Головна

Безоплатно отримані ТМЦ

Фактичний собівартість матеріально-виробничих запасів, отриманих організацією за договором дарування або безоплатно, а також МПЗ, що залишаються від вибуття основних засобів та іншого майна, визначається виходячи з їх поточної ринкової вартості на дату прийняття до бухгалтерського обліку. Під поточною ринковою вартістю розуміється сума коштів, яка може бути отримана в результаті продажу зазначених активів. При визначенні поточної ринкової вартості слід грунтуватися на доступною в момент оцінки надійної інформації. До уваги приймаються коливання цін, пов'язані з подіями, що відбулися після звітної дати і підтверджують умови, що існували на кінець звітного періоду.

Вартість активів, отриманих організацією безоплатно, враховується в складі доходів майбутніх періодів. Далі в міру списання у виробництво отриманих матеріальних цінностей відповідні суми списуються в кредит рахунку 91 «Інші доходи і витрати».