерському обліку організації можливі такі записи:

ДЕБЕТ 60, субрахунок «Розрахунки за авансами виданими» КРЕДИТ +50, 51, 52, 55

- Видані постачальника аванси або оплачена продукція, прийнята при частковій готовності; ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 60, субрахунок «Розрахунки за авансами виданими»

- Зараховані постачальниками при оплаті закінчених робіт раніше видані їм аванси.

При розрахунках з покупцями і замовниками в обліку, як правило, застосовують рахунок 62. У процесі інвентаризації перевіряють розрахунки по не сплачених у строк розрахункових документів, розрахунки за отриманими авансами і векселями.

При цьому слід врахувати, що курсові різниці зачіпають як рахунок 60, так і рахунок 62 в кореспонденції з іншими рахунками.

У бухгалтерському обліку організації можливі такі записи:

ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90, 91

- При фактичне надходження грошових коштів від покупця (за курсом на день оплати); ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 50,51

- При фактичне надходження грошових коштів від покупця (за курсом на день оплати); ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ +90, 91

- На позитивну курсову різницю;

ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90, 91

- (Червоне сторно) на негативну курсову різницю.

Відповідно змінюється ПДВ з позитивної чи негативної величини курсової різниці.

Субрахунок 62-1 «Розрахунки за авансами, отриманими в рублях» може бути відкритий і використаний організацією-постачальник для обліку розрахунків з покупцями та замовниками. За кредитом цього субрахунка відображаються суми:

отриманих авансів;

отриманої плати при частковій готовності продукції та робіт - у кореспонденції з рахунками коштів.

За дебетом субрахунка відображаються зараховані покупцем (замовником) суми:

отриманих авансів;

плати за часткової готовності продукції і робіт - при пред'явленні розрахункових документів за поставлені вироби повної готовності і виконані роботи.

У бухгалтерському обліку організації можливі такі записи:

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62-1

- Отримані аванси під поставку товарно-матеріальних цінностей; ДЕБЕТ 62-1 КРЕДИТ +68

- Відображено суму ПДВ на підставі документів про отримані аванси; ДЕБЕТ 62-1 КРЕДИТ 62

- Зараховані покупцем суми раніше отриманих авансів за умови пред'явлення розрахункових документів за повністю вироблену продукцію і виконані роботи;

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 62-1

- Відновлена сума ПДВ, нарахована раніше до бюджету за отриманими авансами.

Інвентаризаційна комісія заповнює акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками і іншими дебіторами та кредиторами за формою № інв-17 (послідовно з дебіторами та кредиторами) і довідку до акта (додаток до форми № інв-17).

В єдиному акті за формою № інв-17 повинні бути вказані:

- Рахунки бухгалтерського обліку, на яких значиться заборгованість;

- Суми заборгованості, узгоджені і неузгоджені з дебіторами (кредиторами);

- Суми заборгованості, за якими минув строк позовної давності.

У довідці до акта зазначаються: найменування, адреса та номер телефону дебітора, кредитора; значиться заборгованість: за що, дата початку; сума заборгованості (грн. коп).: Дебіторська, кредиторська; документ, що підтверджує заборгованість: найменування, номер, дата. Підписана бухгалтером довідка із зазначенням видів заборгованості в розрізі рахунків бухгалтерського обліку є підставою для складання акту за формою № інв-17 і має бути додана до нього.

Комісія проводить інвентаризацію на підставі договорів, платіжних документів, актів звірки розрахунків, податкових декларацій, авансових звітів і т.д.

Для звірки з покупцями, постачальниками (підрядчиками) і відокремленими підрозділами складають акти звірки розрахунків. Акт складають за кожним контрагентом (дебітори і кредитори) у двох примірниках, по одному для кожної із сторін.

