Головна

Оцінка основних засобів (план рахунків)

На підставі ПБО № 6 основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю.

Первісною вартістю основних засобів, придбаних за плату, зізнається сума фактичних витрат організації на придбання, спорудження і виготовлення, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації).

Фактичними витратами на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів є:

- Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);

- Суми, що сплачуються організаціям за здійснення робіт за договором будівельного підряду та іншими договорами;

- Суми, що сплачуються організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням основних засобів;

- Реєстраційні збори, державні мита й інші аналогічні платежі,

- Проведені у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

- Митні мита;

- Невозмещаемие податки, що сплачуються в зв'язку з придбанням об'єкта основних засобів;

- Винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбаний об'єкт основних засобів;

- Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних засобів. Зокрема, нараховані до прийняття об'єкта основних засобів до бухгалтерського обліку відсотки по позикових коштів, якщо вони залучені для придбання, спорудження або виготовлення цього об'єкта.

Не включаються до фактичні витрати на придбання, спорудження або виготовлення основних засобів загальногосподарські і інші аналогічні витрати, крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням або виготовленням основних засобів.

Фактичні витрати на придбання та спорудження основних засобів визначаються (зменшуються або збільшуються) з урахуванням курсової різниці, що виникають у випадках, коли оплата виробляється в рублях у сумі, еквівалентній сумі в іноземній валюті (умовних грошових одиницях). Під курсової різницею розуміється різниця між рублевої оцінкою, вираженої в іноземній валюті (умовних грошових одиницях) кредиторської заборгованості з оплати об'єкта основних засобів, обчисленої за офіційним чи іншому узгодженому курсу на дату прийняття її до бухгалтерського обліку, і рублевої оцінкою цієї кредиторської заборгованості, обчисленої за офіційного чи іншому узгодженому курсу на дату її погашення.

Первісною вартістю основних коштів, внесених в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал організації, зізнається їхня грошова оцінка, погоджена засновниками (учасниками) організації, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації.

Первісною вартістю основних засобів, отриманих організацією за договором дарування (безоплатно), зізнається їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку.

Первісною вартістю основних коштів, отриманих за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визнається вартість цінностей, переданих або підлягають передачі організацією. Вартість цінностей, переданих або підлягають передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, по якій у порівнянних обставинах звичайно організація визначає вартість аналогічних цінностей.

У разі неможливості встановити вартість цінностей, переданих або підлягають передачі організацією, вартість основних засобів, отриманих організацією з договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визначається виходячи з вартості, по якій у порівнянних обставин купуються аналогічні об'єкти основних засобів.

У первісну вартість об'єктів основних засобів, що визначається відповідно до пунктів 8, 9,10 і 11 цього Положення, включаються також фактичні витрати організації на доставку об'єктів та приведення їх у стан, придатний для використання.

Капітальні вкладення в багаторічні насадження, на докорінне поліпшення земель включаються в склад основних засобів щорічно в сумі витрат, що відносяться до прийнятих у звітному році в експлуатацію площам, незалежно від дати закінчення всього комплексу робіт.

Вартість основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крім випадків, встановлених законодавством України та цим Положенням.

Зміна первісної вартості основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, допускається у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, частковій ліквідації й переоцінки об'єктів основних засобів.

Комерційна організація може не частіше одного разу в рік (на початок звітного року) переоцінювати групи однорідних об'єктів основних засобів за поточною (відновної) вартості шляхом індексації або прямого перерахунку за документально підтвердженими ринковими цінами.

При ухваленні рішення про переоцінку за такими основними засобами слід враховувати, що в подальшому вони переоцінюються регулярно, щоб вартість основних засобів, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку та звітності, істотно не відрізнялася від поточної (відновної) вартості.

Переоцінка об'єкта основних засобів виробляється шляхом перерахування його первісної вартості або поточної (відновної) вартості, якщо даний об'єкт переоцінювався раніше, і суми амортизації, нарахованої за увесь час використання об'єкта.

