Головна

Нематеріальний актив отриманий за бартером

Первісною вартістю активу, придбаного в обмін на інше майно (оплата негрошовими засобами), визнається вартість переданих або підлягають передачі цінностей. При цьому їх вартість визначається виходячи з ціни, по якій у порівнянних обставинах звичайно організація визначає вартість аналогічних цінностей.

Якщо неможливо встановити вартість товарів (цінностей), переданих або підлягають передачі організацією за такими договорами, величина вартості нематеріальних активів, отриманих організацією, встановлюється виходячи з ціни, по якій у порівнянних обставин купуються аналогічні нематеріальні активи.

У ПБУ 14/2000 встановлено, що первісна вартість нематеріального активу не підлягає зміні, крім законодавчо встановлених випадків. Це означає, що зі зміною ринкової вартості аналогічних нематеріальних активів переоцінка їх первісної вартості, тобто уцінка та дооцінка, не проводиться. Крім того, наступні витрати, в тому числі пов'язані з утриманням нематеріального активу, його первісної вартості не збільшують.

У зв'язку з цим правилом курсові різниці і відсотки по боргових зобов'язаннях будь-якого виду, отриманим на придбання активу, що утворилися після введення в експлуатацію нематеріального активу, відносяться до складу інших доходів (витрат).

У податковому обліку ці суми у вигляді сумових різниці і відсотки за борговими зобов'язаннями відповідно до пункту 11.1 статті 250 і підпунктами 2 і 5.1 пункту 1 статті 265 Податкового кодексу РФ входять до складу позареалізаційних доходів (витрат) і не впливають на первісну вартість придбаного нематеріального активу .

Оцінка нематеріальних активів, вартість яких при придбанні визначена в іноземній валюті, провадиться в рублях шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Банку Росії, що діє на дату придбання організацією об'єктів по праву власності, господарського відання, оперативного управління.

ПРИКЛАДОрганізація здійснила попередню оплату нематеріальних активів, набуває екпортувати в іноземного партнера, у розмірі 200 доларів США.

Курс долара США, установлений Банком Росії, склав:

- На дату попередньої оплати - 28,4 руб./USD;

- На дату надходження нематеріального активу - 28,8 руб./USD. У бухгалтерському обліку будуть зроблені наступні проводки:

ДЕБЕТ 60 субрахунок «Розрахунки за авансами виданими» КРЕДИТ 52

- 5680 руб.(200USD х 28,4 руб./USD) - здійснена попередня оплата нематеріального
активу;

ДЕБЕТ 08 субрахунок 5 «Придбання нематеріальних активів» Кредит 60 субрахунок «Заборгованість перед постачальниками та підрядчиками»

- 5760 руб.(200USD х 28,8 руб./USD) - оприбутковано придбаний нематеріальний актив;
ДЕБЕТ 60 субрахунок «Розрахунки за авансами виданими» КРЕДИТ 91 субрахунок «Інші

доходи »

- 80 руб.(200USD х (28,8 руб./USD - 28,4 руб./USD)) - відбита позитивна курсова різниця;

ДЕБЕТ 60 субрахунок «Заборгованість перед постачальниками і підрядниками» КРЕДИТ 60 субрахунок «Розрахунки за авансами виданими»

- 5760 руб. - Погашено заборгованість перед постачальником за рахунок виданого раніше авансу.