Форма акту законодавчо не затверджена. Його можна скласти за таким зразком:

Акт звірки розрахунків

р. Москва 31 березня 2006

ЗАТ «Дружба» в особі генерального директора Степанова В.В. і головного бухгалтера Комолова Н.Л., з одного боку, та ТОВ «Фенікс» в особі генерального директора Логинова А.А. і головного бухгалтера Сотниковій А.Н., з іншого боку, зробили вивірку взаємних розрахунків і підтверджують нижченаведене.

Станом на 31 березня 2006 року заборгованість ЗАТ «Дружба» перед ТОВ «Фенікс» згідно з договором поставки № 5 від 06.02.2006 р. на підставі рахунку-фактури № 56 від 11.02.2006 року становить 518 000 руб., у тому числі ПДВ (18%) - 93 240 руб.

Підписи сторін:

ЗАТ «Дружба» ТОВ «Фенікс»

Генеральний директор Генеральний директор

В.В. Степанов ААЛогінов

Головний бухгалтер Головний бухгалтер

Н. Л. Комолова А. Н. Сотникова

М.П. М.П.

На підставі акту звірки розрахунків може бути підготовлено заяву про залік взаємних вимог. Це роблять, якщо в організації тобто як дебіторська, так і кредиторська заборгованість перед одним і тим же підприємством (наприклад, коли постачальник одночасно є і покупцем товарів вашої організації).

Однак бувають випадки, коли проведення взаємозаліку не допускається у випадках, коли це заборонено договором (ст. 411 ГК РФ).

Заява складають у 2 екземплярах:

перший примірник передають в бухгалтерію;

другий - підприємству, з яким проводиться взаємозалік.

Заява зберігають в архіві організації 5 років.

Акт зберігається в архіві організації 5 років. Протягом цього часу списана заборгованість повинна числиться за балансом на рахунку 007 «Списана в збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів».

До акту прикладають довідку. У довідці відображають: реквізити кожного дебітора або кредитора організації, причину та дату виникнення заборгованості, суму заборгованості.

Списання дебіторської заборгованості повинна бути обгрунтована документами, що підтверджують:

закінчення строку позовної давності;

припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи.

Позовною давністю зізнається термін для захисту за позовом особи, право якої порушено. Загальний строк позовної давності встановлюється в три роки (ст. 196 ГК РФ). Для окремих видів вимог законом можуть встановлюватися спеціальні терміни.

Цивільний кодекс Російської Федерації та інші закони встановлюють підстави призупинення та перерви перебігу строків позовної давності. Наприклад, протягом строку позовної давності переривається пред'явленням позову в установленому порядку. Після перерви протягом строку позовної давності починається заново. Інакше кажучи, час, що минув до перерви, не зараховується в новий строк.

Термін позовної давності становить три роки з моменту виникнення заборгованості. Якщо під час інвентаризації виявлено заборгованість зі строком позовної давності, то її треба списати з балансу фірми за наказом керівника.

Для цього бухгалтер повинен зробити проводки:

ДЕБЕТ 91-2 КРЕДИТ 62 (76, ...)

- Списана дебіторська заборгованість зі строком позовної давності; ДЕБЕТ 63 КРЕДИТ 62 (76, ...)

- Списана дебіторська заборгованість, за якою раніше був створений резерв по сумнівних боргах; ДЕБЕТ 60 (76) КРЕДИТ 91-1

- Списано кредиторську заборгованість.

Відповідно до статті 419 ЦК України зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), крім випадків, коли законом або іншими правовими актами виконання зобов'язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу особу. Ліквідація юридичної особи вважається завершеною, а юридична особа - що припинив існування після внесення про це записи в єдиний державний реєстр юридичних осіб (п. 8 ст. 63 ГК РФ).

Статтями 416 і 417 ЦК України передбачено інші причини припинення зобов'язань дебітора, заборгованість якого на підставі документів відповідних може бути визнана нереальною для стягнення. Це припинення зобов'язання:

неможливістю виконання, якщо неспроможність виконання викликана обставиною, за яку ні одна із сторін не відповідає;

в результаті видання акта державного органу. У цьому разі виконання зобов'язання стає неможливим повністю або частково або зобов'язання припиняється повністю або у відповідній частині.

