Головна

Технічна інвентаризація обєктів капітального будівництва

Порядок акредитації організацій, що здійснюють технічний облік і технічну інвентаризацію об'єктів капітального будівництва, визначено Положенням про акредитацію Федеральним агентством кадастру об'єктів нерухомості організацій технічного обліку та технічної інвентаризації об'єктів капітального будівництва, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ від 5 квітня 2005 № 70.

Акредитація організацій, що здійснюють технічний облік і технічну інвентаризацію об'єктів капітального будівництва, проводиться з метою підтвердження наявності необхідної матеріально-технічної забезпеченості зазначених організацій, а також з метою забезпечення гарантій їх відповідальності перед зацікавленими особами та визначення можливості ведення названими організаціями технічного обліку та технічної інвентаризації об'єктів капітального будівництва.

Акредитація організації підтверджує технічні і матеріальні можливості організації здійснювати технічний облік і технічну інвентаризацію об'єктів капітального будівництва на території одного або декількох суб'єктів Російської Федерації, а також виконувати в процесі своєї діяльності інші обов'язки, встановлені для акредитованій організації законодавством Російської Федерації.

Вимоги, що пред'являються до організації для її акредитації на проведення технічного обліку та технічної інвентаризації об'єктів капітального будівництва, наступні:

реєстрація організації як юридичної особи відповідно до законодавства Російської Федерації;

забезпечення організацією обслуговування фізичних та юридичних осіб не менше ніж 6 днів на тиждень, включаючи суботу та (або) неділі;

наявність у організації можливості ведення архіву, що включає в себе обліково-технічну, оціночну та правовстановлюючі документацію відповідно до вимог Постанов Уряду Російської Федерації від 13 жовтня 1997 № 1301 «Про державний облік житлового фонду Російської Федерації» та від 4 грудня 2000 № 921 «Про державний технічному обліку та технічної інвентаризації в Російській Федерації об'єктів капітального будівництва», а також інших нормативних правових актів Російської Федерації;

наявність у організації приміщення на праві власності, господарського відання, оперативного управління або оренди на весь період акредитації, але не менше ніж на один рік, що дозволяє забезпечити розміщення співробітників аккредітуемой організації та її архіву;

наявність у організації можливості дотримання вимог з підготовки та зберігання технічних паспортів, оціночної та іншої обліково-технічної документації, а також з надання відомостей про об'єкти капітального будівництва, встановлених Положенням про організацію в Російській Федерації державного технічного обліку та технічної інвентаризації об'єктів капітального будівництва, затвердженим Постановою Уряду Російської Федерації від 4 грудня 2000 № 921 «Про державний технічному обліку та технічної інвентаризації в Російській Федерації об'єктів капітального будівництва», та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації;

наявність у організації устаткування, що дозволяє здійснювати діяльність з технічного обліку та технічної інвентаризації об'єктів капітального будівництва, у тому числі вимірювальних приладів (наприклад, тахеометри та (або) теодоліти, лазерні рулетки (віддалеміри)), а також комп'ютерних систем і засобів обчислювальної техніки, спеціалізованого програмного забезпечення та іншого спеціального устаткування і програмного забезпечення, що дозволяють забезпечити формування та надання відомостей про об'єкти капітального будівництва в Єдиний державний реєстр об'єктів капітального будівництва.

Для отримання акредитації на території декількох суб'єктів Російської Федерації організація відкриває в кожному з цих суб'єктів Російської Федерації філія.

Для отримання акредитації організація (заявник) направляє до територіального органу Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості за суб'єктами Російської Федерації за місцем свого знаходження заяву про акредитацію. У разі необхідності отримання заявником акредитації на території декількох суб'єктів Російської Федерації заяви про акредитацію направляються в територіальні органи Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості з відповідним суб'єктам Російської Федерації з наданням документів, передбачених пунктом 3.2 цього Положення, для кожної філії заявника.

При відсутності територіального органу Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості в суб'єкті Російської Федерації за місцем знаходження заявника або у випадку, якщо територіальним органом Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості не створена Комісія з акредитації організацій технічного обліку та технічної інвентаризації, заява про акредитацію направляється у Федеральне агентство кадастру об'єктів нерухомості.

До заяви про акредитацію додаються:

засвідчені заявником в установленому порядку копії установчих документів;

засвідчена заявником в установленому порядку копія свідоцтва про внесення запису про реєстрацію заявника до Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

засвідчена заявником в установленому порядку копія бухгалтерського балансу останню на звітну дату, що передує подачі заяви;

засвідчена заявником в установленому порядку копія висновку аудитора на наявну останню дату (для організацій, щодо яких законодавством України передбачено обов'язковий аудит);

довідка заявника або його філії про матеріально-технічної і програмної забезпеченості з додатком переліку обладнання та засобів програмного забезпечення, завірена печаткою заявника;

копія наказу заявника або його філії щодо обслуговування фізичних та юридичних осіб не менше ніж 6 днів на тиждень, включаючи суботу та (або) неділю, на території суб'єкта Російської Федерації, в якому заявник або його філія здійснює технічний облік і технічну інвентаризацію об'єктів капітального будівництва;

документи, що підтверджують наявність прав заявника або його філії на займане приміщення;

довідка про ведення (опису) архіву, у тому числі обліково-технічної, оціночної і правовстановлюючої документації, що підтверджує ведення або можливість ведення архіву, а також порядок доступу та видачі інформації з архіву, визначений належним органом;

засвідчена заявником в установленому порядку опис поданих документів.