Результати проведеної за станом на перший число звітного року переоцінки об'єктів основних засобів підлягають відображенню в бухгалтерському обліку відокремлено. Результати переоцінки не включаються в дані бухгалтерської звітності попереднього звітного роки і приймаються при формуванні даних бухгалтерського балансу на початок звітного року.

Сума дооцінки об'єкта основних засобів у результаті переоцінки зараховується в додатковий капітал організації. Сума дооцінки об'єкта основних засобів, що дорівнює сумі уцінки його, проведеної в попередні звітні періоди і віднесена на рахунок прибутків і збитків як інших витрат, відноситься на рахунок прибутків і збитків звітного періоду в якості доходу.

Сума уцінки об'єкта основних засобів у результаті переоцінки ставиться на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритий збиток). Сума уцінки об'єкта основних засобів відноситься у зменшення додаткового капіталу організації, утвореного за рахунок сум дооцінки цього об'єкта, проведеної в попередні звітні періоди. Перевищення суми уцінки об'єкта над сумою дооцінки його, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні періоди, відноситься на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритий збиток). Сума, віднесена на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритий збиток), повинна бути розкрита в бухгалтерській звітності організації.

При вибутті об'єкта основних засобів сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу організації в нерозподілений прибуток організації.

Оцінка об'єкта основних засобів, вартість якого при придбанні виражена в іноземній валюті, провадиться в рублях шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом Центрального банку Російської Федерації, що діє на дату прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку.

При прийнятті до обліку активів в якості основних засобів може виникнути питання: на яку дату - дату складання Акту про прийом-передачу або дату його затвердження керівником організації - відобразити в бухгалтерському обліку дану господарську операцію. Якщо ці дати припадають на один календарний місяць, ніяких проблем немає. Але для великих організацій, що мають складну систему документообігу, часовий інтервал між датою Акту про прийом-передачу та датою його затвердження може становити два, три і більше місяців. У зв'язку з введенням в дію з 1 січня 2004 глави 30 «Податок на майно організацій» НК РФ питання своєчасного прийняття об'єктів основних засобів до бухгалтерського обліку набув особливої актуальності, оскільки включення активу до складу основних засобів з запізненням на кілька місяців призводить до заниження податкової бази по податку на майно організацій і відповідні податкові наслідки .

У статті 9 Федерального закону від 21 листопада 1996 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» встановлено, що бухгалтерський облік ведеться на підставі первинних облікових документів, якими повинні оформлятися всі господарські операції, що проводяться організацією. Первинний обліковий документ має бути складений в момент здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Вимоги, що пред'являються до первинних документів, які використовуються при оформленні надходження основних засобів, встановлені Методичних вказівок з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від Росії 13 жовтня 2003 № 91 н. Відповідно до пункту 7 Методичних вказівок як первинних облікових документів можуть застосовуватися уніфіковані первинні документи з обліку основних засобів, затверджені наказом Мінстату України від 21 січня 2003 № 7. Вказана постанова визначає, що для оформлення та обліку операцій прийому об'єктів основних засобів в організації з метою включення об'єктів до складу основних засобів та обліку їх введення в експлуатацію (для об'єктів, які не потребують монтажу, - в момент придбання, для об'єктів, що потребують монтажу, -- після прийому їх з монтажу та здачі в експлуатацію) за придбання за плату, виготовленні для власних потреб і введенні в експлуатацію закінчених будівництвом будівель (споруд, вбудованих і прибудованих приміщень) у встановленому порядку застосовуються наступні первинні документи:

- Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (окрім будівель, споруд) (форма № ОС-1);

- Акт про прийом-передачу будівлі (споруди) (форма № ОС-1а),

- Акт про прийом-передачу груп об'єктів основних засобів (крім будівель, споруд) (форма № ОС-16).

У пункті 38 Методичних вказівок встановлено додаткову вимогу до первинних документів, якими оформляються господарські операції з прийняття до обліку основних засобів, - затвердження документа керівником організації: прийняття основних засобів до бухгалтерського обліку здійснюється на підставі затвердженого керівником організації акту (накладної) приймання-передачі основних засобів , який складається на кожний окремий інвентарний об'єкт.