Обов'язковою умовою витребування дебіторської заборгованості є пред'явлення позову до арбітражного суду з додатком документів, що підтверджують направлення відповідачу позовної заяви. Якщо право на пред'явлення позову не може бути реалізовано, то дебіторська заборгованість не списується з балансу протягом всього строку позовної давності.

При ліквідації юридичної особи вимоги його кредиторів задовольняються в черговості, визначеною статтею 64 ГК РФ. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої черги.

На підставі даних проведеної інвентаризації та наказу керівника організації прострочена (дебіторська та кредиторська) заборгованість, за якою минув строк позовної давності, списується на інші витрати або доходи: Дебет 91-2 - Кредит 61, 76 та ін; Дебет 60 - Кредит 91-1.

Борг, списаний на збиток через неплатоспроможність, має відображатися за балансом протягом п'яти років з моменту списання для спостереження за можливістю стягнення заборгованості у випадку зміни майнового стану боржника.

Однак за результатами інвентаризації розрахунків може бути прийнято рішення про утворення резерву по сумнівних боргах. Право створювати резерви по сумнівних боргах мають ті організації, які застосовують для цілей оподаткування метод визначення виручки від реалізації «по відвантаженню». Резерв по сумнівних боргах утворюється за рахунок фінансових результатів. Величина резерву визначається по кожному сумнівному боргу залежно від імовірності погашення боргу боржником повністю або частково.

Якщо до кінця року, наступного за роком створення резерву, він не використаний, то невитрачених сума приєднується до фінансових результатів. У бухгалтерському обліку організації роблять запис: Д 63 «Резерви по сумнівних боргах» - До 91 «Інші доходи і витрати».

Рядки балансу, за якими відображають дебіторську заборгованість, зменшуються на суму створеного резерву за сумнівними боргами (без запису на рахунках) з одночасним відображенням на позабалансовому рахунку 007 «Списана в збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів».

ПРИКЛАД Організація відвантажила 1 липня 2007 Товари на суму 1160000 крб.Термін оплати по до говору - 15 липня 2007У встановлений договором термін товари не були оплачені, а документи для витребування боргу були передані до суду.Станом на 1 жовтня 2007 р. Була проведена інвентаризація розрахунків.В результаті створений резерв по сумнівних боргів в сумі 1200 000 руб.У бухгалтерському обліку організації повинна бути зроблено запис: Дебет 91-2 - Кредит 63 - 1200000 руб.

Борг був погашений в грудні 2007 р.За результатами річної інвентаризації розрахунків у бухгалтер ському облік організації повинна бути зроблено запис: Дебет 63 - Кредит 91-1 - 1200 000 руб.

Інвентаризація дебіторської і кредиторської заборгованості може бути доповнена її аналізом.Аналіз руху дебіторської заборгованості по складу дав змогу встановити, що її збільшення про ізошло в основному за розрахунками з покупцями та замовниками.Сума несплачених рахунків покупців лями і замовниками, включаючи векселі до отримання, збільшилася на 238 тис. Руб., Або на 6%, і сост вила на кінець року 5156 тис. Руб.Така ситуація ставить організації у залежність від партнерів фінансового стану.

Далі доцільно скласти відомість дебіторської заборгованості за ранжиром в залежності від термінів оплати рахунків:

термін оплати не настав;

прострочення від 1 до 30 днів (до 1 місяця),

прострочення від 31 до 90 днів (від 1 доз місяців);

прострочення від 91 до 180 днів (від Здоб місяців);

прострочення від 181 до 360 днів (від 6 місяців до 1 року);

прострочення від 360 днів і більше (більше 1 року) 1.

Чим довший термін прострочення, тим імовірніше несплата за рахунком.Відволікання коштів у цю за долженность створює загрозу неплатоспроможності організації, зниження ліквідності балансу.