Рішення про акредитацію приймається Комісією по акредитації організацій технічного обліку та технічної інвентаризації або Федеральним агентством кадастру об'єктів нерухомості у випадку, якщо територіальним органом Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості за суб'єктами Російської Федерації не створена така Комісія, або у разі відсутності в суб'єкта Російської Федерації територіального органу Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості.

Комісія формується в складі не більше 5 осіб. Склад Комісії затверджується наказом територіального органу Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості за суб'єктами Російської Федерації. Комісія складається з представників територіального органу Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості за суб'єктами Російської Федерації, а також представника виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації.

Комісія розглядає питання, пов'язані з акредитацією, на засіданнях Комісії, які проводяться при виникненні питань, які потребують розгляду Комісії. Вона правомочна приймати рішення, якщо в засіданні прийняли участь не менше половини її членів. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Комісії.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює територіальний орган Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості.

Керівництво діяльністю Комісії здійснюється головою Комісії. Головою Комісії є керівник (заступник керівника) територіального органу Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості за суб'єктами Російської Федерації.

Розгляд заяви про акредитацію і представлених документів здійснюється Комісією з залученням представників заявника для надання пояснень. До розгляду Комісією заяви про акредитацію територіальний орган Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості визначає відповідність поданих заявником документів фактично наявними у заявника можливостям ведення технічного обліку та технічної інвентаризації об'єктів капітального будівництва та їх достовірність, у тому числі при необхідності безпосередньо за місцем знаходження заявника або його філії, за підсумками якого складає відповідний висновок.

Термін розгляду питання про акредитації не може перевищувати двадцяти робочих днів з дня надходження до територіального органу Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості заяви про акредитацію.

Комісія відмовляє заявнику в акредитації у випадках:

невідповідності заявника вимогам, що пред'являються для його акредитації;

неподання документів або інформації, необхідної для прийняття рішення про акредитацію;

наявності недостовірних або перекручених даних у документах, поданих заявником.

Рішення про акредитації або про відмову в акредитації заявника затверджується наказом територіального органу Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості за суб'єктами Російської Федерації.

У разі акредитації заявнику видається свідоцтво про акредитацію. У ньому вказується суб'єкт Російської Федерації, на території якого заявник може здійснювати технічний облік і технічну інвентаризацію об'єктів капітального будівництва. У разі необхідності отримання акредитації на території декількох суб'єктів Російської Федерації заявник отримує свідоцтво на території кожного суб'єкта Російської Федерації. Свідоцтво видається Федеральним агентством кадастру об'єктів нерухомості після підписання відповідного наказу.

Федеральне агентство кадастру об'єктів нерухомості веде реєстр акредитованих організацій. Відомості реєстру акредитованих організацій з зазначенням територій суб'єктів Російській Федерації, на яких зазначені організації здійснюють технічний облік і технічну інвентаризацію об'єктів капітального будівництва, є загальнодоступними і повинні бути в триденний термін розміщені в мережі Інтернет на сайті Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості.

Акредитація організації може бути відкликана у разі:

недотримання акредитованою організацією вимог законодавства України у сфері технічного обліку та технічної інвентаризації об'єктів капітального будівництва;

неподання документів або інформації для розгляду відомостей про допущених акредитованою організацією порушеннях;

виникла невідповідність акредитованої організації встановленим вимогам.

До розгляду Комісією питання про відкликання акредитації в організації територіальний орган Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості розглядає відповідність наявних відомостей про допущених акредитованою організацією порушеннях (наприклад, інформація державних та інших органів (організацій) про допущених акредитованою організацією порушення, скарги громадян), у тому числі при необхідності безпосередньо за місцем знаходження заявника або його філії, фактичним обставинам, за підсумками якого складає відповідний висновок.

Представники акредитованій організації мають право бути присутніми на засіданні Комісії при розгляді питання про відкликання акредитації та давати відповідні пояснення. Рішення про відкликання акредитації приймається Комісією та затверджується наказом територіального органу Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості. Рішення про відкликання акредитації доводиться до відома акредитованій організації та виконавчого органа державної влади суб'єкта Російської Федерації за місцем її реєстрації протягом 3 днів з дня прийняття такого рішення.

З метою розгляду заяв про акредитацію у випадках, коли така заява розглядається Федеральним агентством кадастру об'єктів нерухомості, створюється комісія Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості з питань акредитації. Порядок роботи Комісії агентства та її склад визначаються нормами цього Положення, що регулюють діяльність Комісії.

Рішення Комісії, у тому числі про відмову в акредитації, відкликання акредитації, може бути оскаржене у Федеральному агентстві кадастру об'єктів нерухомості або в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Федеральне агентство кадастру об'єктів нерухомості розглядає скаргу на рішення Комісії в строк не пізніше тридцяти робочих днів з дня її надходження.

За підсумками розгляду скарги, а також за результатами перевірки діяльності Комісії Федеральне агентство кадастру об'єктів нерухомості має право скасувати рішення Комісії та прийняти інше рішення, у тому числі з питання акредитації (відкликання акредитації).

При ліквідації або реорганізації акредитованій організації у формі виділення або поділу акредитація та свідоцтво втрачають чинність. У разі реорганізації у формі перетворення, злиття і приєднання, зміни найменування або місцезнаходження акредитованою організації допускається переоформлення свідоцтва, що здійснюється Комісією на підставі заяви акредитованій організації та відповідних документів, що підтверджують ці зміни.

За фактом втрати свідоцтва про акредитацію акредитованій організації видається дублікат свідоцтва. Видача дубліката свідоцтва про акредитацію проводиться територіальним органом Федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості на підставі письмової заяви акредитованій організації.