Головна

Варіанти обліку матеріалів в бухгалтерському обліку

Матеріали можна враховувати або по фактичній собівартості їх придбання, або за обліковими цінами. Такий порядок передбачено в Інструкції із застосування Плану рахунків. Порядок обліку матеріалів повинен бути закріплений в обліковій політиці організації.

Обліковий процес формування фактичної собівартості матеріалів може здійснюватися із застосуванням рахунків 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей» і 16 «Відхилення у вартості матеріальних цінностей» або ж безпосередньо на рахунку 10 «Матеріали».

Облік матеріалів по фактичній собівартості доцільно використовувати лише тим організаціям, у яких невеликі номенклатура використовуваних матеріалів, кількість поставок матеріалів, і всі дані для формування фактичної собівартості матеріалів надходять до бухгалтерії одноразово. У цьому випадку формування фактичної собівартості матеріалів здійснюється безпосередньо на рахунку 10 «Матеріали», а рахунки 15 і 16 не задіяні. Всі дані про фактичні витрати, понесені при заготовлених матеріалів, збираються за дебетом рахунку 10 «Матеріали». Усередині рахунку 10 можуть бути відкриті аналітичні позиції для пооб'єктного обліку запасів у розрізі облікових цін з виділенням різниць між вартістю запасів за цими цінами та фактичною собівартістю їх придбання (заготовляння), тобто відхилень у вартості матеріальних цінностей.

Облік матеріалів за обліковими цінами доцільно використовувати тим організаціям, у яких велика номенклатура використовуваних матеріалів, а документи, необхідні для формування фактичної собівартості матеріалів, можуть надходити до бухгалтерії не раз, а з розривом у часі. Облік матеріалів за обліковими цінами організують з використанням рахунків 15 і 16.

У пункті 80 Методичних вказівок по МПЗ названі чотири види облікових цін:

- Договірні ціни;

- Фактична собівартість за даними попереднього місяця або року;

- Планово-розрахункові ціни;

- Середня ціна групи однорідних матеріалів (це різновид планово-розрахункову ціну).

Облікові ціни періодично підлягають перегляду. Одним з таких випадків є відхилення планово-розрахункових і середніх цін від ринкових більш ніж на 10%.

А як списати відхилення і транспортно-заготівельні витрати по відпущеним матеріалами? Згідно з пунктом 87 Методичних вказівок по МПЗ - пропорційно облікової вартості цих матеріалів. Проте наступний пункт пропонує і більше прості варіанти списання відхилень і транспортно-заготівельних витрат. Так, наприклад, якщо їх сума не перевищує 10% від облікової вартості матеріалів, її можна списати повністю в кінці звітного місяця у дебет рахунків 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва» або 91 «Інші доходи і витрати». Приклади того, як списувати відхилення і транспортно-заготівельні витрати, наведені в додатку № 3 до Методичних вказівок по МПЗ.

Порядок визначення облікових цін і списання виявляються відхилень фактичних витрат з придбання МПЗ від їх облікової ціни встановлюється організацією самостійно при прийнятті облікової політики.

ПРИКЛАД Організація 3 лютого одержала на склад 100 банок масляної фарби.Відповідно до облікової політики організації, матеріали відображаються за обліковими цінами.Облікова ціна однієї банки фарби - 110 руб.

Рахунок - фактура від постачальника фарби отримано 5 лютого.Згідно з рахунку - фактурі загальна вартість матеріалів склала 11 800 руб. (В тому числі ПДВ - 1800 руб.).

Рахунок - фактура від транспортної компанії на оплату послуг з доставки фарби на суму 2360 руб. (В тому числі ПДВ - 360 руб.) Було отримано 7 лютого.

У бухгалтерському обліку здійснено проведення:

3 лютого:

ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ +15

- 11 000 руб. (110 руб. / Шт. Х 100 шт.) - Оприбутковано фарба за обліковою ціною.

5 лютого:

ДЕБЕТ 15 КРЕДИТ 60

- 10 000 руб. (11800 - 1800) - відбита покупна вартість фарби на підставі рахунку -фактури
постачальника;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 1800 руб. - Відображено ПДВ за оприбуткованої фарбі.

7 лютого:

ДЕБЕТ 15 КРЕДИТ 60

- 2000 руб. (2360 - 360) - відбиті транспортні витрати, пов'язані з доставкою фарбина
склад;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 360 руб. - Відображено ПДВ, зазначений у рахунку - фактурі транспортної компанії.

Таким чином, облікова ціна партії фарби склала 11 000 руб., А фактична собівартість - 12 000 руб.(10 000 + 2000). Різниця між обліковою ціною та фактичною собівартістю Масляка ної фарби списується проводкою:

ДЕБЕТ 16 КРЕДИТ 15

- 1000 руб. (12 000 - 11 000) - списано перевищення фактичної собівартості масляної кра
скі над її облікової ціною.

Дебетове сальдо за рахунком 16 списують наприкінці звітного місяця на ті рахунки, на які були списані витрачені або продані матеріальні запаси, пропорційно вартості матеріалів, відпущених у виробництво або проданих покупцям або іншим способом, визначеним в обліковій політиці організації.