Інвентаризація дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств та організацій житлово-комунального комплексу та оформлення її результатів проводяться відповідно до Порядку, затвердженого Держбудом РФ від 21 квітня 2003 № 142.

У інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств та організацій житлово-комунального комплексу беруть участь:

житлові експлуатаційні організації - організації будь-якої форми власності, організаційно-правової форми та відомчої належності, які безпосередньо надають послуги з надання в користування житла громадянам, які здійснюють обслуговування та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

спеціалізовані експлуатаційні організації - організації будь-якої форми власності, організаційно-правової форми та відомчої належності, які виконують ремонт (поточний і капітальний) і технічну експлуатацію житлового фонду, ліфтів, сміттєпроводів, збирання і вивезення побутових відходів, обслуговування та прибирання місць загального користування житлових будинків та прибудинкової території за договорами з житловими експлуатаційними організаціями;

організації, що надають комунальні послуги населенню, - організації будь-якої форми власності, організаційно-правової форми та відомчої належності, що здійснюють електропостачання, опалення, гаряче водопостачання, газопостачання, водопостачання і водовідведення (включаючи очищення стічних вод);

організації будь-якої форми власності, організаційно-правової форми та відомчої належності, які здійснюють електро-, газо-, тепло - та водопостачання і водовідведення організаціям житлово-комунального господарства;

багатогалузеві організації житлово-комунального господарства - організації будь-якої форми власності, організаційно-правової форми та відомчої належності, що здійснюють обслуговування та ремонт (поточний і капітальний) спільного майна багатоквартирного будинку, обслуговування та прибирання місць загального користування житлових будинків та прибудинкової території, ремонт та експлуатацію ліфтів , сміттєпроводів, збирання і вивезення побутових відходів, а також надання всіх або окремих видів комунальних послуг (електропостачання, опалення та гаряче водопостачання, газопостачання, водопостачання і водовідведення (включаючи очищення стічних вод));

керуючі організації (служби замовника) - організації будь-якої форми власності, організаційно-правової форми та відомчої належності, що здійснюють управління обслуговуванням об'єктів нерухомості в житловій сфері та забезпеченням постачання споживачів необхідними комунальними послугами належної якості.

Окремі відомості з інвентаризації, які характеризують обсяги бюджетного фінансування та напрями використання цих коштів, повинні надавати організації, які мають у своєму розпорядженні вказаною інформацією та через які здійснюється бюджетне фінансування. До них відносяться організації (установи) житлово-комунального господарства, які уповноважені органами місцевого самоврядування розподіляти бюджетні кошти у відповідності з конкретною потребою організацій ЖКГ. Серед них: організації (установи), які виконують функції замовника (муніципального замовника), департаменти (комітети, управління ЖКГ, служби замовника). Якщо ж бюджетні кошти організаціям ЖКГ розподіляються безпосередньо органом місцевого самоврядування, то показники про обсяги бюджетного фінансування на різні цілі заповнюються його фінансовим управлінням (відділом).

Організації, що здійснюють діяльність у кількох галузях економіки, інвентаризацію проводять лише тих зобов'язань, які відносяться до діяльності в житлово-комунальному господарстві.

Під дебіторською заборгованістю, пов'язаної з діяльністю з надання житлово-комунальних послуг, розуміється:

заборгованість споживачів житлово-комунальних послуг - громадян-наймачів жилих приміщень, громадян-власників житлових приміщень, бюджетних організацій, промислових підприємств та інших споживачів;

заборгованість бюджетів всіх рівнів з фінансування підприємств житлово-комунального комплексу, спрямованого на відшкодування збитків від реалізації послуг, за регульованими цінами, на відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, на відшкодування пільг і субсидій з оплати житлово-комунальних послуг, наданих громадянам;

заборгованість бюджету з фінансування витрат, зумовлених виробничою діяльністю, не передбачених при формуванні економічно обгрунтованого тарифу.