Таким чином, господарська операція щодо прийняття до обліку об'єкта основних засобів повинна оформлятися Актом про приймання-передачі, затвердженим керівником організації. Якщо дата складання акта і дата його затвердження збігаються, на цю дату здійснюється бухгалтерська запис у регістрах бухгалтерського обліку. Але на яку дату відображати в бухгалтерському обліку операцію з прийняття до обліку основного засобу, якщо ці дати не збігаються?

Відповідно до статті 10 Закону № 129-ФЗ господарські операції повинні відображатися в регістрах бухгалтерського обліку в хронологічній послідовності виходячи з інформації, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах. Одним з обов'язкових реквізитів первинного облікового документа є дата складання документа. Перелік обов'язкових реквізитів не містить інших дат, крім дати складання документа. Очевидно, що в загальному випадку єдино можливим варіантом є відображення господарської операції в регістрах бухгалтерського обліку на дату складання первинного документа. Але якщо документ підлягає затвердженню, то за загальним правилом датою такого документу визнається дата його затвердження, і він відображається на рахунках бухгалтерського обліку на дату затвердження. На підтвердження даної тези можна послатися на Типову інструкції з діловодства у федеральних органах виконавчої влади (наказ Ро-сархіва від 8 листопада 2005 № 536). Але це загальне правило, як і будь-яке інше, має виключення. І таким винятком, на нашу думку, є акт як документ взагалі й Акт про прийом-передачу - зокрема. Такий висновок можна зробити на підставі положень Державного РФ стандарту ГОСТ Р 6.30-2003 Уніфіковані системи документації «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації.

Вимоги до оформлення документів »(прийнятий постановою Держстандарту Росії від 3 березня 2003 р. № 65-ст). Даний ГОСТ поширюється на організаційно-розпорядчі документи, включені в ОК 011-93 «Класифікація управлінської документації» (ОКУД) (клас 0200000). Розділ «Документація з обліку основних засобів та нематеріальних активів» класифікатора включає акти про прийом-передачу (форми № ОЗ-1, ОС-1а, ОС-16). Цей ГОСТ встановлює склад реквізитів документів, вимоги до оформлення реквізитів документів та вимоги до бланків документів. Перелік реквізитів документа включає тільки одну дату - дату документа. Інших дат у списку реквізитів документу немає. Дата затвердження документа є складовою частиною реквізиту "Гриф затвердження». Пункт 3.11 розглянутого ГОСТ визначає, що датою документа є дата його підписання або затвердження, для протоколу - дата засідання (прийняття рішення), для акту - дата події. Таким чином, датою акта незалежно від дати його затвердження є завжди дата події, зафіксованого в акті. Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що при відображенні на рахунках бухгалтерського обліку господарської операції, зафіксованої в Акті про прийом-передачу як первинному обліковому документі, необхідно керуватися датою акту, а саме - датою події, відображеного в акті.

Навіть якщо основний засіб коштує менше 20 000 руб., На нього все одно потрібно складати всю первинну документацію, форми якої затверджені наказом Мінстату України від 21 січня 2003 № 7.

Тому в момент введення основного засобу вартістю менше 20000 руб. в складається Акт експлуатацію про прийом-передачу об'єкта основних засобів (окрім будівель, споруд) за формою № ОЗ-1. А потім з форми № ОЗ-1 переносять дані в інвентарну картку, складену за формою № ОС-6. Її треба буде вести протягом усього терміну служби основного засобу.

А після початку використання інструменту необхідно списати його вартість на витрати. Про це сказано в пункті 18 Положення по бухгалтерському обліку «Облік основних засобів» (ПБО 6 / 01). При цьому потрібно скласти бухгалтерську довідку, в якій вказується вартість інструменту і дату його введення в експлуатацію.

Акт вибуття оформляти в цей момент не треба. Він складається лише тоді, коли основний засіб більше не придатне до використання. Таким чином, складський облік не буде збігатися з бухгалтерським - на складі інструмент буде числитися, а в бухобліку його вартість уже списано на витрати. Можна порекомендувати враховувати основний засіб у кількісному вираженні на позабалансовому рахунку.