Головна

Вибуття нематеріального активу

Нематеріальні активи підлягають списанню з балансу, якщо вони більше не використовуються для цілей виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) або для управлінських потреб організації. А також у зв'язку з припиненням терміну дії патенту, свідоцтва, інших охоронних документів, у зв'язку з поступкою (продажем) виключних прав на результати інтелектуальної діяльності або на інших підставах (п. 22 ПБУ 14/2000).

Вибувати активи можуть з різних причин:

- Списання у зв'язку із закінченням строку корисного використання;

- Продаж;

- Передача в якості внеску в статутний капітал іншої організації;

- Безоплатна передача;

- Вибуття в обмін на інше майно.

При вибутті нематеріального активу сума нарахованої по них амортизації списується з рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів» в кредит рахунку 04 «Нематеріальні активи». Залишкова вартість нематеріального активу списується в дебет рахунку 91 «Інші доходи і витрати» в кореспонденції з рахунком 04 «Нематеріальні активи».

Доходи і витрати від продажу та іншого вибуття нематеріального активу відображаються у періоді вибуття нематеріального активу як інші доходи і витрати на рахунку 91 (п. 7 ПБУ 9 / 99 і п. 11 ПБУ 10/99).

Для цілей вирахування податку на прибуток дохід від реалізації об'єкта нематеріального активу (наприклад, від реалізації майнових прав) визнається доходом від реалізації (ст. 249 Податкового кодексу РФ). Визнаний дохід від такої операції зменшується на залишкову вартість нематеріального активу і витрати по його реалізації (п. 1 ст. 257, подп. П 1. 1 ст. 268 Податкового кодексу РФ).

При реалізації нематеріального активу сума залишкової вартості з урахуванням витрат, пов'язаних з їх реалізацією, може перевищувати отриману виручку. Для податкового обліку збиток, отриманий від реалізації нематеріального активу, включається до складу інших витрат рівними частками протягом строку, який визначається як різниця між строком корисного використання і фактичним терміном експлуатації відповідно до пункту 3 статті 268 Податкового кодексу РФ.

Витрати організації у вигляді внеску в статутний капітал іншої організації, безоплатно переданого майна і витрат на його передачі, не враховуються для цілей оподаткування (п. 3 ст. 270 Податкового кодексу РФ).

Організація-правовласник має право представити іншої організації право на використання приналежних їй об'єктів інтелектуальної власності. Наданий в користування нематеріальний актив з балансу правовласника не списується, а відображається в бухгалтерському обліку правовласника відособлено (по всій видимості, на окремому субрахунку, що відкривається до рахунку 04) в оцінці відповідно до правил ПБУ 14/2000. При цьому нарахування амортизації по нематеріальних активів, наданих у користування, організація-правовласник продовжує нараховувати (п. 25 ПБУ 14/2000).

У організації-користувача отримані нематеріальні активи відображаються на позабалансовому рахунку в оцінці, прийнятої в договорі (позабалансовий рахунок вона визначає самостійно). При цьому періодичні платежі (включаючи авторські винагороди) за надане право користування нематеріального активу, які обчислюються і сплачуються у порядку і в терміни, встановлені договором, відображаються в бухгалтерському обліку організації-правовласника як витрати звітного періоду.

Якщо ж виробляється фіксований разовий платіж (включаючи авторську винагороду) за надане право користування нематеріального активу, то організації-користувачеві слід відобразити його в бухгалтерському обліку як витрати майбутніх періодів, які будуть списуватися на витрати протягом строку дії договору (п. 26 ПБУ 14/2000).