Кредиторською заборгованістю є заборгованість підприємствам-постачальникам та підрядникам за поставляються товарно-матеріальні цінності та виконані роботи, послуги, включаючи штрафні санкції. У складі кредиторської заборгованості виділяється:

заборгованість організацій ЖКГ іншим організаціям ЖКГ за енергоресурси і послуги;

заборгованість за енергоресурси (електроенергію, теплоенергію, газ, мазут, вугілля) суб'єктам природних монополій (дочірнім підприємствам РАО «ЄЕС Росії», ВАТ «Газпром» і т.д.);

заборгованість іншим організаціям - постачальникам і підрядникам;

заборгованість бюджетів усіх рівнів з податків та зборів і нарахованими пенями, штрафів;

заборгованість по платежах в державні позабюджетні фонди: Пенсійний фонд Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Фонд зайнятості Російської Федерації, Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації, екологічний, дорожні фонди.

Форма акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками, іншими дебіторами і кредиторами (крім розрахунків з бюджетом з податків та зборів) наведена у додатку № 1 до зазначеного Порядку, форми довідок, актів звірки з дебіторами та кредиторами - в додатках № 2-6, форма акта інвентаризації розрахунків з бюджетом, позабюджетними фондами по податках і зборах - у додатку № 7.

Керівник і головний бухгалтер підприємства або організації забезпечують повноту і точність внесення до довідки до акта інвентаризації даних про фактичні залишки фінансових зобов'язань, правильність і своєчасність оформлення матеріалів інвентаризації актом інвентаризації.

Відомості про реальність врахованих фінансових зобов'язань записуються в довідки до акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками, іншими дебіторами і кредиторами (крім розрахунків з бюджетом з податків та зборів) не менш ніж у трьох примірниках. Дані результатів інвентаризації узагальнюються в акті інвентаризації не менш ніж у трьох примірниках. Довідки до акта інвентаризації розрахунків з покупцями і іншими дебіторами, покупцями - бюджетними установами і організаціями, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, постачальниками та іншими кредиторами, розрахунків за житлово-комунальні послуги з громадянами квартиронаймачами і домовласниками заповнюються на підставі актів звірок з відповідними дебіторами та кредиторами . Акт звірки підписують керівник і головний бухгалтер організації - дебітора і кредитора. Невід'ємна частина акта звірки з бюджетною установою (організацією, що фінансується з бюджету) - довідка (виписка з бюджетного розпису), завірена розпорядником бюджетних коштів про ліміт бюджетних зобов'язань, виділених бюджетній установі на оплату комунальних послуг.

Довідки до акта інвентаризації розрахунків з покупцями і іншими дебіторами, покупцями - бюджетними установами і організаціями, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, постачальниками та іншими кредиторами, розрахунків за житлово-комунальні послуги з громадянами-квартиронаймачами і домовласниками підписують керівник і головний бухгалтер підприємства або організації.

Довідки до розрахунків з бюджетом з фінансування підписують керівник, головний бухгалтер підприємства або організації, головний розпорядник (розпорядник) бюджетних коштів органу місцевого самоврядування.

Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками, іншими дебіторами і кредиторами (крім розрахунків з бюджетом з податків та зборів) підписують керівник, головний бухгалтер підприємства або організації, головний розпорядник бюджетних коштів органу місцевого самоврядування.

Акт інвентаризації розрахунків з бюджетом позабюджетними фондами з податків і зборів підписують керівник, головний бухгалтер підприємства або організації, представник управління МНС Росії з муніципального утворення.

Перші примірники актів інвентаризації та довідок до нього залишаються на підприємстві або в організації, другий примірники передаються до органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, третій екземпляри - в інші організації за потребою.

Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками, іншими дебіторами і кредиторами застосовується для оформлення результатів інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами та кредиторами. Довідки (додатки до акта) складаються на підставі виявлення за документами залишків сум, що значаться на відповідних рахунках є підставою для складання акта.

Відомості про результати інвентаризації разом з бухгалтерським балансом подаються до органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.