Головна

Інвентаризація майна кредитної організації

Інвентаризація майна кредитної організації проводиться з метою перевірки фактичної наявності майна і зіставлення його з даними бухгалтерського обліку.

Інвентаризація повинна проводитися кредитною організацією в обов'язковому порядку:

- При передачі майна кредитної організації в оренду;

- У разі викупу, продажу (інвентаризуються передаються, що викуповуються, що продаються матеріальні цінності);

- Перед складанням річного звіту (як правило, станом на 1 листопада або 1 грудня);

- При зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийому-передачі справ);

- При встановленні фактів розкрадань або псування майна, зловживань посадових осіб;

- У разі стихійних лих, пожежі, аварії або інших надзвичайних ситуацій;

- В інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

Для проведення інвентаризації в кредитних організаціях створюються інвентаризаційні комісії.

Інвентаризація основних засобів здійснюється з перевірки наявності інвентарних карток, інвентарних книжок, описів та інших регістрів аналітичного обліку, наявності технічних паспортів та іншої технічної документації, документів на основні засоби, здані або прийняті в оренду, і передані в заставу.

У разі виявлення розбіжностей та неточностей у регістрах бухгалтерського обліку та технічної документації повинні бути внесені відповідні виправлення та уточнення до регістрів бухгалтерського обліку.

При інвентаризації комісія проводить огляд об'єктів і заносить в описі повне їх найменування, призначення, інвентарні номери.

У разі виявлення об'єктів, не прийнятих на облік, а також об'єктів, за якими в регістрах бухгалтерського обліку відсутні або вказані неправильні дані, комісія повинна включити в опис правильні відомості.

На основні засоби, які не придатні до експлуатації, що не підлягають відновленню, комісія складає окремий опис із зазначенням дати введення в експлуатацію та причин, що призвели об'єкти в непридатність (псування, зношення і т.п.)

За орендованим основних засобів, основних засобів, прийнятим як заставу, складаються окремі описи, в яких дається посилання на документи, що підтверджують їх прийняття в оренду та заставу.

При інвентаризації нематеріальних активів перевіряється наявність документів, що підтверджують права на їх використання, правильність формування балансової вартості створених нематеріальних активів, правильність і своєчасність їх відображення в балансі.

Запасні частини, матеріали, інвентар, речі, майно (вартість яких нижче встановленого ліміту вартості, прийнятого для обліку основних коштів кредитної організації), що знаходяться на складі, заносяться до опису за кожним окремим найменуванням із зазначенням виду, групи, кількості та інших необхідних даних.

Комісія в присутності матеріально відповідальної особи перевіряє фактичну наявність матеріальних цінностей шляхом їх обов'язкового перерахунку.

На рахунках обліку матеріальних цінностей, що знаходяться в момент інвентаризації в заставі і в дорозі, можуть залишатися тільки суми, підтверджені належно оформленими документами: за що знаходяться в дорозі - документами постачальників або іншими документами, які їх замінюють, за цінностями в заставі - договорами застави.

З метою контролю за наявністю що перебуває в експлуатації майна вартістю нижче встановленого ліміту вартості, прийнятого для обліку основних засобів, рекомендується також проводити його інвентаризацію шляхом перевірки його фактичної наявності з даними позасистемна (з книг, журналів, картках) обліку. За результатами інвентаризації даного виду майна складається окрема опис.

Результати інвентаризації оформляються актами, підписуються всіма членами комісії, і особами, відповідальними за схоронність цінностей.

Результати інвентаризації відображаються в обліку наступними проводками.

Оприбуткування надлишків, виявлених при інвентаризації:

ДЕБЕТ 60401 «Основні засоби (крім землі)», 60901 «Нематеріальні активи», 610 «Матеріальні запаси» по особових рахунках виявлених об'єктів КРЕДИТ 70107 «Інші доходи» символ 17306 «Інші отримані доходи від оприбуткування надлишків готівки, матеріальних цінностей»

- На оціночну вартість виявлених неврахованих предметів.

Одночасно робляться проводки з нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів:

ДЕБЕТ 70209 «Інші витрати» за відповідними символів

КРЕДИТ 60601 «Амортизація основних коштів», 60903 «Амортизація нематеріальних

активів »по особових рахунках виявлених об'єктів

- На суму зносу, визначеного комісією по дійсному технічному стану об'єкту.

Відображення нестачі матеріальних цінностей:

ДЕБЕТ 61202 «Вибуття (реалізація) майна» за особовим рахунком відсутнього об'єкту обліку

КРЕДИТ 60401 «Основні кошти (крім землі)», 60901 «Нематеріальні активи», 610 «Матеріальні запаси»

- За особових рахунках відсутнього майна.

Що числяться за відсутньою об'єктів обліку суми амортизації, переоцінки перераховуються з відповідних рахунків рахунок на 61202 «Вибуття (реалізація) майна»:

ДЕБЕТ 60601 «Амортизація основних коштів», 60903 «Амортизація нематеріальних активів» по особових рахунках відсутніх об'єктів обліку

КРЕДИТ 61202 «Вибуття (реалізація) майна» за особовим рахунком відсутнього об'єкту обліку

- На суму нарахованого зносу за відсутньою об'єктах;

ДЕБЕТ 10601 «Приріст вартості майна у разі переоцінки» за особовим рахунком відсутнього предмета

КРЕДИТ 61202 «Вибуття (реалізація) майна» за особовим рахунком відсутнього об'єкту обліку

- На суму приросту вартості майна при переоцінці.

Дебетове сальдо, що утворилося після списання відсутніх цінностей з балансу, у випадку якщо винні у недостачі особи не встановлено, списується на фінансові результати кредитної організації.

Якщо винна в недостачі особу встановлено, дебетове сальдо переноситься на винних у недостачі осіб:

ДЕБЕТ 60308 «Розрахунки з працівниками за підзвітними сумами» по особовому рахунку, відкритого на винну особу

КРЕДИТ 61202 «Вибуття (реалізація) майна» за особовим рахунком відсутнього об'єкту обліку

- На залишкову вартість.

Якщо недостача майна стягується з ринкової вартості, то кредитове сальдо, що утворилося за рахунком 61202 «Вибуття (реалізація) майна», списується на доходи кредитної організації. Стягнення заборгованості з нестач з винних осіб:

ДЕБЕТ 20202 «Каса кредитних організацій»

КРЕДИТ 60307 «Розрахунки з працівниками за підзвітними сумами» за особовим рахунком, від критого на винну особу та

ДЕБЕТ 60307 «Розрахунки з працівниками за підзвітними сумами» по особовому рахунку, відкритому на винну особу

КРЕДИТ 60308 «Розрахунки з працівниками за підзвітними сумами» за особовим рахунком, від критого на винну особу.